Tag - Badrinatha Ashtakam lyrics in Kannada

Ashtaka

Shri Badrinath Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬದರೀನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಬದರೀನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಭೂ-ವೈಕುಂಠ-ಕೃತಂ ವಾಸಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್। ಚತುರ್ವರ್ಗ-ಪ್ರದಾತಾರಂ ಶ್ರೀಬದರೀಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ತಾಪತ್ರಯ-ಹರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾನ್ತಿ-ಪುಷ್ಟಿ...