Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీభవమఙ్గలాష్టకమ్

Shri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీభవమఙ్గలాష్టకమ్

91 Views

శ్రీభవమఙ్గలాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

శ్రీరఙ్గం కరిశైలమఞ్జనగిరీం శేషాద్రిసింహాచలం
శ్రీకూర్మం పురుషోత్తమం చ బదరీనారాయణం నైమిషమ్ ।
శ్రీమద్వారవతీప్రయాగమథురాయోధ్యాగయాపుష్కరం
శాలగ్రామగిరిం నిషేవ్య రమతే రామానుజోఽయం మునిః ॥ ౧॥

సర్వేషాం కృతినాం చరన్తి గురవః కైఙ్కర్యనిష్ఠా హరేః
శ్రీరామానుజయోగినాయకమణిః శ్రీపాదపద్మాలయాః ।
భోగ్యాష్టాక్షరమన్త్రరత్నచరమశ్లోకానుసన్ధాయినో
వన్ద్యా భాగవతోత్తమాః ప్రతిదినఙ్కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౨॥

స శ్రీమాన్పరమఃపుమానథ చతుర్వ్యూహావతారస్తతో
జాతా వ్యూహపరమ్పరాః సురచితాః శ్రీకేశవాద్యాః పరాః ।
ఏకామ్భోనిధిశేషభోగశయనన్యగ్రోధపత్రాశ్రయ-
క్షీరోదన్వదనన్తతల్పసుఖదాః కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౩॥

శ్రీరామానుజయోగిపూర్ణయమునావాస్తవ్యమాలాధరాః
నాథః కారితనూజసైన్యపరమాః శ్రీమాంశ్చ నారాయణః ।
చణ్డాద్యాః కుముదాదయః పరిజనా నిత్యాశ్చ ముక్తాశ్చ యే
శ్రీవైకుణ్ఠనివాసినోఽమరవరాః కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౪॥

మత్స్యః-కూర్మ-వరాహ-మానవహరిః శ్రీవామనో-భార్గవః
శ్రీరామో-బలదేవదేవకిసుతౌ-కల్కీ దశైతే క్రమాత్ ।
అన్తర్యామ్యథ యోగినాం హృదయగోప్యర్చ్చావతారాః శుభాః
శ్రీరఙ్గాదిసమస్తధామనిలయాః కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౫॥

శ్రీభూమిర్విమలాదయో నవసుధాపద్మాధృతాః శక్తయో
వేదా వేదవతీ ధరాపి చ మహాలక్ష్మీ సుకేశాలయా ।
దేవీ భార్గవభామినీ జనకజా సా రేవతీ రుక్మిణీ
వేదాద్యాఃప్రభయాన్వితా దశ రమాః కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౬॥

శత్రుధ్వంసి సుదర్శనం సుఖకరం శ్రీపాఞ్చజన్యస్సదా
బాణాః శార్ఙ్గమమహర్షజనకం కౌమౌదకీ నన్దకః ।
సత్పద్మం ముసలం హలం చ పరశుర్దివ్యాయుధాని ప్రభోః
సేనాధీశఖగేశభోగిపతయః కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౭॥

హంసో ధర్మనిదర్శనో హరిముఖో యజ్ఞశ్చ ధన్వన్తరిః
పాథోఽజోమిథునోదితోహరిరలఙ్కారః పృథివ్యాః పృథుః ।
ఆద్యో వేదముఖశ్చ జన్మనిలయో నారాయణో వై విరాట్
శ్వేతద్వీపనివాసిజీవహృదయః కుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౮॥

విష్వక్సేనమునిర్హ్యనన్తమునయః శ్రీసమ్ప్రదాయాదిమా
యేఽన్యే భూతభవిష్యదృశ్యసమయే శ్రీరఙ్గభూభూషణాః ।
యే వై భాగవతాః సుఖా దశగణా భృత్యా నరా వానరాః
శ్వేతద్వీపనివాసినో నరవరాఃకుర్వన్తు నో మఙ్గలమ్ ॥ ౯॥

ఇత్యుక్తం భవమఙ్గలాష్టకమిదం సుశ్లోకసఙ్కీర్తనం
శ్రీమద్భాగవతప్రసాదజనకం శ్రీవేఙ్కటేశేన యత్ ।
భక్తా యే ప్రపఠన్తి శుద్ధమనసః ప్రోత్ఫుల్లహృత్పఙ్కజా-
స్తేషాంవాఞ్ఛితమఙ్గలమ్ప్రకురుతే భక్తిప్రియో మాధవః ॥ ౧౦॥

ఇతి శ్రీభవమఙ్గలాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *