Tag - Sri Shiva Jataajoota Stutih Kannada Devotional song

Shiva Stotram

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shrishiva Jataajoota Stutih in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಶಿವಜಟಾಜೂಟ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ಸ ಧೂರ್ಜಟಿಜಟಾಜೂಟೋ ಜಾಯತಾಂ ವಿಜಯಾಯ ವಃ | ಯತ್ರೈಕಪಲಿತಭ್ರಾನ್ತಿಂ ಕರೋತ್ಯದ್ಯಾಪಿ ಜಾಹ್ನವೀ || ೧ ||...