Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srikantesha Stotram Kannada Devotional song

Srikantesha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srikantesha Stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಆರ್ದ್ರಾನ್ತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು | ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ ॥ ೧ ॥ ದ್ರಷ್ಟೄಂಸ್ತವೋತ್ಸವಸ್ಯ ಹಿ ಲೋಕಾನ್ಪಾಪಾತ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯೋಃ | ಮಾ ಭೀರಸ್ತ್ವಿತಿ ಶಂಭೋ ಮಧ್ಯೇತಿರ್ಯಗ್ಗ ತಾಗತೈರ್ಬ್ರೂಷೇ ॥ ೨ ॥ ಪ್ರಕರೋತಿ ಕರುಣಯಾರ್ದ್ರಾನ್ ಶಂಭುರ್ನಮ್ರಾನಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಾಯ | ಧರ್ಮೋಽಯಂ ಕಿಲ ಲೋಕಾನಾರ್ದ್ರಾನ್ಕುರುತೇಽದ್ಯ ಗೌರೀಶ ॥ ೩ ॥ ಆರ್ದ್ರಾ ನಟೇಶಸ್ಯ ಮನೋಽಬ್ಜವೃತ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥಸಂಬೋಧಕೃತೇ ಜನಾನಾಮ್ | ಆರ್ದ್ರರ್ಕ್ಷ ಏವೋತ್ಸವಮಾಹ ಶಸ್ತಂ ಪುರಾಣಜಾಲಂ ತವ ಪಾರ್ವತೀಶ […]

Scroll to top