Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shri Doorvesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shri Doorvesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

129 Views

ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada :

ಗಣನಾಥಷಣ್ಮುಖಯುಕ್ತೋ ಗಿರಿಜಾಸಂಶ್ಲೇಷತುಷ್ಟಹೃದಯಾಞ್ಜಃ
ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪರಿಪಾತು ಭಕ್ತಿವಿನಯಯುತಾನ್ ||೧||

ವಿದ್ಯಾನಾಥ ವಿನೀತಿಭಕ್ತಿಸಹಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ
ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಿತಾನ್ ಕರುಣಯಾ ಪಾಹೀಭವಕ್ತ್ರಂ ಯಥಾ |
ವಿದ್ಯಾಯುಃಸುಖಯುಕ್ತಿಶಕ್ತಿಭಿರಲಂ ಯುಕ್ತಾನ್ ವಿಧಾಯಾನಿಶಂ
ಶಾನ್ತ್ಯಾದ್ಯೈರಪಿ ದಿವ್ಯಮುಕ್ತಿಪದವೀಸನ್ದರ್ಶಕೈಃ ಶಙ್ಕರ ||೨||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *