Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Marathi

Shrishiva Jataajoota Stutih in Marathi:

॥ श्रीशिवजटाजूट स्तुति ॥
स धूर्जटिजटाजूटॊ जायतां विजयाय वः ।
यत्रैकपलितभ्रान्तिं करॊत्यद्यापि जाह्नवी ॥ 1 ॥

चूडापीडकपालसङ्कुलगलन्मन्दाकिनीवारयॊ
विद्यत्प्रायललाटलॊचनपुटज्यॊतिर्विमिश्रत्विषः ।
पान्तु त्वामकठॊरकॆतकशिखासन्दिग्धमुग्धॆन्दवॊ
भूतॆशस्य भुजङ्गवल्लिवलयस्रङ्नद्धजूटाजटाः ॥ 2 ॥

गङ्गावारिभिरुक्षिताः फणिफणैरुत्पल्लवास्तच्छिखा-
रत्नैः कॊरकिताः सितांशुकलया स्मॆरैकपुष्पश्रियः ।
आनन्दाश्रुपरिप्लुताक्षिहुतभुग्धूमैर्मिलद्दॊहदा
नाल्पं कल्पलताः फलं ददतु वॊऽभीष्टं जटा धूर्जटॆः ॥ 3 ॥

इति श्रीशिवजटाजूटस्तुतिः समाप्ता ॥

Also Read:

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sri Shiva Jataajoota Stutih Lyrics in Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top