Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Srikanta Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srikanta Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

185 Views

ಶ್ರೀಕಣ್ಠ ಅಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಯಃ ಪಾದಪಪಿಹಿತತನುಃ ಪ್ರಕಾಶತಾಂ ಪರಶುರಾಮೇಣ |
ನೀತಃ ಸೋಽವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೧||

ಯಃ ಕಾಲಂ ಜಿತಗರ್ವಂ ಕ್ರ‍ೃತ್ವಾ ಕ್ಷಣತೋ ಮೃಕಣ್ಡುಮುನಿಸೂನುಮ್ |
ನಿರ್ಭಯಮಕರೋತ್ಸೋಽವ್ಯಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೨||

ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರಮುಖಾ ರೋಗಾ ಯತ್ಪಾದಸೇವನಾತ್ಸಹಸಾ |
ಪ್ರಶಮಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ಸೋಽವ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೩||

ಯದವಿದ್ಯೈವ ಜಗದಿದಮಖಿಲಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಸತ್ಯವತ್ಪೂರ್ವಮ್ |
ಜ್ಞಾನಾತ್ಸೋಽವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೪||

ಯತಿವೃನ್ದವನ್ದ್ಯಚರಣಃ ಕಮಿತಾ ಧರಣೀಧರೇನ್ದ್ರತನಯಾಯಾಃ |
ಶ್ರೀಶಾದಿವನ್ದಿತೋ‍ಽವ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೫||

ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯರೂಪಂ ಧೃತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನದಾನಕೃತದೀಕ್ಷಃ |
ಮುಗ್ಧೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಸ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೬||

ಅನ್ಧೋಽಪಿ ಯತ್ಕರುಣಯಾ ಚಕ್ಷುಷ್ಮಾನ್ಭವತಿ ಸತ್ವರಂ ಲೋಕೇ |
ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ಸ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೭||

ಕಪಿಲಾತಟಾದೃತಗತಿಃ ಕಪಿಲಾದಿಮುನೀನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಪದಪದ್ಮಃ |
ಶ್ರೀದಃ ಪಾಯಾತ್ಸತತಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾದನಮ್ರಕಲ್ಪತರುಃ ||೮||

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾಷ್ಟಕಮೇತತ್ಪಠತಿ ಜನೋ ಯಃ ಕ್ರ‍ೃತಾದರಃ ಸತತಮ್ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸದನಂ ಸ ಪ್ರಭವೇನ್ನೈವಾತ್ರ ಸನ್ದೇಹಃ ||೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *