Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Srikantesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srikantesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

150 Views

ಶ್ರೀಕಣ್ಠೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಆರ್ದ್ರಾನ್ತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು |
ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ ||೧||

ದ್ರಷ್ಟೄಂಸ್ತವೋತ್ಸವಸ್ಯ ಹಿ ಲೋಕಾನ್ಪಾಪಾತ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯೋಃ |
ಮಾ ಭೀರಸ್ತ್ವಿತಿ ಶಂಭೋ ಮಧ್ಯೇತಿರ್ಯಗ್ಗ ತಾಗತೈರ್ಬ್ರೂಷೇ ||೨||

ಪ್ರಕರೋತಿ ಕರುಣಯಾರ್ದ್ರಾನ್ ಶಂಭುರ್ನಮ್ರಾನಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಾಯ |
ಧರ್ಮೋಽಯಂ ಕಿಲ ಲೋಕಾನಾರ್ದ್ರಾನ್ಕುರುತೇಽದ್ಯ ಗೌರೀಶ ||೩||

ಆರ್ದ್ರಾ ನಟೇಶಸ್ಯ ಮನೋಽಬ್ಜವೃತ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥಸಂಬೋಧಕೃತೇ ಜನಾನಾಮ್ |
ಆರ್ದ್ರರ್ಕ್ಷ ಏವೋತ್ಸವಮಾಹ ಶಸ್ತಂ ಪುರಾಣಜಾಲಂ ತವ ಪಾರ್ವತೀಶ ||೪||

ಬಾಣಾರ್ಚನೇ ಭಗವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಪ್ರೀತಿರ್ಭವೇನ್ನಿರುಪಮೇತಿ ಯತಃ ಪುರಾಣೈಃ |
ಸಂಬೋಧ್ಯತೇ ಪರಶಿವಸ್ಯ ಯಥಾನ್ಧಕಂ ತತಃ ಕರೋತಿ
ಬಾಣಾರ್ಚನಂ ಜಗತಿ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಜನಾಳಿಃ ||೫||

ಯಥಾನ್ಧಕಂ ತ್ವಂ ವಿನಿಹತ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಲೋಕಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಕರೋಃ ಕ್ರ‍ೃಪಾಬ್ಧೇ |
ತಥಾಜ್ಞತಾಂ ಮೇ ವಿನಿವಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಶು ಸಭಾಧಿನಾಥ ||೬||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *