Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Badrinatha Ashtakam lyrics in Kannada

Home /

ಶ್ರೀಬದರೀನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಭೂ-ವೈಕುಂಠ-ಕೃತಂ ವಾಸಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್। ಚತುರ್ವರ್ಗ-ಪ್ರದಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ತಾಪತ್ರಯ-ಹರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾನ್ತಿ-ಪುಷ್ಟಿ-ಬಲ-ಪ್ರದಮ್। ಪರಮಾನನ್ದ-ದಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸದ್ಯಃ ಕೈವಲ್ಯ-ದಾಯಕಮ್। ಲೋಕತ್ರಯ-ವಿಧಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ…