Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganeshashtakam by Shri Vishnu Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್

ನಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ ।
ಗಣೇಶಮೇಕದನ್ತಂಚ ಹೇರಮ್ಬಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ ।
ಲಮ್ಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಮ್ ॥

ನಾಮಾಷ್ಟಕಾರ್ಥಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ಮತೋ ಹರಪ್ರಿಯೇ ।
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಭೂತಂಚ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ಪರಮ್ ॥

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಗಶ್ಚ ಣಶ್ಚ ನಿರ್ವಾಣವಾಚಕಃ ।
ತಯೋರೀಶಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥

ಏಕಃ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥೋ ದನ್ತಶ್ಚ ಬಲವಾಚಕಃ ।
ಬಲಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾದೇಕದನ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥

ದೀನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಹೇಶ್ಚ ರಮ್ಬಃ ಪಾಲಕವಾಚಕಃ ।
ಪಾಲಕಂ ದೀನಲೋಕಾನಾಂ ಹೇರಮ್ಬಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥ ಪರಿಪಾಲಕಂ ತಂ ದೀನಾನಾಂ

ವಿಪತ್ತಿವಾಚಕೋ ವಿಘ್ನೋ ನಾಯಕಃ ಖಂಡನಾರ್ಥಕಃ ।
ವಿಪತ್ಖಂಡನಕಾರನ್ತಂ ಪ್ರಣಮೇ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ ॥ 4॥ ನಮಾಮಿ

ವಿಷ್ಣುದತ್ತೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಯಸ್ಯ ಲಮ್ಬಂ ಪುರೋದರಮ್ । ಲಮ್ಬೋದರಂ ಪುರಾ
ಪಿತ್ರಾ ದತ್ತೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ವನ್ದೇ ಲಮ್ಬೋದರಂಚ ತಮ್ ॥ 5॥

ಶೂರ್ಪಾಕಾರೌ ಚ ಯತ್ಕರ್ಣೌ ವಿಘ್ನವಾರಣಕಾರಕೌ । ವಿಘ್ನವಾರಣಕಾರಣೌ
ಸಮ್ಪದೌ ಜ್ಞಾನರೂಪೌ ಚ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6॥ ಸಮ್ಪದಾಸ್ಫಾಲರೂಪೌ

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಪುಷ್ಪಂಚ ಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮುನಿದತ್ತಕಮ್ ।
ತದ್ಗಜೇನ್ದ್ರಮುಖಂ ಕಾನ್ತಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7॥ ತದ್ಗಜೇನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಯುಕ್ತಂ

ಗುಹಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಚ ಜಾತೋಽಯಮಾವಿರ್ಭೂತೋ ಹರಾಲಯೇ । ಹರಗೃಹೇ
ವನ್ದೇ ಗುಹಾಗ್ರಜಂ ದೇವಂ ಸರ್ವದೇವಾಗ್ರಪೂಜಿತಮ್ ॥ 8॥

ಏತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ದುರ್ಗೇ ನಾನಾಶಕ್ತಿಯುತಂ ಪರಮ್ ।
ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪಶ್ಯ ವೇದೇ ಚ ತದಾ ಕೋಪಂ ವೃಥಾ ಕುರು ॥

ಏತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮಾರ್ಥಸಂಯುತಂ ಶುಭಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಸುಖೀ ಸರ್ವತೋ ಜಯೀ ॥

ತತೋ ವಿಘ್ನಾಃ ಪಲಾಯನ್ತೇ ವೈನತೇಯಾದ್ಯಥೋರಗಾಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀಂ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಭಾರ್ಯಾರ್ಥೀಂ ವಿಪುಲಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಮಹಾಜಡಃ ಕವೀನ್ದ್ರಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ವಿಷ್ಣುಪದಿಷ್ಟಂ ಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಂ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top