Ashtaka

Shri Badrinath Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬದರೀನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಬದರೀನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಭೂ-ವೈಕುಂಠ-ಕೃತಂ ವಾಸಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್।
ಚತುರ್ವರ್ಗ-ಪ್ರದಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥

ತಾಪತ್ರಯ-ಹರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾನ್ತಿ-ಪುಷ್ಟಿ-ಬಲ-ಪ್ರದಮ್।
ಪರಮಾನನ್ದ-ದಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥

ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸದ್ಯಃ ಕೈವಲ್ಯ-ದಾಯಕಮ್।
ಲೋಕತ್ರಯ-ವಿಧಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥

ಭಕ್ತ-ವಾಂಛಾ-ಕಲ್ಪತರುಂ ಕರುಣಾರಸ-ವಿಗ್ರಹಮ್।
ಭವಾಬ್ಧಿ-ಪಾರ-ಕರ್ತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥

ಸರ್ವದೇವ-ಸ್ತುತಂ ಸಶ್ವತ್ ಸರ್ವ-ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದಂ ವಿಭುಮ್।
ಲೀಲಯೋಪಾತ್ತ-ವಪುಷಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥

ಅನಾದಿನಿಧನಂ ಕಾಲಕಾಲಂ ಭೀಮಯಮಚ್ಯುತಮ್।
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6॥

ಗನ್ದಮಾದನ-ಕೂಟಸ್ಥಂ ನರ-ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್।
ಬದರೀಖಂಡ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7॥

ಶತ್ರೂದಾಸೀನ-ಮಿತ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸಮದರ್ಶಿನಮ್।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದ-ಚಿದಾಭಾಸಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಬದ್ರೀಶಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಟೇತ್ ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ।
ಸರ್ವ-ಪಾಪ-ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಶಾನ್ತಿಂ ಲಭತೇ ಪರಾಮ್ ॥ 9॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್॥