Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Sahasra Naamaavali Lyrics in Marathi

शिवसहस्रनामावलि Lyrics in Marathi:

ॐ स्थिराय नमः
ॐ स्थाणवे नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ भीमाय नमः
ॐ प्रवराय नमः
ॐ वरदाय नमः
ॐ वराय नमः
ॐ सर्वात्मने नमः
ॐ सर्वविख्याताय नमः
ॐ सर्वस्मै नमः || 10 ||

ॐ सर्वकराय नमः
ॐ भवाय नमः
ॐ जटिने नमः
ॐ चर्मिणे नमः
ॐ शिखण्डिने नमः
ॐ सर्वाङ्गाय नमः
ॐ सर्वभावनाय नमः
ॐ हराय नमः
ॐ हरिणाक्शाय नमः
ॐ सर्वभूतहराय नमः || 20 ||

ॐ प्रभवे नमः
ॐ प्रवृत्तये नमः
ॐ निवृत्तये नमः
ॐ नियताय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ ध्रुवाय नमः
ॐ श्मशानवासिने नमः
ॐ भगवते नमः
ॐ खचराय नमः
ॐ गोचराय नमः || 30 ||

ॐ अर्दनाय नमः
ॐ अभिवाद्याय नमः
ॐ महाकर्मणे नमः
ॐ तपस्विने नमः
ॐ भूतभावनाय नमः
ॐ उन्मत्तवेश्हप्रच्च्हन्नाय नमः
ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः
ॐ महारूपाय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ वृश्हरूपाय नमः || 40 ||

ॐ महायशसे नमः
ॐ महात्मने नमः
ॐ सर्वभूतात्मने नमः
ॐ विश्वरूपाय नमः
ॐ महाहणवे नमः
ॐ लोकपालाय नमः
ॐ अन्तर्हितत्मने नमः
ॐ प्रसादाय नमः
ॐ हयगर्धभये नमः
ॐ पवित्राय नमः || 50 ||

ॐ महते नमः
ॐनियमाय नमः
ॐ नियमाश्रिताय नमः
ॐ सर्वकर्मणे नमः
ॐ स्वयंभूताय नमः
ॐ आदये नमः
ॐ आदिकराय नमः
ॐ निधये नमः
ॐ सहस्राक्शाय नमः
ॐ विशालाक्शाय नमः || 60 ||

ॐ सोमाय नमः
ॐ नक्शत्रसाधकाय नमः
ॐ चन्द्राय नमः
ॐ सूर्याय नमः
ॐ शनये नमः
ॐ केतवे नमः
ॐ ग्रहाय नमः
ॐ ग्रहपतये नमः
ॐ वराय नमः
ॐ अत्रये नमः || 70 ||

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः
ॐ मृगबाणार्पणाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ महातपसे नमः
ॐ घोरतपसे नमः
ॐ अदीनाय नमः
ॐ दीनसाधकाय नमः
ॐ संवत्सरकराय नमः
ॐ मन्त्राय नमः
ॐ प्रमाणाय नमः || 80 ||

ॐ परमायतपसे नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ योज्याय नमः
ॐ महाबीजाय नमः
ॐ महारेतसे नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ सुवर्णरेतसे नमः
ॐ सर्व्ज्ञाय नमः
ॐ सुबीजाय नमः
ॐ बीजवाहनाय नमः || 90 ||

ॐ दशबाहवे नमः
ॐ अनिमिशाय नमः
ॐ नीलकण्ठाय नमः
ॐ उमापतये नमः
ॐ विश्वरूपय नमः
ॐ स्वयंश्रेश्ह्ठाय नमः
ॐ बलवीराय नमः
ॐ अबलोगणाय नमः
ॐ गणकर्त्रे नमः
ॐ गणपतये नमः || 100 ||

ॐ दिग्वाससे नमः
ॐ कामाय नमः
ॐ मन्त्रविदे नमः
ॐ परमाय मन्त्राय नमः
ॐ सर्वभावकराय नमः
ॐ हराय नमः
ॐ कमण्डलुधराय नमः
ॐ धन्विने नमः
ॐ बाणहस्ताय नमः
ॐ कपालवते नमः || 110 ||

ॐ अशनये नमः
ॐ शतघ्निने नमः
ॐ खड्गिने नमः
ॐ पट्टिशिने नमः
ॐ आयुधिने नमः
ॐ महते नमः
ॐ स्रुवहस्ताय नमः
ॐ सुरूपाय नमः
ॐ तेजसे नमः
ॐ तेजस्कराय निधये नमः || 120 ||

ॐउश्ह्णिशिने नमः
ॐ सुवक्त्राय नमः
ॐ उदग्राय नमः
ॐ विनताय नमः
ॐ दीर्घाय नमः
ॐ हरिकेशाय नमः
ॐ सुतीर्थाय नमः
ॐ कृश्ह्णाय नमः
ॐ शृगालरूपाय नमः
ॐ सिद्धार्थाय नमः || 130 ||

ॐ मुण्डाय नमः
ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ बहुरूपाय नमः
ॐ गन्धधारिणे नमः
ॐ कपर्दिने नमः
ॐ उर्ध्वरेतसे नमः
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः
ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः
ॐ नभस्थलाय नमः || 140 ||

ॐ त्रिजटिने नमः
ॐ चीरवाससे नमः
ॐ रुद्राय नमः
ॐ सेनापतये नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ अहश्चराय नमः
ॐ नक्तंचराय नमः
ॐ तिग्ममन्यवे नमः
ॐ सुवर्चसाय नमः
ॐ गजघ्ने नमः || 150 ||

ॐ दैत्यघ्ने नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ लोकधात्रे नमः
ॐ गुणाकराय नमः
ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः
ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः
ॐ कालयोगिने नमः
ॐ महानादाय नमः
ॐ सर्वकामाय नमः
ॐ चतुश्ह्पथाय नमः || 160 ||

ॐ निशाचराय नमः
ॐ प्रेतचारिणे नमः
ॐ भूतचारिणे नमः
ॐ महेश्वराय नमः
ॐ बहुभूताय नमः
ॐ बहुधराय नमः
ॐ स्वर्भानवे नमः
ॐ अमिताय नमः
ॐ गतये नमः
ॐ नृत्यप्रियाय नमः || 170 ||

ॐ नित्यनर्ताय नमः
ॐ नर्तकाय नमः
ॐ सर्वलालसाय नमः
ॐ घोराय नमः
ॐ महातपसे नमः
ॐ पाशाय नमः
ॐ नित्याय नमः
ॐ गिरिरुहाय नमः
ॐ नभसे नमः
ॐ सहस्रहस्ताय नमः || 180 ||

ॐविजयाय नमः
ॐ व्यवसायाय नमः
ॐ अतन्द्रिताय नमः
ॐ अधर्श्हणाय नमः
ॐ धर्श्हणात्मने नमः
ॐ यज्ञ्घ्ने नमः
ॐ कामनाशकाय नमः
ॐ दक्श्यागपहारिणे नमः
ॐ सुसहाय नमः
ॐ मध्यमाय नमः || 190 ||

ॐ तेजोपहारिणे नमः
ॐ बलघ्ने नमः
ॐ मुदिताय नमः
ॐ अर्थाय नमः
ॐ अजिताय नमः
ॐ अवराय नमः
ॐ गम्भीरघोश्हय नमः
ॐ गम्भीराय नमः
ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः
ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः || 200 ||
ॐ न्यग्रोधाय नमः
ॐ वृक्शकर्णस्थिताय नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ सुतीक्श्णदशनाय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ महाननाय नमः
ॐ विश्वक्सेनाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ यज्ञाय नमः
ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः || 210 ||

ॐ तीक्शणातापाय नमः
ॐ हर्यश्वाय नमः
ॐ सहायाय नमः
ॐ कर्मकालविदे नमः
ॐ विश्ह्णुप्रसादिताय नमः
ॐ यज्ञाय नमः
ॐ समुद्राय नमः
ॐ बडवामुखाय नमः
ॐ हुताशनसहायाय नमः
ॐ प्रशान्तात्मने नमः || 220 ||

ॐ हुताशनाय नमः
ॐ उग्रतेजसे नमः
ॐ महातेजसे नमः
ॐ जन्याय नमः
ॐ विजयकालविदे नमः
ॐ ज्योतिश्हामयनाय नमः
ॐ सिद्धये नमः
ॐ सर्वविग्रहाय नमः
ॐ शिखिने नमः
ॐ मुण्डिने नमः || 230 ||

ॐ जटिने नमः
ॐ ज्वलिने नमः
ॐ मूर्तिजाय नमः
ॐ मूर्धजाय नमः
ॐ बलिने नमः
ॐ वैनविने नमः
ॐ पणविने नमः
ॐ तालिने नमः
ॐ खलिने नमः
ॐ कालकटङ्कटाय नमः || 240 ||

ॐ नक्शत्रविग्रहमतये नमः
ॐ गुणबुद्धये नमः
ॐ लयाय नमः
ॐ अगमाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ विश्वबाहवे नमः
ॐ विभागाय नमः
ॐ सर्वगाय नमः
ॐ अमुखाय नमः
ॐ विमोचनाय नमः || 250 ||

ॐ सुसरणाय नमः
ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः
ॐ मेढ्रजाय नमः
ॐ बलचारिणे नमः
ॐ महीचारिणे नमः
ॐ स्रुताय नमः
ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः
ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः
ॐ व्यालरूपाय नमः
ॐ गुहावासिने नमः || 260 ||

ॐ गुहाय नमः
ॐ मालिने नमः
ॐ तरङ्गविदे नमः
ॐ त्रिदशाय नमः
ॐ त्रिकालधृते नमः
ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः
ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः
ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः
ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः
ॐ दुर्वाससे नमः || 270 ||

ॐ सर्वसाधिनिश्हेविताय नमः
ॐ प्रस्कन्दनाय नमः
ॐ विभागज्ञाय नमः
ॐ अतुल्याय नमः
ॐ यज्ञब्विभागविदे नमः
ॐ सर्ववासाय नमः
ॐ सर्वचारिणे नमः
ॐ दुर्वाससे नमः
ॐ वासवाय नमः
ॐ अमराय नमः || 280 ||

ॐ हैमाय नमः
ॐ हेमकराय नमः
ॐ निश्ह्कर्माय नमः
ॐ सर्वधारिणे नमः
ॐ धरोत्तमाय नमः
ॐ लोहिताक्शाय नमः
ॐ माक्शाय नमः
ॐ विजयक्शाय नमः
ॐ विशारदाय नमः
ॐ संग्रहाय नमः || 290 ||

ॐ निग्रहाय नमः
ॐ कर्त्रे नमः
ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः
ॐ मुख्याय नमः
ॐ अमुख्याय नमः
ॐ देहाय नमः
ॐ काहलये नमः
ॐ सर्वकामदाय नमः
ॐ सर्वकालप्रसादये नमः
ॐ सुबलाय नमः || 300 ||

ॐ बलरूपधृते नमः
ॐ सर्वकामवराय नमः
ॐ सर्वदाय नमः
ॐ सर्वतोमुखाय नमः
ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः
ॐ निपातिने नमः
ॐ अवशाय नमः
ॐ खगाय नमः
ॐ रौद्ररूपाय नमः
ॐ अंशवे नमः || 310 ||

ॐ आदित्याय नमः
ॐ बहुरश्मये नमः
ॐ सुवर्चसिने नमः
ॐ वसुवेगाय नमः
ॐ महावेगाय नमः
ॐ मनोवेगाय नमः
ॐ निशाचराय नमः
ॐ सर्ववासिने नमः
ॐ श्रियावासिने नमः
ॐ उपदेशकराय नमः || 320 ||

ॐ अकराय नमः
ॐ मुनये नमः
ॐ आत्मनिरालोकाय नमः
ॐ सम्भग्नाय नमः
ॐ सहस्रदाय नमः
ॐ पक्शिणे नमः
ॐ पक्शरूपाय नमः
ॐ अतिदीप्ताय नमः
ॐ विशाम्पतये नमः
ॐ उन्मादाय नमः || 330 ||

ॐ मदनाय नमः
ॐ कामाय नमः
ॐ अश्वत्थाय नमः
ॐ अर्थकराय नमः
ॐ यशसे नमः
ॐ वामदेवाय नमः
ॐ वामाय नमः
ॐ प्राचे नमः
ॐ दक्शिणाय नमः
ॐ वामनाय नमः || 340 ||
ॐ सिद्धयोगिने नमः
ॐ महर्शये नमः
ॐ सिद्धार्थाय नमः
ॐ सिद्धसाधकाय नमः
ॐ भिक्शवे नमः
ॐ भिक्शुरूपाय नमः
ॐ विपणाय नमः
ॐ मृदवे नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ महासेनाय नमः || 350 ||

ॐ विशाखाय नमः
ॐ श्हश्ह्टिभागाय नमः
ॐ गवां पतये नमः
ॐ वज्रहस्ताय नमः
ॐ विश्ह्कम्भिने नमः
ॐ चमूस्तम्भनाय नमः
ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः
ॐ तालाय नमः
ॐ मधवे नमः
ॐ मधुकलोचनाय नमः || 360 ||

ॐ वाचस्पत्याय नमः
ॐ वाजसेनाय नमः
ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ लोकचारिणे नमः
ॐ सर्वचारिणे नमः
ॐ विचारविदे नमः
ॐ ईशानाय नमः
ॐ ईश्वराय नमः
ॐ कालाय नमः || 370 ||

ॐ निशाचारिणे नमः
ॐ पिनाकभृते नमः
ॐ निमित्तस्थाय नमः
ॐ निमित्ताय नमः
ॐ नन्दये नमः
ॐ नन्दिकराय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ नन्दीश्वरायनमः
ॐ नन्दिने नमः
ॐ नन्दनाय नमः || 380 ||

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः
ॐ भगहारिणे नमः
ॐ निहन्त्रे नमः
ॐ कलाय नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ पितामहाय नमः
ॐ चतुर्मुखाय नमः
ॐ महालिङ्गाय नमः
ॐ चारुलिङ्गाय नमः
ॐ लिङ्गाध्याक्शाय नमः || 390 ||

ॐ सुराध्यक्शाय नमः
ॐ योगाध्यक्शाय नमः
ॐ युगावहाय नमः
ॐ बीजाध्यक्शाय नमः
ॐ बीजकर्त्रे नमः
ॐ अध्यात्मानुगताय नमः
ॐ बलाय नमः
ॐ इतिहासाय नमः
ॐ सकल्पाय नमः
ॐ गौतमाय नमः || 400 ||

ॐ निशाकराय नमः
ॐ दम्भाय नमः
ॐ अदम्भाय नमः
ॐ वैदम्भाय नमः
ॐ वश्याय नमः
ॐ वशकराय नमः
ॐ कलये नमः
ॐ लोककर्त्रे नमः
ॐ पशुपतये नमः
ॐ महाकर्त्रे नमः || 410 ||

ॐ अनौश्हधाय नमः
ॐ अक्शराय नमः
ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः
ॐ बलवते नमः
ॐ शक्राय नमः
ॐ नित्यै नमः
ॐ अनित्यै नमः
ॐ शुद्धात्मने नमः
ॐ शुद्धाय नमः
ॐ मान्याय नमः || 420 ||

ॐ गतागताय नमः
ॐ बहुप्रसादाय नमः
ॐ सुस्वप्नाय नमः
ॐ दर्पणाय नमः
ॐ अमित्रजिते नमः
ॐ वेदकाराय नमः
ॐ मन्त्रकाराय नमः
ॐ विदुश्हे नमः
ॐ समरमर्दनाय नमः
ॐ महामेघनिवासिने नमः || 430 ||

ॐ महाघोराय नमः
ॐ वशिने नमः
ॐ कराय नमः
ॐ अग्निज्वालाय नमः
ॐ महाज्वालाय नमः
ॐ अतिधूम्राय नमः
ॐ हुताय नमः
ॐ हविश्हे नमः
ॐ वृश्हणाय नमः
ॐ शङ्कराय नमः || 440 ||

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः
ॐ धूमकेतनाय नमः
ॐ नीलाय नमः
ॐ अङ्गलुब्धाय नमः
ॐ शोभनाय नमः
ॐ निरवग्रहाय नमः
ॐ स्वस्तिदाय नमः
ॐ स्वस्तिभावाय नमः
ॐ भागिने नमः
ॐ भागकराय नमः || 450 ||

ॐ लघवे नमः
ॐ उत्सङ्गाय नमः
ॐ महाङ्गाय नमः
ॐ महगर्भपरायणाय नमः
ॐ कृश्ह्णवर्णाय नमः
ॐ सुवर्णाय नमः
ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः
ॐ महापादाय नमः
ॐ महाहस्ताय नमः
ॐ महाकायाय नमः || 460 ||

ॐ महायशसे नमः
ॐ महामूर्ध्ने नमः
ॐ महामात्राय नमः
ॐ महानेत्राय नमः
ॐ निशालयाय नमः
ॐ महान्तकाय नमः
ॐ महाकर्णाय नमः
ॐ महोश्ह्ठाय नमः
ॐ महाहणवे नमः
ॐ महानासाय नमः || 470 ||

ॐ महाकम्बवे नमः
ॐ महाग्रीवाय नमः
ॐ श्मशानभाजे नमः
ॐ महावक्शसे नमः
ॐ महोरस्काय नमः
ॐ अन्तरात्मने नमः
ॐ मृगालयाय नमः
ॐ लम्बनाय नमः
ॐ लम्बितोश्ह्ठाय नमः
ॐ महामायाय नमः || 480 ||

ॐ पयोनिधये नमः
ॐ महादन्ताय नमः
ॐ महादंश्ट्राय नमः
ॐ महजिह्वाय नमः
ॐ महामुखाय नमः
ॐ महानखाय नमः
ॐ महारोमाय नमः
ॐ महाकोशाय नमः
ॐ महाजटाय नमः
ॐ प्रसन्नय नमः || 490 ||

ॐ प्रसादाय नमः
ॐ प्रत्ययाय नमः
ॐ गिरिसाधनाय नमः
ॐ स्नेहनाय नमः
ॐ अस्नेहनाय नमः
ॐ अजिताय नमः
ॐ महामुनये नमः
ॐ वृक्शाकाराय नमः
ॐ वृक्शकेतवे नमः
ॐ अनलाय नमः || 500 ||

ॐ वायुवाहनाय नमः
ॐ गण्डलिने नमः
ॐ मेरुधाम्ने नमः
ॐ देवाधिपतये नमः
ॐ अथर्वशीर्शाय नमः
ॐ सामास्याय नमः
ॐ ऋक्सहस्रामितेक्शणाय नमः
ॐ यजुः पाद भुजाय नमः
ॐ गुह्याय नमः
ॐ प्रकाशाय नमः || 510 ||

ॐ जङ्गमाय नमः
ॐ अमोघार्थाय नमः
ॐ प्रसादाय नमः
ॐ अभिगम्याय नमः
ॐ सुदर्शनाय नमः
ॐ उपकाराय नमः
ॐ प्रियाय नमः
ॐ सर्वाय नमः
ॐ कनकाय नमः
ॐ कञ्चनच्च्हवये नमः || 520 ||

ॐ नाभये नमः
ॐ नन्दिकराय नमः
ॐ भावाय नमः
ॐ पुश्ह्करस्थापतये नमः
ॐ स्थिराय नमः
ॐ द्वादशाय नमः
ॐ त्रासनाय नमः
ॐ आद्याय नमः
ॐ यज्ञाय नमः
ॐ यज्ञसमाहिताय नमः || 530 ||

ॐ नक्तं नमः
ॐ कलये नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ मकराय नमः
ॐ कालपूजिताय नमः
ॐ सगणाय नमः
ॐ गणकाराय नमः
ॐ भूतवाहनसारथये नमः
ॐ भस्मशयाय नमः
ॐ भस्मगोप्त्रे नमः || 540 ||

ॐ भस्मभूताय नमः
ॐ तरवे नमः
ॐ गणाय नमः
ॐ लोकपालाय नमः
ॐ अलोकाय नमः
ॐ महात्मने नमः
ॐ सर्वपूजिताय नमः
ॐ शुक्लाय नमः
ॐ त्रिशुक्लाय नमः
ॐ सम्पन्नाय नमः || 550 ||
ॐ शुचये नमः
ॐ भूतनिश्हेविताय नमः
ॐ आश्रमस्थाय नमः
ॐ क्रियावस्थाय नमः
ॐ विश्वकर्ममतये नमः
ॐ वराय नमः
ॐ विशालशाखाय नमः
ॐ ताम्रोश्ह्ठाय नमः
ॐ अम्बुजालाय नमः
ॐ सुनिश्चलाय नमः || 560 ||

ॐ कपिलाय नमः
ॐ कपिशाय नमः
ॐ शुक्लाय नमः
ॐ अयुशे नमः
ॐ पराय नमः
ॐ अपराय नमः
ॐ गन्धर्वाय नमः
ॐ अदितये नमः
ॐ तार्क्श्याय नमः
ॐ सुविज्ञेयाय नमः || 570 ||

ॐ सुशारदाय नमः
ऒम परश्वधायुधाय नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ अनुकारिणे नमः
ॐ सुबान्धवाय नमः
ॐ तुम्बवीणाय नमः
ॐ महाक्रोधाया नमः
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
ॐ जलेशयाय नमः
ॐ उग्राय नमः || 580 ||

ॐ वशङ्कराय नमः
ॐ वंशाय नमः
ॐ वंशनादाय नमः
ॐ अनिन्दिताय नमः
ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः
ॐ मायाविने नमः
ॐ सुहृदाय नमः
ॐ अनिलाय नमः
ॐ अनलाय नमः
ॐ बन्धनाय नमः || 590 ||

ॐ बन्धकर्त्रे नमः
ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः
ॐ सयज्ञारये नमः
ॐ सकामारये नमः
ॐ महादंश्ट्राय नमः
ॐ महायुधाय नमः
ॐ बहुधानिन्दिताय नमः
ॐ शर्वाय नमः
ॐ शङ्कराय नमः
ॐ शङ्कराय नमः || 600 ||

ॐ अधनाय नमः
ॐ अमरेशाय नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ विश्वदेवाय नमः
ॐ सुरारिघ्ने नमः
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः
ॐ अनिलाभाय नमः
ॐ चेकितानाय नमः
ॐ हविश्हे नमः
ॐ अजैकपाते नमः || 610 ||

ॐ कापालिने नमः
ॐ त्रिशङ्कवे नमः
ॐ अजिताय नमः
ॐ शिवाय नमः
ॐ धन्वन्तरये नमः
ॐ धूमकेतवे नमः
ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ वैश्रवणाय नमः
ॐ धात्रे नमः
ॐ शक्राय नमः || 620 ||

ॐ विश्ह्णवे नमः
ॐ मित्राय नमः
ॐ त्वश्ह्ट्रे नमः
ॐ धृवाय नमः
ॐ धराय नमः
ॐ प्रभावाय नमः
ॐ सर्वगाय वायवे नमः
ॐ अर्यम्ने नमः
ॐ सवित्रे नमः
ॐ रवये नमः || 630 ||

ॐ उश्हङ्गवे नमः
ॐ विधात्रे नमः
ॐ मान्धात्रे नमः
ॐ भूतभावनाय नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ वर्णविभाविने नमः
ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ महागर्भाय नमः
ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः || 640 ||

ॐ अनिलाय नमः
ॐ अनलाय नमः
ॐ बलवते नमः
ॐ उपशान्ताय नमः
ॐ पुराणाय नमः
ॐ पुण्यचञ्चवे नमः
ॐ ये नमः
ॐ कुरुकर्त्रे नमः
ॐ कुरुवासिने नमः
ॐ कुरुभूताय नमः || 650 ||

ॐ गुणौश्हधाय नमः
ॐ सर्वाशयाय नमः
ॐ दर्भचारिणे नमः
ॐ सर्वेश्हं प्राणिनां पतये नमः
ॐ देवदेवाय नमः
ॐ सुखासक्ताय नमः
ॐ सते नमः
ॐ असते नमः
ॐ सर्वरत्नविदे नमः
ॐ कैलासगिरिवासिने नमः || 660 ||

ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः
ॐ कूलहारिणे नमः
ॐ कुलकर्त्रे नमः
ॐ बहुविद्याय नमः
ॐ बहुप्रदाय नमः
ॐ वणिजाय नमः
ॐ वर्धकिने नमः
ॐ वृक्शाय नमः
ॐ वकिलाय नमः
ॐ चन्दनाय नमः || 670 ||

ॐ च्हदाय नमः
ॐ सारग्रीवाय नमः
ॐ महाजत्रवे नमः
ॐ अलोलाय नमः
ॐ महौश्हधाय नमः
ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः
ॐ सिद्धार्थश्च्हन्दोव्याकरणोत्तराय नमः
ॐ सिंहनादाय नमः
ॐ सिंहदंश्ह्ट्राय नमः
ॐ सिंहगाय नमः || 680 ||

ॐ सिंहवाहनाय नमः
ॐ प्रभ्हावात्मने नमः
ॐ जगत्कालस्थालाय नमः
ॐ लिकहिताय नमः
ॐ तरवे नमः
ॐ सारञ्गाय नमः
ॐ नवचक्राङ्गाय नमः
ॐ केतुमालिने नमः
ॐ सभावनाय नमः
ॐ भूतालयाय नमः || 690 ||

ॐ भूतपतये नमः
ॐ अहोरात्राय नमः
ॐ अनिन्दिताय नमः
ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः
ॐ निलयाय नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ भवाय नमः
ॐ अमोघाय नमः
ॐ संयताय नमः
ॐ अश्वाय नमः || 700 ||

ॐ भोजनाय नमः
ॐ प्राणधारणाय नमः
ॐ धृतिमते नमः
ॐ मतिमते नमः
ॐ दक्शाय नमः
ॐ सत्कृताय नमः
ॐ युगाधिपाय नमः
ॐ गोपालये नमः
ॐ गोपतये नमः
ॐ ग्रामाय नमः || 710 ||

ॐ गोचर्मवसनाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ हिरण्यबाहवे नमः
ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः
ॐ प्रकृश्ह्टारये नमः
ॐ महाहर्शाय नमः
ॐ जितकामाय नमः
ॐ जितेन्द्रियाय नमः
ॐ गान्धाराय नमः
ॐ सुवासाय नमः || 720 ||

ॐ तपस्सक्ताय नमः
.ॐ रतये नमः
ॐ नराय नमः
ॐ महागीताय नमः
ॐ महानृत्याय नमः
ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः
ॐ महाकेतवे नमः
ॐ महाधातवे नमः
ॐ नैकसानुचराय नमः
ॐ चलाय नमः || 730 ||

ॐ आवेदनीयाय नमः
ॐ आदेशाय नमः
ॐ सर्वगन्धसुखाहवाय नमः
ॐ तोरणाय नमः
ॐ तारणाय नमः
ॐ वाताय नमः
ॐ परिधीने नमः
ॐ पतिखेचराय नमः
ॐ संयोगाय वर्धनाय नमः
ॐ वृद्धाय नमः || 740 ||

ॐ अतिवृद्धाय नमः
ॐ गुणाधिकाय नमः
ॐ नित्यमात्मसहायाय नमः
ॐ देवासुरपतये नमः
ॐ पतये नमः
ॐ युक्ताय नमः
ॐ युक्तबाहवे नमः
ॐ दिविसुपर्णोदेवाया नमः
ॐ आश्हाढाय नमः
ॐ सुश्हाढाय नमः || 750 ||

ॐ ध्रुवाय नमः
ॐ हरिणाय नमः
ॐ हराय नमः
ॐ आवर्तमानेभ्योवपुश्हे नमः
ॐ वसुश्रेश्ह्ठाय नमः
ॐ महापथाय नमः
ॐ शिरोहारिणे नमः
ॐ सर्वकक्शणलक्शिताय नमः
ॐ अक्शाय रथयोगिने नमः
ॐ सर्वयोगिने नमः || 760 ||
ॐ महाबलाय नमः
ॐ समाम्नायाय नमः
ॐ अस्माम्नायाय नमः
ॐ तीर्थदेवाय नमः
ॐ महारथाय नमः
ॐ निर्जीवाय नमः
ॐ जीवनाय नमः
ॐ मन्त्राय नमः
ॐ शुभाक्शाय नमः
ॐ बहुकर्कशाय नमः || 770 ||

ॐ रत्नप्रभूताय नमः
ॐ रत्नाङ्गाय नमः
ॐ महार्णवनिपानविदे नमः
ॐ मूलाय नमः
ॐ विशालाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः
ॐ तपोनिधये नमः
ॐ आरोहणाय नमः
ॐ अधिरोहाय नमः || 780 ||

ॐ शीलधारिणे नमः
ॐ महायशसे नमः
ॐ सेनाकल्पाय नमः
ॐ महाकाल्पाय नमः
ॐ योगाय नमः
ॐ युगकराय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ युगरूपाय नमः
ॐ महारूपाय नमः
ॐ महानागहनाय नमः || 790 ||

ॐ वधाय नमः
ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः
ॐ पादाय नमः
ॐ पण्डिताय नमः
ॐ अचलोपमाय नमः
ॐ बहुमालाय नमः
ॐ महामालाय नमः
ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः
ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः
ॐ त्रियुगाय नमः || 800 ||

ॐ सफलोदयाय नमः
ॐ त्रिलोचनाय नमः
ॐ विश्हण्णाङ्गय नमः
ॐ मणिविद्धाय नमः
ॐ जटाधराय नमः
ॐ बिन्दवे नमः
ॐ विसर्गाय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ शराय नमः
ॐ सर्वायुधाय नमः || 810 ||

ॐ सहाय नमः
ॐ निवेदनाय नमः
ॐ सुखाजाताय नमः
ॐ सुगन्धाराय नमः .
ॐ महाधनुश्हे नमः
ॐ गन्धपालिने भगवते नमः
ॐ सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः
ॐ मन्थानाय बहुलवायवे नमः
ॐ सकलाय नमः
ॐ सर्वलोचनाय नमः || 820 ||

ॐ तलस्तालाय नमः
ॐ करस्थालिने नमः
ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः
ॐ महते नमः
ॐ च्हत्राय नमः
ॐ सुच्हत्राय नमः
ॐ विरव्यातलोकाय नमः
ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः
ॐ मुण्डाय नमः
ॐ विरूपाय नमः || 830 ||

ॐ विकृताय नमः
ॐ दण्डिने नमः
ॐ कुण्डिने नमः
ॐ विकुर्वणाय नमः
ॐ हर्यक्शाय नमः
ॐ ककुभाय नमः
ॐ वज्रिणे नमः
ॐ शतजिह्वाय नमः
ॐ सहस्रपादे नमः
ॐ सहस्रमुर्ध्ने नमः || 840 ||

ॐ देवेन्द्राय सर्वदेवमयाय नमः
ॐ गुरवे नमः
ॐ सहस्रबाहवे नमः
ॐ सर्वाङ्गाय नमः
ॐ शरण्याय नमः
ॐ सर्वलोककृते नमः
ॐ पवित्राय नमः
ॐ त्रिककुडे मन्त्रय नमः
ॐ कनिश्ह्ठाय नमः
ॐ कृश्ह्णपिङ्गलाय नमः || 850 ||

ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः
ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः .
ॐ पद्मगर्भाय नमः
ॐ महागर्भाय नमः
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः
ॐ जलोद्भवाय नमः
ॐ गभस्तये नमः
ॐ ब्रह्मकृते नमः
ॐ ब्रह्मिणे नमः
ॐ ब्रह्मविदे नमः || 860 ||

ॐ ब्राह्मणाय नमः
ॐ गतये नमः
ॐ अनन्तरूपाय नमः
ॐ नैकात्मने नमः
ॐ स्वयंभुव तिग्मतेजसे नमः
ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः
ॐ पशुपतये नमः
ॐ वातरंहाय नमः
ॐ मनोजवाय नमः
ॐ चन्दनिने नमः || 870 ||

ॐ पद्मनालाग्राय नमः
ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः
ॐ नराय नमः
ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः
ॐ नीलमौलये नमः
ॐ पिनाकधृते नमः
ॐ उमापतये नमः
ॐ उमाकान्ताय नमः
ॐ जाह्नवीभृते नमः
ॐ उमाधवाय नमः || 880 ||

ॐ वराय वराहाय नमः
ॐ वरदाय नमः
ॐ वरेण्याय नमः
ॐ सुमहास्वनाय नमः
ॐ महाप्रसादाय नमः
ॐ दमनाय नमः
ॐ शत्रुघ्ने नमः
ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः
ॐ प्रीतात्मने नमः
ॐ परमात्मने नमः || 890 ||

ॐ प्रयतात्माने नमः
ॐ प्रधानधृते नमः
ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः
ॐ त्र्यक्शाय नमः
ॐ धर्मसाधारणो वराय नमः
ॐ चराचरात्मने नमः
ॐ सूक्श्मात्मने नमः
ॐ अमृताय गोवृश्हेश्वराय नमः
ॐ साध्यर्श्हये नमः
ॐ वसुरादित्याय नमः || 900 ||

ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः
ॐ व्यासाय नमः
ॐ सर्गाय सुसंक्शेपाय विस्तराय नमः
ॐ पर्यायोनराय नमः
ॐ ऋतवे नमः
ॐ संवत्सराय नमः
ॐ मासाय नमः
ॐ पक्शाय नमः
ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः
ॐ कलाभ्यो नमः || 910 ||

ॐ काश्ह्ठाभ्यो नमः
ॐ लवेभ्यो नमः
ॐ मात्राभ्यो नमः
ॐ मुहूर्ताहः क्शपाभ्यो नमः
ॐ क्शणेभ्यो नमः
ॐ विश्वक्शेत्राय नमः
ॐ प्रजाबीजाय नमः
ॐ लिङ्गाय नमः
ॐ आद्याय निर्गमाय नमः
ॐ सते नमः || 920 ||

ॐ असते नमः
ॐ व्यक्ताय नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ पित्र नमः
ॐ मात्रे नमः
ॐ पितामहाय नमः
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः
ॐ प्रजाद्वाराय नमः
ॐ मोक्शद्वाराय नमः
ॐ त्रिविश्ह्टपाय नमः || 930 ||

ॐ निर्वाणाय नमः
ॐ ह्लादनाय नमः
ॐ ब्रह्मलोकाय नमः
ॐ परायै गत्यै नमः
ॐ देवासुर विनिर्मात्रे नमः
ॐ देवसुरपरायणाय नमः
ॐ देवासुरगुरवे नमः
ॐ देव्वाय नमः
ॐ देवासुर नमस्कृताय नमः
ॐ देवासुर महामात्राय नमः || 940 ||

ॐ देवासुर गणाश्रयाय नमः
ॐ देवासुर गणाध्याक्शाय नमः
ॐ देवासुर गणागृण्यै नमः
ॐ देवातिदेवाय नमः
ॐ देवर्शये नमः
ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः
ॐ देवासुरेश्वराय नमः
ॐ विश्वाय नमः
ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः
ॐ सर्वदेवमयाय नमः || 950 ||

ॐ अचिन्त्याय नमः
ॐ देवतात्मने नमः
ॐ आत्मसंभवाय नमः
ॐ उद्भिदे नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ वैद्याय नमः
ॐ विरजाय नमः
ॐ नीरजाय नमः
ॐ अमराय नमः
ॐ ईड्याय नमः || 960 ||

ॐ हस्तीश्वराय नमः
ॐ व्यघ्राय नमः
ॐ देवसिंहाय नमः
ॐ नरऋश्हभाय नमः
ॐ विबुधाय नमः
ॐ अग्रवराय नमः
ॐ सूक्श्माय नमः
ॐ सर्वदेवाय नमः
ॐ तपोमयाय नमः
ॐ सुयुक्ताय नमः || 970 ||

ॐ शिभनाय नमः
ॐ वज्रिणे नमः
ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ कान्ताय नमः
ॐ निजाय सर्गाय नमः
ॐ पवित्राय नमः
ॐ सर्वपावनाय नमः
ॐ शृङ्गिणे नमः || 980 ||

ॐ शृङ्गप्रियाय नमः
ॐ बभ्रुवे नमः
ॐ राजराजाय नमः
ॐ निरामयाय नमः
ॐ अभिरामाय नमः
ॐ सुरगणाय नमः
ॐ विरामाय नमः
ॐ सर्वसाधनाय नमः
ॐ ललाटक्शाय नमः
ॐ विश्वदेवाय नमः || 990 ||

ॐ हरिणाय नमः
ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः
ॐ स्थावराणां पतये नमः
ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः
ॐ सिद्धार्थाय नमः
ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः
ॐ अचिन्त्याय नमः
ॐ सत्यव्रताय नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ व्रताधिपाय नमः || 1000 ||

ॐ परस्मै नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः
ॐ विमुक्ताय नमः
ॐ मुक्ततेजसे नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ श्रीवर्धनाय नमः
ॐ जगते नमः || 1008 ||

इति शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम.ह

ॐ तत्सत.ह

Shiva Sahasra Naamaavali Lyrics in Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top