Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: stotras in kannada text

Home /

ಅಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಅಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ , ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ…

ನಿರ್ವಾಣ ದಸಕಂ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ನಿರ್ವಾಣದಶಕಂ | ನ ಭೂಮಿರ್ನ ತೋಯಂ ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುರ್ನ ಖಂ ನೇನ್ದ್ರಿಯಂ ವಾ ನ ತೇಷಾಂ ಸಮೂಹಃ | ಅನೈಕಾನ್ತಿಕತ್ವಾತ್ಸುಷುಪ್ತ್ಯೈಕಸಿದ್ಧಸ್ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್…

ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ | ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಪರಲೋಕಹಿತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಸಾರಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯುಪನಿಷದ್ಧೃದಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ | ಸಂಸಾರಮುಲ್ಬಣಮಸಾರಮವಾಪ್ಯ ಜನ್ತೋಃ ಸಾರೋಽಯಮೀಶ್ವರಪದಾಂಬುರುಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ||೧|| ಯೇ ನಾರ್ಚಯನ್ತಿ ಗಿರಿಶಂ ಸಮಯೇ…

ಶಿವ ನಾಮಾವಲಿ ಅಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಶಿವನಾಮಾವಲ್ಯಷ್ಟಕಮ್ | ಹೇ ಚನ್ದ್ರಚೂಡ ಮದನಾನ್ತಕ ಶೂಲಪಾಣೇ ಸ್ಥಾಣೋ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹೇಶ ಶಂಭೋ | ಭೂತೇಶ ಭೀತಭಯಸೂದನ ಮಾಮನಾಥಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೧||…

ಶ್ರೀದೂರ್ವೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada : ಗಣನಾಥಷಣ್ಮುಖಯುಕ್ತೋ ಗಿರಿಜಾಸಂಶ್ಲೇಷತುಷ್ಟಹೃದಯಾಞ್ಜಃ ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪರಿಪಾತು ಭಕ್ತಿವಿನಯಯುತಾನ್ ||೧|| ವಿದ್ಯಾನಾಥ ವಿನೀತಿಭಕ್ತಿಸಹಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ ದೂರ್ವಾಭಿಖ್ಯಪುರಸ್ಥಿತಾನ್ ಕರುಣಯಾ ಪಾಹೀಭವಕ್ತ್ರಂ ಯಥಾ | ವಿದ್ಯಾಯುಃಸುಖಯುಕ್ತಿಶಕ್ತಿಭಿರಲಂ ಯುಕ್ತಾನ್ ವಿಧಾಯಾನಿಶಂ ಶಾನ್ತ್ಯಾದ್ಯೈರಪಿ ದಿವ್ಯಮುಕ್ತಿಪದವೀಸನ್ದರ್ಶಕೈಃ…

ಸನ್ತತಿ ಪ್ರದಮ್ ಅಭಿಲಾಷ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada : ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಞ್ಚಿತ್ | ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋಽವತಸ್ಥೇ ತಸ್ಮಾದೇಕಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಮ್ ||೧||…

ಜನ್ಮ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada : ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಂಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಂಬುರಾಶೇ | ಷ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೧|| ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ | ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೨||…