Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shashaangamoulishvara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ShashaangkamaulIshwara Stotram in Kannada :

॥ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಮಾಙ್ಗಲ್ಯದಾನನಿರತ ಪ್ರಣಮಜ್ಜನಾನಾಂ
ಮಾನ್ಧಾತೃಮುಖ್ಯಧರಣೀಪತಿಚಿನ್ತಿತಾಙ್ಘ್ರೇ |
ಮಾನ್ದ್ಯಾನ್ಧಕಾರವಿನಿವಾರಣಚಣ್ಡಭಾನೋ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧೀರಗುರುಭೂತ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ ॥ ೧ ॥

ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಖಿಲಸೌಖ್ಯಕರೀ ಸುಧೀಶ್ಚ
ಮಾಕನ್ದತುಲ್ಯಕವಿತಾ ಸಕಲಾಃ ಕಲಾಶ್ಚ |
ಕ್ವಾಚಿತ್ಕಯತ್ಪದಸರೋಜನತೇರ್ಹಿ ಸ ತ್ವಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧೀರಗುರುಭೂತ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ ॥ ೨ ॥

ಮಾತಙ್ಗಕೃತ್ತಿವಸನ ಪ್ರಾಣತಾರ್ತಿಹಾರಿನ್
ಮಾಯಾಸರಿತ್ಪತಿವಿಶೋಷಣವಾಡವಾಗ್ನೇ |
ಮಾನೋನ್ನತಿಪ್ರದ ನಿಜಾಙ್ಘ್ರಿಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧೀರಗುರುಭೂತ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ ॥ ೩ ॥

ಇತಿ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೀಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shashaangamoulishvara Stotram Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shashaangamoulishvara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top