Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shashaangamoulishvara Stotram Lyrics in Marathi

शशाङ्कमौलीश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi:

माङ्गल्यदाननिरत प्रणमज्जनानां
मान्धातृमुख्यधरणीपतिचिन्तिताङ्घ्रे ।
मान्द्यान्धकारविनिवारणचण्डभानो
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौले ॥ 1 ॥

मां प्राप्नुयादखिलसौख्यकरी सुधीश्च
माकन्दतुल्यकविता सकलाः कलाश्च ।
क्वाचित्कयत्पदसरोजनतेर्हि स त्वं
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौले ॥ 2 ॥

मातङ्गकृत्तिवसन प्राणतार्तिहारिन
मायासरित्पतिविशोषणवाडवाग्ने ।
मानोन्नतिप्रद निजाङ्घ्रिजुषां नराणां
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौले ॥ 3 ॥

इति शशाङ्कमौलीश्वरस्तोत्रं संपूर्णम ॥