Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivapanchakshara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada :

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ |
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||*೧||

ಮನ್ದಾಕಿನೀಸಲಿಲಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ
ನನ್ದೀಶ್ವರಪ್ರಮಥನಾಥಮಹೇಶ್ವರಾಯ |
ಮನ್ದಾರ ಮುಖ್ಯಬಹುಪುಷ್ಪಸುಪೂಜಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಮಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೨||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃನ್ದ ಸೂರ್ಯಾಯ
ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ನಾಶಕಾಯ |
ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ
ತಸ್ಮೈ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೩||

ವಸಿಷ್ಠಕುಂಭೋದ್ಭವಗೌತಮಾರ್ಯಮುನೀನ್ದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತಶೇಖರಾಯ |
ಚದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೪||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ |
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೫||

ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ||೬||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

(*೧-ಅಸ್ಯಾಗ್ರೇ ’ಆಸಮಾಪ್ತಂ’ ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಶ್ಲೋಕಾಃ ಕ್ವಚಿದ್ದ್ರುಶ್ಯನ್ತೇ |)

Shivapanchakshara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top