Shiva Stotram

Shashaangamoulishvara Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada :

ಮಾಙ್ಗಲ್ಯದಾನನಿರತ ಪ್ರಣಮಜ್ಜನಾನಾಂ
ಮಾನ್ಧಾತೃಮುಖ್ಯಧರಣೀಪತಿಚಿನ್ತಿತಾಙ್ಘ್ರೇ |
ಮಾನ್ದ್ಯಾನ್ಧಕಾರವಿನಿವಾರಣಚಣ್ಡಭಾನೋ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧೀರಗುರುಭೂತ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ ||೧||

ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದಖಿಲಸೌಖ್ಯಕರೀ ಸುಧೀಶ್ಚ
ಮಾಕನ್ದತುಲ್ಯಕವಿತಾ ಸಕಲಾಃ ಕಲಾಶ್ಚ |
ಕ್ವಾಚಿತ್ಕಯತ್ಪದಸರೋಜನತೇರ್ಹಿ ಸ ತ್ವಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧೀರಗುರುಭೂತ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ ||೨||

ಮಾತಙ್ಗಕೃತ್ತಿವಸನ ಪ್ರಾಣತಾರ್ತಿಹಾರಿನ್
ಮಾಯಾಸರಿತ್ಪತಿವಿಶೋಷಣವಾಡವಾಗ್ನೇ |
ಮಾನೋನ್ನತಿಪ್ರದ ನಿಜಾಙ್ಘ್ರಿಜುಷಾಂ ನರಾಣಾಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಧೀರಗುರುಭೂತ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇ ||೩||

ಇತಿ ಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೀಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||