Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gita Sara Gurva Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in English

Sri Gitasara Guru Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in English:

srigitasara gurvastottarasatanamavalistotram
sriganesaya namah ।
srigurubhyo namah ।
gitamadhyagataireva grathiteyam padaih subhaih ।
acaryendrapadambhoje bhaktya mala samarpyate ॥

vaktum brahmavidam srestham manovacamagocaram ।
kathamanyah samarthah syurvaco bhagavatirvina ॥

prasantatma vigatabhiryogi vigatakalmasah ।
yogayukto visuddhatma yatacittendriyakriyah ॥ 1 ॥

svakarmaniratah santo dharmatma’mitavikramah ।
muktasango’nahamvadi dhṛtyutsahasamanvitah ॥ 2 ॥

sthirabuddhirasammudho jitatma vigataspṛhah ।
sarvasankalpasamnyasi bhaktah sangavivarjitah ॥ 3 ॥

viviktasevi laghvasi yatavakkayamanasah ।
ekaki yogasamsiddho yogarudho’parigrahah ॥ 4 ॥

dhyanayogaparo mauni svasthah samsuddhakilbisah ।
vitaragabhayakrodhah sthitadhirvigatajvarah ॥ 5 ॥

sarvarambhaparityagi kṛtsnavit kṛtsnakarmakṛt ।
yatendriyamanobuddhirmunirmoksaparayanah ॥ 6 ॥

yadṛcchalabhasantusto dvandvatito vimatsarah ।
aniketah sthiramatirmahatma dṛdhaniscayah ॥ 7 ॥

nirdvandvo nityasattvastho niryogaksema atmavan ।
nirmamo nirahankarah samaduhkhasukhah ksami ॥ 8 ॥

nirasiryatacittatma tyaktasarvaparigrahah ।
anapeksah sucirdaksa udasino gatavyathah ॥ 9 ॥

jnanavijnanatṛptatma kutastho vijitendriyah ।
nistraigunyo vasi jnani samalostasmakancanah ॥ 10 ॥

tulyapriyapriyo dhirastulyanindatmasamstutih ।
tyagi sattvasamavisto medhavi chinnasamsayah ॥ 11 ॥

vidvanatmaratirmukto nityatṛpto nirasrayah ।
antassukho’ntararamah santustah sarvavit puman ॥ 12 ॥

sarvabhutatmabhutatma tattvavit samadarsanah ।
gatirbharta prabhuh saksi nivasah saranam suhṛt ॥ 13 ॥

atmatṛpto guruh pujyo gariyan purusottamah ।
brahmabhutah prasannatma lokanugrahakamyaya ॥ 14 ॥

sthitaprajno gunatitah candrasekharabharati ।
saradayascara murtih sṛngasaile virajate ॥ 15 ॥

iti sricandrasekharabharatisisyena sri ara. kṛsnasvamina
racitam srigitasara gurvastottarasatanamavalistotram ॥

Also Read:

Shri Gita Sara Gurva Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gita Sara Gurva Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top