Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in English

Shri Balakrishnashtakam 2 Lyrics in English

45 Views

śrībālakṛṣṇāṣṭakam 2 Lyrics in English:

srikrsnadasakrtam
srimannandayasodahrdayasthitabhavatatparo bhagavan ।
putrikrtanijarupah sa jayati puratah krpalurbalakrsnah ॥ 1॥

kathamapi ringanamakarodanganagatajanugharsanodyuktah ।
katitatakinkinijalasvanasankitamanasah sada hyaste ॥ 2॥

vikasitapankajanayanah prakatitaharsah sadaiva dhusarangah ।
parigacchati katibhangaprasarikrtapaniyugmabhyam ॥ 3॥

upalaksitadadhibhandah sphuritabrahmandavigraho bhunkte ।
mustikrtanavanitah paramapunito mugdhabhavatma ॥ 4॥

namrikrtavidhuvadanah prakatikrtacauryagopanayasah ।
svambotsangavilasah ksudhitah samprati drsyate stanarthi ॥ 5॥

simhanakhakrtibhusanabhusitahrdayah susobhate nityam ।
kundalamanditagandah sanjananayano niranjanah sete ॥ 6॥

karyasaktayasodagrhakarmavarodhakah sada”ste ।
tasyah svantanivistapranayaprabhajano yato’yam ॥ 7॥

ittham vrajapatitaruni namaniyam brahmarudradyaih ।
kamaniyam nijasunum lalayati sma pratyaham pritya ॥ 8॥

srimadvallabhakrpaya visadikrtametadastakam pathedyah ।
tasya dayanidhikrsne bhaktih premaikalaksana sighram ॥ 9॥

iti srikrsnadasakrtam balakrsnastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *