Ashtaka

Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in Bengali | শ্রীবালকৃষ্ণাষ্টকম্ ২

শ্রীবালকৃষ্ণাষ্টকম্ ২ Lyrics in Bengali:

শ্রীকৃষ্ণদাসকৃতং
শ্রীমন্নন্দয়শোদাহৃদয়স্থিতভাবতত্পরো ভগবান্ ।
পুত্রীকৃতনিজরূপঃ স জয়তি পুরতঃ কৃপালুর্বালকৃষ্ণঃ ॥ ১॥

কথমপি রিঙ্গণমকরোদঙ্গণগতজানুঘর্ষণোদ্যুক্তঃ ।
কটিতটকিঙ্কিণিজালস্বনশঙ্কিতমানসঃ সদা হ্যাস্তে ॥ ২॥

বিকসিতপঙ্কজনয়নঃ প্রকটিতহর্ষঃ সদৈব ধূসরাঙ্গঃ ।
পরিগচ্ছতি কটিভঙ্গপ্রসরীকৃতপাণিয়ুগ্মাভ্যাম্ ॥ ৩॥

উপলক্ষিতদধিভাণ্ডঃ স্ফুরিতব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহো ভুঙ্ক্তে ।
মুষ্টীকৃতনবনীতঃ পরমপুনীতো মুগ্ধভাবাত্মা ॥ ৪॥

নম্রীকৃতবিধুবদনঃ প্রকটীকৃতচৌর্যগোপনায়াসঃ ।
স্বাম্বোত্সঙ্গবিলাসঃ ক্ষুধিতঃ সম্প্রতি দৃশ্যতে স্তনার্থী ॥ ৫॥

সিংহনখাকৃতিভূষণভূষিতহৃদয়ঃ সুশোভতে নিত্যম্ ।
কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডঃ সাঞ্জননয়নো নিরঞ্জনঃ শেতে ॥ ৬॥

কার্যাসক্তয়শোদাগৃহকর্মাবরোধকঃ সদাঽঽস্তে ।
তস্যাঃ স্বান্তনিবিষ্টপ্রণয়প্রভাজনো য়তোঽয়ম্ ॥ ৭॥

ইত্থং ব্রজপতিতরুণী নমনীয়ং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ ।
কমনীয়ং নিজসূনুং লালয়তি স্ম প্রত্যহং প্রীত্যা ॥ ৮॥

শ্রীমদ্বল্লভকৃপয়া বিশদীকৃতমেতদষ্টকং পঠেদ্যঃ ।
তস্য দয়ানিধিকৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রেমৈকলক্ষণা শীঘ্রম্ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাসকৃতং বালকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।