Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Rahu Deva Slokam

Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ರಾಹು ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ಭ್ರಾँ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೌಂ ಸಃ ರಾಹವೇ ನಮಃ ॥

ಶೃಣು ನಾಮಾನಿ ರಾಹೋಶ್ಚ ಸೈಂಹಿಕೇಯೋ ವಿಧುನ್ತುದಃ ।
ಸುರಶತ್ರುಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಫಣೀ ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯಣಸ್ತಥಾ ॥ 1 ॥ ಫಣಿರ್ಗಾರ್ಗ್ಯಾಯನಸ್ತಥಾ

ಸುರಾಗುರ್ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ । ಸುರಾರಿರ್ನೀಲ
ಖಡ್ಗಖೇಟಕಧಾರೀ ಚ ವರದಾಯಕಹಸ್ತಕಃ ॥ 2 ॥

ಶೂಲಾಯುಧೋ ಮೇಘವರ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಧ್ವಜಪತಾಕಾವಾನ್ । ವರ್ಣೋ ಪತಾಕವಾನ್
ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಮುಖರತಃ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಧರಾಯ ಚ ॥ 3 ॥ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಕಃ

ಶೂರ್ಪಾಕಾರಾಸನಸ್ಥಶ್ಚ ಗೋಮೇದಾಭರಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಾಷಪ್ರಿಯಃ ಕಶ್ಯಪರ್ಷಿನನ್ದನೋ ಭುಜಗೇಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥ ಕಾಶ್ಯಪ

ಉಲ್ಕಾಪಾತಯಿತಾಶುಲೀ ನಿಧಿಪಃ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪರಾಟ್ । ಉಲ್ಕಾಪಾತಜನಿಃ ಶೂಲೀ
ವಿಷಜ್ವಲಾವೃತಾಸ್ಯೋಽರ್ಧಶರೀರೋ ಜಾದ್ಯಸಮ್ಪ್ರದಃ ॥ 5 ॥ ಶಾತ್ರವಪ್ರದಃ

ರವೀನ್ದುಭೀಕರಶ್ಛಾಯಾಸ್ವರೂಪೀ ಕಠಿನಾಂಗಕಃ ।
ದ್ವಿಷಚ್ಚಕ್ರಚ್ಛೇದಕೋಽಥ ಕರಾಲಾಸ್ಯೋ ಭಯಂಕರಃ ॥ 6 ॥

ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ತಮೋರೂಪಃ ಶ್ಯಾಮಾತ್ಮಾ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಕಿರೀಟೀ ನೀಲವಸನಃ ಶನಿಸಾಮನ್ತವರ್ತ್ಮಗಃ ॥ 7 ॥

ಚಾಂಡಾಲವರ್ಣೋಽಥಾಶ್ವ್ಯರ್ಕ್ಷಭವೋ ಮೇಷಭವಸ್ತಥಾ ।
ಶನಿವತ್ಫಲದಃ ಶೂರೋಽಪಸವ್ಯಗತಿರೇವ ಚ ॥ 8 ॥

ಉಪರಾಗಕರಸ್ಸೂರ್ಯಹಿಮಾಂಷುಚ್ಛವಿಹಾರಕಃ ।
var ಉಪರಾಗಕರಸ್ಸೋಮ ಸೂರ್ಯಚ್ಛವಿ ವಿಮರ್ದಕಃ
ನೀಲಪುಷ್ಪವಿಹಾರಶ್ಚ ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠೋಽಷ್ಟಮಗ್ರಹಃ ॥ 9 ॥

ಕಬನ್ಧಮಾತ್ರದೇಹಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನಕುಲೋದ್ಭವಃ ।
ಗೋವಿನ್ದವರಪಾತ್ರಂ ಚ ದೇವಜಾತಿಪ್ರವಿಷ್ಟಕಃ ॥ 10 ॥

ಕ್ರೂರೋ ಘೋರಃ ಶನೇರ್ಮಿತ್ರಂ ಶುಕ್ರಮಿತ್ರಮಗೋಚರಃ ।
ಮಾನೇಗಂಗಾಸ್ನಾನದಾತಾ ಸ್ವಗೃಹೇ ಪ್ರಬಲಾಢ್ಯಕಃ ॥ 11 ॥

ಸದ್ಗೃಹೇಽನ್ಯಬಲಧೃಚ್ಚತುರ್ಥೇ ಮಾತೃನಾಶಕಃ ।
ಚನ್ದ್ರಯುಕ್ತೇ ತು ಚಂಡಾಲಜನ್ಮಸೂಚಕ ಏವ ತು ॥ 12 ॥

ಜನ್ಮಸಿಂಹೇ ರಾಜ್ಯದಾತಾ ಮಹಾಕಾಯಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ಜನ್ಮಕರ್ತಾ ವಿಧುರಿಪು ಮತ್ತಕೋಜ್ಞಾನದಶ್ಚ ಸಃ ॥ 13 ॥

ಜನ್ಮಕನ್ಯಾರಾಜ್ಯದಾತಾ ಜನ್ಮಹಾನಿದ ಏವ ಚ ।
ನವಮೇ ಪಿತೃಹನ್ತಾ ಚ ಪಂಚಮೇ ಶೋಕದಾಯಕಃ ॥ 14 ॥

ದ್ಯೂನೇ ಕಳತ್ರಹನ್ತಾ ಚ ಸಪ್ತಮೇ ಕಲಹಪ್ರದಃ ।
ಷಷ್ಠೇ ತು ವಿತ್ತದಾತಾ ಚ ಚತುರ್ಥೇ ವೈರದಾಯಕಃ ॥ 15 ॥

ನವಮೇ ಪಾಪದಾತಾ ಚ ದಶಮೇ ಶೋಕದಾಯಕಃ ।
ಆದೌ ಯಶಃಪ್ರದಾತಾ ಚ ಅನ್ತೇ ವೈರಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 16 ॥

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಗೋಚರಾಚಾರೋ ಧನೇ ಚಾಸ್ಯ ಕಕುತ್ಪ್ರದಃ ।
ಪಂಚಮೇ ಧಿಷಣಾಶೃಂಗದಃ ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಬಲೀ ತಥಾ ॥ 17 ॥

ಮಹಾಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯೀ ಚ ಚನ್ದ್ರವೈರೀ ಚ ಶಾಶ್ವತಃ ।
ಸುರಶತ್ರುಃ ಪಾಪಗ್ರಹಃ ಶಾಮ್ಭವಃ ಪೂಜ್ಯಕಸ್ತಥಾ ॥ 18 ॥

ಪಾಟೀರಪೂರಣಶ್ಚಾಥ ಪೈಠೀನಸಕುಲೋದ್ಭವಃ ।
ದೀರ್ಘಕೃಷ್ಣೋತನುರ್ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾರಿರ್ದೇವದಾನವೌ ॥ 19 ॥

ಭಕ್ತರಕ್ಷೋ ರಾಹುಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ।
ಏತದ್ರಾಹುಗ್ರಹಸ್ಯೋಕ್ತಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 20 ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯೋ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಸಂಕಟಾತ್ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಕರಸ್ತಸ್ಯ ರಾಹುರಿಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 21 ॥

॥ ಇತಿ ರಾಹು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top