Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ganesha Stavarajaha Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಃ

Shri Ganesha Stavarajaha Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಃ

232 Views

ಶ್ರೀಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಃ Lyrics in Kannada:

ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ ಚ ।

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಗಣೇಶಸ್ಯ ಸ್ತವಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಕಲೌ ಝಟಿತಿ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ನ ನ್ಯಾಸೋ ನ ಚ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ನ ಹೋಮೋ ನ ಚ ತರ್ಪಣಮ್ ॥ 1॥

ನ ಮಾರ್ಜನಂ ಚ ಪಂಚಾಶತ್ಸಹಸ್ರಜಪಮಾತ್ರತಃ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ಯರ್ಚನತಃ ಪಂಚಶತ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಾತ್ ॥ 2॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ,
ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ವಿನಾಯಕೈಕ-ಭಾವನಾ-ಸಮರ್ಚನಾ-ಸಮರ್ಪಿತಂ
ಪ್ರಮೋದಕೈಃ ಪ್ರಮೋದಕೈಃ ಪ್ರಮೋದ-ಮೋದ-ಮೋದಕಮ್ ।
ಯದರ್ಪಿತಂ ಸದರ್ಪಿತಂ ನವಾನ್ನಧಾನ್ಯನಿರ್ಮಿತಂ
ನ ಕಂಡಿತಂ ನ ಖಂಡಿತಂ ನ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಕೃತಮ್ ॥ 1॥

ಸಜಾತಿಕೃದ್-ವಿಜಾತಿಕೃತ-ಸ್ವನಿಷ್ಠಭೇದವರ್ಜಿತಂ
ನಿರಂಜನಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರಾಕೃತಿಂ ಹ್ಯನಿಷ್ಕ್ರಿಯಮ್
ಸದಾತ್ಮಕಂ ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಸುಖಾತ್ಮಕಂ ಪರಂ ಪದಂ
ಭಜಾಮಿ ತಂ ಗಜಾನನಂ ಸ್ವಮಾಯಯಾತ್ತವಿಗ್ರಹಮ್ ॥2।
ಗಣಾಧಿಪ! ತ್ವಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿರೀಶಸೂನುರೀಶ್ವರ-
ಸ್ತ್ವಮಮ್ಬರಂ ಚ ಶಮ್ಬರಂ ಧನಂಜಯಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ತ್ವಮೇವಂ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಕ್ಷಿತಿರ್ನಿಶಾಕರಃ ಪ್ರಭಾಕರ-
ಶ್ಚರಾಽಚರ-ಪ್ರಚಾರ-ಹೇತುರನ್ತರಾಯ-ಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 3॥

ಅನೇಕದಂ ತಮಾಲ-ನೀಲಮೇಕದನ್ತ-ಸುನ್ದರಂ
ಗಜಾನನಂ ನಮೋಽಗಜಾನನಾಽಮೃತಾಬ್ಧಿ-ಚನ್ದಿರಮ್ ।
ಸಮಸ್ತ-ವೇದವಾದಸತ್ಕಲಾ-ಕಲಾಪ-ಮನ್ದಿರಂ
ಮಹಾನ್ತರಾಯ-ಕೃತ್ತಮೋಽರ್ಕಮಾಶ್ರಿತೋಽನ್ದರೂಂ ಪರಮ್ ॥ 4॥

ಸರತ್ನಹೇಮ-ಘಂಟಿಕಾ-ನಿನಾದ-ನುಪುರಸ್ವನೈ-
ಮೃದಂಗ-ತಾಲನಾದ-ಭೇದಸಾಧನಾನುರೂಪತಃ ।
ಧಿಮಿ-ದ್ಧಿಮಿ-ತ್ತಥೋಂಗ-ಥೋಂಗ-ಥೈಯಿ-ಥೈಯಿಶಬ್ದತೋ
ವಿನಾಯಕಃ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಯ ನೃತ್ಯತಿ ॥ 5॥

ಸದಾ ನಮಾಮಿ ನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಯಕಂ
ಕಲಾಕಲಾಪ-ಕಲ್ಪನಾ-ನಿದಾನಮಾದಿಪರೂಷಮ್ ।
ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗುಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ಮಸಮ್ಭವಂ
ಸ್ವಪಾದಪದ್ಮ-ಸೇವಿನಾ-ಮಪಾರ-ವೈಭವಪ್ರದಮ್ ॥ 6॥

ಭಜೇ ಪ್ರಚಂಡ-ತುನ್ದಿಲಂ ಸದನ್ದಶೂಕಭೂಷಣಂ
ಸನನ್ದನಾದಿ-ವನ್ದಿತಂ ಸಮಸ್ತ-ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಮ್ ।
ಸುರಾಽಸುರೌಘಯೋಃ ಸದಾ ಜಯಪ್ರದಂ ಭಯಪ್ರದಂ
ಸಮಸ್ತವಿಘ್ನ-ಘಾತಿನಂ ಸ್ವಭಕ್ತ-ಪಕ್ಷಪಾತಿನಮ್ ॥ 7॥

ಕರಾಮ್ಬುಜಾತ-ಕಂಕಣಃ ಪದಾಬ್ಜ-ಕಿಂಕಿಣೋಗಣೋ
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ ಫಣೀಶ್ವರಾಂಗಭೂಷಣಃ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯಾನ್ತರಾಯ-ಶಾನ್ತಿಕಾರಕೋಽಸ್ತು ತಾರಕೋ
ಭವಾರ್ಣವಸ್ಥ-ಘೋರದುರ್ಗಹಾ ಚಿದೇಕವಿಗ್ರಹಃ ॥ 8॥

ಯೋ ಭಕ್ತಿಪ್ರವಣಶ್ಚರಾ-ಽಚರ-ಗುರೋಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ
ಶುದ್ಧಃ ಸಂಯತಚೇತಸಾ ಯದಿ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ।
ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರತುಲಾ ಸ್ವಸಿದ್ಧಿ-ಸಹಿತಾ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಸರ್ವದಾ
ಸ್ಯಾತಾಂ ತತ್ಪರಿಚಾರಿಕೇ ಕಿಲ ತದಾ ಕಾಃ ಕಾಮನಾನಾಂ ಕಥಾಃ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೋಕ್ತೋ ಗಣೇಶಸ್ತವರಾಜಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *