Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Girirajadharyashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಭಕ್ತಾಭಿಲಾಷಾಚರಿತಾನುಸಾರೀ ದುಗ್ಧಾದಿಚೌರ್ಯೇಣ ಯಶೋವಿಸಾರೀ ।
ಕುಮಾರತಾನನ್ದಿತಘೋಷನಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 1॥

ವ್ರಜಾಂಗನಾವೃನ್ದಸದಾವಿಹಾರೀ ಅಂಗೈರ್ಗೃಹಾಂಗಾರತಮೋಽಪಹಾರೀ ।
ಕ್ರೀಡಾರಸಾವೇಶತಮೋಽಭಿಸಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 2॥

ವೇಣುಸ್ವನಾನನ್ದಿತಪನ್ನಗಾರೀ ರಸಾತಲಾನೃತ್ಯಪದಪ್ರಚಾರೀ ।
ಕ್ರೀಡನ್ವಯಸ್ಯಾಕೃತಿದೈತ್ಯಮಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 3॥

ಪುಲಿನ್ದದಾರಾಹಿತಶಮ್ಬರಾರೀ ರಮಾಸದೋದಾರದಯಾಪ್ರಕಾರೀ ।
ಗೋವರ್ಧನೇ ಕನ್ದಫಲೋಪಹಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 4॥

ಕಲಿನ್ದಜಾಕೂಲದುಕೂಲಹಾರೀ ಕುಮಾರಿಕಾಕಾಮಕಲಾವಿತಾರೀ ।
ವೃನ್ದಾವನೇ ಗೋಧನವೃನ್ದಚಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 5॥

ವ್ರಜೇನ್ದ್ರಸರ್ವಾಧಿಕಶರ್ಮಕಾರೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಗರ್ವಾಧಿಕಗರ್ವಹಾರೀ ।
ವೃನ್ದಾವನೇ ಕನ್ದಫಲೋಪಹಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 6॥

ಮನಃಕಲಾನಾಥತಮೋವಿದಾರೀ ವಂಶೀರವಾಕಾರಿತತತ್ಕುಮಾರಿಃ ।
ರಾಸೋತ್ಸವೋದ್ವೇಲ್ಲರಸಾಬ್ಧಿಮಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 7॥

ಮತ್ತದ್ವಿಪೋದ್ದಾಮಗತಾನುಕಾರೀ ಲುಠತ್ಪ್ರಸೂನಾಪ್ರಪದೀನಹಾರೀ ।
ರಾಮೋರಸಸ್ಪರ್ಶಕರಪ್ರಸಾರೀ ಮಮ ಪ್ರಭುಃ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರೀ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಿರಿರಾಜಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top