Panchaka

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in Bengali

শ্রীশিবপঞ্চাননস্তোত্রম্ পঞ্চমুখ শিব Lyrics in Bengali:

Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky and in some it is in the southeast direction. The jyotirlinga at Pashupatinath temple in Nepal is a panchamukha linga.

The Five Shiva forms, Directions, Elements and associated Shakti forms are:
সদ্যোজাত – পশ্চিম – পৃথ্বী – সৃষ্টি শক্তি
বামদেব – উত্তর – জল – স্থিতি শক্তি
তত্পুরুষ – পূর্ব – বায়ু – তিরোভাব শক্তি
অঘোর – দক্ষিণ – অগ্নি – সংহার শক্তি
ঈশান – ঊর্ধ্ব – আকাশ – অনুগ্রহ শক্তি

Panchamukha Shiva Gayatri is:
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি,
তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াত্ ॥

The following five verses are considered prayers to Shiva facing each of the five different directions. These same verses with slight variations and change in order are used in
panchamukhanyasa as part of mahanyasam and in panchavaktrapuja.

All three versions are given below.
॥ শিবপঞ্চাননস্তোত্রম্ ॥
প্রালেয়াচলমিন্দুকুন্দধবলং গোক্ষীরফেনপ্রভং
ভস্মাভ্যঙ্গমনঙ্গদেহদহনজ্বালাবলীলোচনম্ ।
বিষ্ণুব্রহ্মমরুদ্গণার্চিতপদং ঋগ্বেদনাদোদয়ং
বন্দেঽহং সকলং কলঙ্করহিতং স্থাণোর্মুখং পশ্চিমম্ ॥ ১॥

গৌরং কুঙ্কুমপঙ্কিলং সুতিলকং ব্যাপাণ্ডুকণ্ঠস্থলং
ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষবীক্ষণলসত্সংসক্তকর্ণোত্পলম্ ।
স্নিগ্ধং বিম্বফলাধরং প্রহসিতং নীলালকালঙ্কৃতং
বন্দে য়াজুষবেদঘোষজনকং বক্ত্রং হরস্যোত্তরম্ ॥ ২॥

সংবর্তাগ্নিতটিত্প্রতপ্তকনকপ্রস্পর্দ্ধিতেজোময়ং
গম্ভীরধ্বনি সামবেদজনকং তাম্রাধরং সুন্দরম্ ।
অর্ধেন্দুদ্যুতিভালপিঙ্গলজটাভারপ্রবদ্ধোরগং
বন্দে সিদ্ধসুরাসুরেন্দ্রনমিতং পূর্বং মুখং শূলিনঃ ॥ ৩॥

কালাভ্রভ্রমরাঞ্জনদ্যুতিনিভং ব্যাবৃত্তপিঙ্গেক্ষণং
কর্ণোদ্ভাসিতভোগিমস্তকমণি প্রোত্ফুল্লদংষ্ট্রাঙ্কুরম্ ।
সর্পপ্রোতকপালশুক্তিসকলব্যাকীর্ণসচ্ছেখরং
বন্দে দক্ষিণমীশ্বরস্য বদনং চাথর্ববেদোদয়ম্ ॥ ৪॥

ব্যক্তাব্যক্তনিরূপিতং চ পরমং ষট্ত্রিংশতত্ত্বাধিকং
তস্মাদুত্তরতত্বমক্ষরমিতি ধ্যেয়ং সদা য়োগিভিঃ ।
ওঙ্কারদি সমস্তমন্ত্রজনকং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং পরং
বন্দে পঞ্চমমীশ্বরস্য বদনং খব্যাপিতেজোময়ম্ ॥ ৫॥

এতানি পঞ্চ বদনানি মহেশ্বরস্য
য়ে কীর্তয়ন্তি পুরুষাঃ সততং প্রদোষে ।
গচ্ছন্তি তে শিবপুরীং রুচিরৈর্বিমানৈঃ
ক্রীডন্তি নন্দনবনে সহ লোকপালৈঃ ॥

ইতি শিবপঞ্চাননস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

॥ পঞ্চবক্ত্রপূজান্তর্গতম্ ॥

ওঁ প্রালেয়ামলবিন্দুকুন্দধবলং গোক্ষীরফেনপ্রভং
ভস্মাভ্যঙ্গমনঙ্গদেহদহনজ্বালাবলীলোচনম্ ।
ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিমরুদ্গণৈঃ স্তুতিপরৈরভ্যর্চিতং য়োগিভি-
র্বন্দেঽহং সকলং কলঙ্করহিতং স্থাণোর্মুখং পশ্চিমম্ ॥

ওঁ পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ ॥ ১॥

ওঁ গৌরং কুঙ্কুমপিঙ্গলং সুতিলকং ব্যাপাণ্ডুগণ্ডস্থলং
ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষবীক্ষণলসত্সংসক্তকর্ণোত্পলম্ ।
স্নিগ্ধং বিম্বফলাধরং প্রহসিতং নীলালকালঙ্কৃতং
বন্দে পূর্ণশশাঙ্কমণ্ডলনিভং বক্ত্রং হরস্যোত্তরম্ ॥

ওঁ উত্তরবক্ত্রায় নমঃ ॥ ২॥

ওঁ কালাভ্রভ্রমরাঞ্জনাচলনিভং ব্যাদীপ্তপিঙ্গেক্ষণং
খণ্ডেন্দুদ্যুতিমিশ্রিতোগ্রদশনপ্রোদ্ভিন্নদংষ্ট্রাঙ্কুরম্ ।
সর্বপ্রোতকপালশুক্তিসকলং ব্যাকীর্ণসচ্ছেখরং
বন্দে দক্ষিণমীশ্বরস্য জটিলং ভ্রূভঙ্গরৌদ্রং মুখম্ ॥

ওঁ দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ ॥ ৩॥

ওঁ সংবর্ত্তাগ্নিতডিত্প্রতপ্তকনকপ্রস্পর্ধিতেজোময়ং
গম্ভীরস্মিতনিঃসৃতোগ্রদশনং প্রোদ্ভাসিতাম্রাধরম্ ।
বালেন্দুদ্যুতিলোলপিঙ্গলজটাভারপ্রবদ্ধোরগং
বন্দে সিদ্ধসুরাসুরেন্দ্রনমিতং পূর্বং মুখং শূলিনঃ ॥

ওঁ পূর্ববক্ত্রায় নমঃ ॥ ৪॥

ওঁ ব্যক্তাব্যক্তগুণোত্তরং সুবদনং ষড্বিংশতত্ত্বাধিকং
তস্মাদুত্তরতত্ত্বমক্ষয়মিতি ধ্যেয়ং সদা য়োগিভিঃ ।
বন্দে তামসবর্জিতেন মনসা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং পরং
শান্তং পঞ্চমমীশ্বরস্য বদনং খব্যাপিতেজোময়ম্ ॥

ওঁ ঊর্ধ্ববক্ত্রায় নমঃ ॥ ৫॥

॥ পঞ্চমুখন্যাসান্তর্গতম্ ॥

তত্পুরু⁠ষায় বি⁠দ্মহে⁠ মহাদে⁠বায়⁠ ধীমহি । তন্নো⁠ রুদ্রঃ প্রচো⁠দয়া⁠ত্ ॥

সংবর্তাগ্নি-তটিত্প্রদীপ্ত-কনকপ্রস্পর্দ্ধি-তেজোঽরুণং
গম্ভীরধ্বনি-সামবেদজনকং তাম্রাধরং সুন্দরম্ ।
অর্দ্ধেন্দুদ্যুতি-লোল-পিংগল জটা ভার-প্রবোদ্ধোদকং
বন্দে সিদ্ধসুরাসুরেন্দ্র-নমিতং পূর্বং মুখং শূলিনঃ ॥

ওঁ নমো ভগবতে⁠ রুদ্রা⁠য় । পূর্বাঙ্গ মুখায় নমঃ ॥ ১ ॥

অ⁠ঘোরে⁠ভ্যোঽথ⁠ ঘোরে⁠ভ্যো⁠ ঘোর⁠ঘোর⁠তরেভ্যঃ ।
সর্বে⁠ভ্যঃ সর্ব⁠শর্বে⁠ভ্যো⁠ নম⁠স্তে অস্তু রু⁠দ্ররূ⁠পেভ্যঃ ॥

কালাভ্র-ভ্রমরাঞ্জন-দ্যুতিনিভং ব্যাবৃত্তপিঙ্গেক্ষণং
কর্ণোদ্ভাসিত-ভোগিমস্তকমণি-প্রোদ্ভিন্নদংষ্ট্রাঙ্কুরম্ ।
সর্পপ্রোতকপাল-শুক্তিশকল-ব্যাকীর্ণতাশেখরং
বন্দে দক্ষিণমীশ্বরস্য বদনং চাথর্বনাদোদয়ম্ ॥

ওঁ নমো ভগবতে⁠ রুদ্রা⁠য় । দক্ষিণাঙ্গ মুখায় নমঃ ॥ ২ ॥

স⁠দ্যোজা⁠তং প্র⁠পদ্যা⁠মি⁠ স⁠দ্যো জা⁠তায়⁠ বৈ নমো⁠ নমঃ⁠ ।
ভ⁠বে ভ⁠বে⁠ নাতি⁠ভবে ভবস্ব⁠ মাম্ । ভ⁠বোদ্ভ⁠বায়⁠ নমঃ⁠ ॥

প্রালেয়ামলমিন্দুকুন্দ-ধবলং গোক্ষীরফেনপ্রভং
ভস্মাভ্যঙ্গমনঙ্গদেহদহন-জ্বালাবলীলোচনম্ ।
বিষ্ণুব্রহ্মমরুদ্গণার্চিতপদং ঋগবেদনাদোদয়ং
বন্দেঽহং সকলং কলঙ্করহিতং স্থাণোর্মুখং পশ্চিমম্ ॥

ওঁ নমো ভগবতে⁠ রুদ্রা⁠য় । পশ্চিমাঙ্গ মুখায় নমঃ ॥ ৩ ॥

বা⁠ম⁠দে⁠বায়⁠ নমো⁠ জ্যে⁠ষ্ঠায়⁠ নমঃ⁠ শ্রে⁠ষ্ঠায়⁠ নমো⁠ রু⁠দ্রায়⁠ নমঃ⁠
কালা⁠য়⁠ নমঃ⁠ কল⁠বিকরণায়⁠ নমো⁠ বল⁠বিকরণায়⁠ নমো⁠ বলা⁠য়⁠ নমো⁠
বল⁠প্রমথনায়⁠ নম⁠স্সর্ব⁠ভূতদমনায়⁠ নমো⁠ ম⁠নোন্ম⁠নায়⁠ নমঃ⁠ ॥

গৌরং কুঙ্কুম পঙ্কিলম্ সুতিলকং ব্যাপাণ্ডুমণ্ডস্থলং
ভ্রূবিক্ষেপ-কটাক্ষবীক্ষণলসত্সংসক্তকর্ণোত্পলম্ ।
স্নিগ্ধং বিম্বফলাধরং প্রহসিতং নীলালকালঙ্কৃতং
বন্দে য়াজুষ-বেদঘোষজনকং বক্ত্রং হরস্যোত্তরম্ ॥

ওঁ নমো ভগবতে⁠ রুদ্রা⁠য় । উত্তরাঙ্গ মুখায় নমঃ ॥ ৪ ॥

ঈশানস্সর্ব⁠বিদ্যা⁠না⁠মীশ্বরঃ সর্ব⁠ ভূতা⁠নাং⁠
ব্রহ্মাধি⁠পতি⁠র্ব্রহ্ম⁠ণোঽধি⁠পতি⁠র্ব্রহ্মা⁠ শি⁠বো মে⁠ অস্তু সদাশি⁠বোম্ ॥

ব্যক্তাব্যক্তনিরূপিতঞ্চ পরমং ষট্ত্রিংশতত্বাধিকং
তস্মাদুত্তর-তত্বমক্ষরমিতি ধ্যেয়ং সদা য়োগিভিঃ ।
ওংকারাদি-সমস্তমন্ত্রজনকং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং পরং
বন্দে পঞ্চমমীশ্বরস্য বদনং খ-ব্যাপি তেজোময়ম্ ॥

ওঁ নমো ভগবতে⁠ রুদ্রা⁠য় । ঊর্দ্ধ্বাঙ্গ মুখায় নমঃ ॥ ৫ ॥

Add Comment

Click here to post a comment