Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ganpati Mantra in Kannada

Shri Ganeshashtakam by Shri Vishnu Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕೃತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ನಾಮಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ । ಗಣೇಶಮೇಕದನ್ತಂಚ ಹೇರಮ್ಬಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ । ಲಮ್ಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಮ್ ॥ ನಾಮಾಷ್ಟಕಾರ್ಥಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ಮತೋ ಹರಪ್ರಿಯೇ । ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಭೂತಂಚ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ಪರಮ್ ॥ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಗಶ್ಚ ಣಶ್ಚ ನಿರ್ವಾಣವಾಚಕಃ । ತಯೋರೀಶಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಏಕಃ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥೋ ದನ್ತಶ್ಚ ಬಲವಾಚಕಃ । ಬಲಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾದೇಕದನ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ದೀನಾರ್ಥವಾಚಕೋ […]

Scroll to top