Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Abhayankaram Shivarakshaastotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Abhayankaram Shiva Rakshaa Stotram in Kannada:

॥ ಅಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಅಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಋಷಿಃ,
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ,
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪಾವನಮ್ |
ಅಪಾರಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ || ೧ ||

ಗೌರೀವಿನಾಯಕೋಪೇತಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಕಮ್ |
ಶಿವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಶಭುಜಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೨ ||

ಗಙ್ಗಾಧರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಮರ್ಧೇನ್ದುಶೇಖರಃ |
ನಯನೇ ಮದನಧ್ವಂಸೀ ಕರ್ಣೌ ಸರ್ಪವಿಭೂಷಣಃ || ೩ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಪುರಾರಾತಿರ್ಮುಖಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕನ್ಧರಾಂ ಶಿತಿಕನ್ಧರಃ || ೪ ||

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಣ್ಠಂ ಸ್ಕನ್ಧೌ ವಿಶ್ವಧುರನ್ಧರಃ |
ಭುಜೌ ಭೂಭಾರಸಂಹರ್ತಾ ಕರೌ ಪಾತು ಪಿನಾಕಧೃಕ್ || ೫ ||

ಹೃದಯಂ ಶಙ್ಕರಃ ಪಾತು ಜಠರಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಃ |
ನಾಭಿಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಃ ಪಾತು ಕಟೀ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಃ || ೬ ||

ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ದೀನಾರ್ತಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ಊರೂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ೭ ||

ಜಙ್ಘೇ ಪಾತು ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಚರಣೌ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ವಾಙ್ಗಾನಿ ಸದಾಶಿವಃ || ೮ ||

ಏತಾಂ ಶಿವಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್ |
ಸ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಕಲಾನ್ಕಾಮಾನ್ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರನ್ತಿ ಯೇ |
ದೂರಾದಾಶು ಪಲಾಯನ್ತೇ ಶಿವ ನಾಮಾಭಿರಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೦ ||

ಅಭಯಙ್ಕರನಾಮೇದಂ ಕವಚಂ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಃ ಕಣ್ಠೇ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಜಗತ್ರಯಮ್ || ೧೧ ||

ಇಮಾಂ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ಶಿವರಕ್ಷಾಂ ಯಥಾದಿಶತ್ |
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋಗೀನ್ದ್ರೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ತಥಾಽಲಿಖತ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರೋಕ್ತಮಭಯಙ್ಕರಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Abhayankaram Shivarakshaastotram lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top