Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Jataajoota Stutih Stotra lyrics

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shrishiva Jataajoota Stutih in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ಸ ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಜೂಟೋ ಜಾಯತಾಂ ವಿಜಯಾಯ ವಃ | ಯತ್ರೈಕಪಲಿತಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಜಾಹ್ನವೀ || ೧ || ಚೂಡಾಪೀಡಕಪಾಲಸಙ್ಕುಲಗಲನ್ಮನ್ದಾಕಿನೀವಾರಯೋ ವಿದ್ಯತ್ಪ್ರಾಯಲಲಾಟಲೋಚನಪುಟಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಮಿಶ್ರತ್ವಿಷಃ | ಪಾನ್ತು ತ್ವಾಮಕಠೋರಕೇತಕಶಿಖಾಸನ್ದಿಗ್ಧಮುಗ್ಧೇನ್ದವೋ ಭೂತೇಶಸ್ಯ ಭುಜಙ್ಗವಲ್ಲಿವಲಯಸ್ರಙ್ನದ್ಧಜೂಟಾಜಟಾಃ || ೨ || ಗಙ್ಗಾವಾರಿಭಿರುಕ್ಷಿತಾಃ ಫಣಿಫಣೈರುತ್ಪಲ್ಲವಾಸ್ತಚ್ಛಿಖಾ- ರತ್ನೈಃ ಕೋರಕಿತಾಃ ಸಿತಾಂಶುಕಲಯಾ ಸ್ಮೇರೈಕಪುಷ್ಪಶ್ರಿಯಃ | ಆನನ್ದಾಶ್ರುಪರಿಪ್ಲುತಾಕ್ಷಿಹುತಭುಗ್ಧೂಮೈರ್ಮಿಲದ್ದೋಹದಾ ನಾಲ್ಪಂ ಕಲ್ಪಲತಾಃ ಫಲಂ ದದತು ವೋಽಭೀಷ್ಟಂ ಜಟಾ ಧೂರ್ಜಟೇಃ || ೩ || ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ || Also Read: […]

Scroll to top