Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srikantesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srikantesha Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಆರ್ದ್ರಾನ್ತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು |
ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ ॥ ೧ ॥

ದ್ರಷ್ಟೄಂಸ್ತವೋತ್ಸವಸ್ಯ ಹಿ ಲೋಕಾನ್ಪಾಪಾತ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯೋಃ |
ಮಾ ಭೀರಸ್ತ್ವಿತಿ ಶಂಭೋ ಮಧ್ಯೇತಿರ್ಯಗ್ಗ ತಾಗತೈರ್ಬ್ರೂಷೇ ॥ ೨ ॥

ಪ್ರಕರೋತಿ ಕರುಣಯಾರ್ದ್ರಾನ್ ಶಂಭುರ್ನಮ್ರಾನಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಾಯ |
ಧರ್ಮೋಽಯಂ ಕಿಲ ಲೋಕಾನಾರ್ದ್ರಾನ್ಕುರುತೇಽದ್ಯ ಗೌರೀಶ ॥ ೩ ॥

ಆರ್ದ್ರಾ ನಟೇಶಸ್ಯ ಮನೋಽಬ್ಜವೃತ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥಸಂಬೋಧಕೃತೇ ಜನಾನಾಮ್ |
ಆರ್ದ್ರರ್ಕ್ಷ ಏವೋತ್ಸವಮಾಹ ಶಸ್ತಂ ಪುರಾಣಜಾಲಂ ತವ ಪಾರ್ವತೀಶ ॥ ೪ ॥

ಬಾಣಾರ್ಚನೇ ಭಗವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಪ್ರೀತಿರ್ಭವೇನ್ನಿರುಪಮೇತಿ ಯತಃ ಪುರಾಣೈಃ |
ಸಂಬೋಧ್ಯತೇ ಪರಶಿವಸ್ಯ ಯಥಾನ್ಧಕಂ ತತಃ ಕರೋತಿ
ಬಾಣಾರ್ಚನಂ ಜಗತಿ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಜನಾಳಿಃ ॥ ೫ ॥

ಯಥಾನ್ಧಕಂ ತ್ವಂ ವಿನಿಹತ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಲೋಕಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಕರೋಃ ಕ್ರ‍ೃಪಾಬ್ಧೇ |
ತಥಾಜ್ಞತಾಂ ಮೇ ವಿನಿವಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಶು ಸಭಾಧಿನಾಥ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Srikantesha Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Srikantesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top