Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Doorvesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sri Doorvesha Stotram in Kannada :

॥ ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಗಣನಾಥಷಣ್ಮುಖಯುಕ್ತೋ ಗಿರಿಜಾಸಂಶ್ಲೇಷತುಷ್ಟಹೃದಯಾಞ್ಜಃ
ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪರಿಪಾತು ಭಕ್ತಿವಿನಯಯುತಾನ್ ॥ ೧ ॥

ವಿದ್ಯಾನಾಥ ವಿನೀತಿಭಕ್ತಿಸಹಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ
ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಿತಾನ್ ಕರುಣಯಾ ಪಾಹೀಭವಕ್ತ್ರಂ ಯಥಾ |
ವಿದ್ಯಾಯುಃಸುಖಯುಕ್ತಿಶಕ್ತಿಭಿರಲಂ ಯುಕ್ತಾನ್ ವಿಧಾಯಾನಿಶಂ
ಶಾನ್ತ್ಯಾದ್ಯೈರಪಿ ದಿವ್ಯಮುಕ್ತಿಪದವೀಸನ್ದರ್ಶಕೈಃ ಶಙ್ಕರ ॥ ೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Doorvesha Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top