Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhavasodarya Ashtakam Lyrics in Hindi | श्रीभवसोदर्यष्टकम्

Shri Bhavasodarya Ashtakam Lyrics in Hindi | श्रीभवसोदर्यष्टकम्

83 Views

श्रीभवसोदर्यष्टकम् Lyrics in Hindi:

भजतां कल्पलतिका भवभीतिविभञ्जनी ।
भ्रमराभकचा भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ १॥

करनिर्जितपाथोजा शरदभ्रनिभाम्बरा ।
वरदानरता भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ २॥

काम्या पयोजजनुषा नम्या सुरवरैर्मुहुः ।
रभ्याब्जवसतिर्भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ ३॥

कृष्णादिसुरसंसेव्या कृतान्तभयनाशिनी ।
कृपार्द्रहृदया भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ ४॥

मेनकादिसमाराध्या शौनकादिमुनिस्तुता ।
कनकाभतनुर्भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ ५॥

वरदा पदनम्रेभ्यः पारदा भववारिधेः ।
नीरदाभकचा भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ ६॥

विनताघहारा शीघ्रं विनतातनयार्चिता ।
पीनतायुक्कुचा भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ ७॥

वीणालसतपाणिपद्मा काणादमुखशास्त्रदा ।
एणाङ्कशिशुभृद्भूयाद्भव्याय भवसोदरी ॥ ८॥

अष्टकं भवसोदर्याः कष्टनाशकरं द्रुतम् ।
इष्टदं सम्पठञ्छीघ्रमष्टसिद्धीरवाप्नुयात् ॥ ९॥

इति शृङ्गेरि श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनवनृसिंह-
भारतीस्वामिभिः विरचितं श्रीभवसोदर्यष्टकं सम्पूर्णम् ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *