Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shree Venkatesha Prapatti in Kannada With Meaning | Venkateswara Prapatti

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Kannada:

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋ‌உಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಮ್ ||

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಙ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 2 ||

ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪ
ಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ |
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇ‌உಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 3 ||

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ ಸಮುದಿತ್ತ್ವರ ಸಾಂದ್ರರಾಗ
ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರ ಸರೋರುಹ ಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಮ್ |
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 4 ||

ರೇಖಾಮಯ ಧ್ವಜ ಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹ ಕಲ್ಪಕ ಶಂಖಚಕ್ರೈಃ |
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವ ಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 5 ||

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿ ಪರಾಜಿತ ಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್-ಮಹೋಭಿ ರಭಿಭೂತ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ |
ಉದ್ಯ ನ್ನಖಾಂಶುಭಿ ರುದಸ್ತ ಶಶಾಂಕ ಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 6 ||

ಸ ಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರ ಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇ‌உಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮ ಮಾಧಧಾನೌ |
ಕಾಂತಾ ನವಾಙ್ಮಾನಸ ಗೋಚರ ಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 7 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ತದನುರೂಪ ನಿಜಾನುಭಾವ
ನೀಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷೀ ಕರಪಲ್ಲವಾನಾಮ್ |
ಆರುಣ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 8 ||

ನಿತ್ಯಾನಮದ್ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತ ದೀಪ್ತ ನವರತ್ನಮಹಃ ಪ್ರರೋಹೈಃ |
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿ ಮುದಾರ ಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 9 ||

“ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ” ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ “ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ” ಇತಿ ಭೋಗ್ಯ ತಯಾ‌உಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ |
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲ ಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 10 ||

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್-ಸದೃಶ ಸಾರಧಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ |
ಭೂಯೋ‌உಪಿ ಮಹ್ಯ ಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 11 ||

ಮನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಕಾಳಿಯಫನೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಮ್ |
ಚಿತ್ತೇ‌உಪ್ಯನನ್ಯ ಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 12 ||

ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯ ದವನೀತಲ ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಭರಣಾಯ-ಮಾನೌ |
ಆನಂದಿತಾಖಿಲ ಮನೋ ನಯನೌ ತವೈ ತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 13 ||

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾ ಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋ ರಮೃತಾಯಮಾಣೌ |
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರ ತುಲಾ ಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 14 ||

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತ ಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರ ತಾರಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಗಂಚಲೇನ |
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃ ಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || 15 ||

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ |
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಮ್ || 16 ||
ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Prapatti Meaning

I salute Goddess Lakshmi,
who is the Mistress(queen) of the Universe,
who is the most beloved of Vishnu,
the Lord of Venkatachala,
who is fond of ever dwelling in His(Vishnu’s) chest,
who is the promoter of forgiveness,
who has sprout-like hands decorated with Lotuses,
who is seated on the Lotus,
(or seated in the posture of a Lotus, Padmasana),
who shines with virtues as mercy
and who is the mother of the Universe!

One possessed of Sri(wealth)!
Ocean of Compassion!
Creator of the whole Universe!
The Omniscient!
The Almighty!
Affectionate to those that bow(to Thee)!
The Principal(of the animate and inanimate world)!
Lord! easily attainable by persons of good conduct!
The Divine Tree(parijata) to those who seek refuge!
Venkatesa! I resort to Thy feet.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet
which add fragrance to the smell of the sweet-smelling flowers
offered (decorated) upto the anklets,
which are well-placed and handsome,
and which are enjoyable anew,
even though they are ever-enjoyed.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet
which induce us to ascribe to the hurriedly placed beautiful feet
the equality of lotuses,
which have just blossomed
and have well-emanating fragrance
and dense redness
(feet remind us their similarity with the lotuses),
and (state), as it were,
that comparing Lord’s feet with the lotuses
is a bold (hasty) step.
(It means the feet of the Lord are superior several times to the Lotuses and comparing them is a hasty action.)

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet
whose soles bear the marks of the Supreme spirit
like the Banner,
Pot of Ambrosia,
Umbrella,
Thunderbolt,
Grass,
Lotus,
Divine Tree(Kalpaka Vrksha),
Conch,
and the Disc, which are in the form of auspicious lines.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet
whose reddish soles have surpassed
the lustre of the Rubies(padmaraga stones),
or red lotuses,
whose exteriors have excelled
the brilliance of the Sapphires(indranila stones)
and whose nails of the toes
have out-beaten the Moonlight.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet
which, though massaged with love and apprehension
by the sprout-like hands of Lakshmi,
are at once experiencing fatigue,
which are very charming,
and the tenderness of which
is not within the scope of speech or mind.

I seek refuge of Sri Venkateswara’ss feet,
which have become extremely red
in account of union with red-ness of
the sprout-like hands of Divine Queens
like Sridevi,
Bhudevi,
and also Niladevi,
who has greatness like that of Sridevi and Bhudevi.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet,
which receive as it were,
the grand nirajana (arati)
by the multitude of lustres
of effulgent nine gems
(studded) on the edge of the crowns
of Brahma, Siva and others,
who bow their heads daily.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet,
which are extolled (in the Rg Veda)
as “Visnoh parame pade” (in the most exalted abode of Vishnu),
which are, (again) extalled therein
as “madhva utsa” (meaning the fountain the honey)
as extremely enjoyable
and which are indicated as such by
the show of the palm of Thy hand.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet,
which were shown to Arjuna by Thee(Krishna),
the worthy charioteer of Arjuna,
as ‘seek their refuge’,
and which are now again, here, (on Venkatadri),
pointed out to me (‘as seek their refuge’)
by Thy hand.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet,
which are placed alike
on my (this sinner’s) head,
on the hood of the serpent Kaliya,
in the thick forests,
on the peak of the Venkatachala,
in the Upanishads,
and in the hearts of the sages
who meditate on God only.
(It means the Lord exists everywhere.)

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet,
around which the scattered flowers
remain unwithered and blossoming,
(The feet) which are as ornament
to the Venkatachala
and (The feet) by which
the hearts and eyes of all persons are delighted.

I seek refuge of Sri Venkateswara’s feet,
which are to be seen at first
by the people that salute (them),
which are nectar-like
as the mother’s breasts are to the baby,
which can be compared to each other,
and which are incomparable to anything else.

I seek refuge of Thy feet
which were shown to me by the sage Manavata,
the sage whose feet are always worshipped
by the Sattvic people (men of Sattva guna)
and whose mild, merciful glances
enable (men) to cross the ocean of tranmigration. (samsara)

When Thou art a means (upaya) to the devotees
for the attainment of the Supreme Abode (Liberation);
Lakshmi brings about this.
When Thou becometh the object of attainment (prapya),
Lakshmi too appears to be so,
resorting to Thee always,
Thou art of pure, faultless qualities.
I become servant to Thee and not to myself at any time.

Also Read :

Sri Venkateswara Prapatti Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top