Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Rahu Deva Slokam

Sri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srirahu astottarasatanamastotram ॥

rahu bija mantra – Om̃ bhra~ bhrim bhraum sah rahave namah ॥

srnu namani rahosca saimhikeyo vidhuntudah ।
surasatrustamascaiva phani gargyayanastatha ॥ 1 ॥ phanirgargyayanastatha

suragurnilajimutasankasasca caturbhujah । surarirnila
khadgakhetakadhari ca varadayakahastakah ॥ 2 ॥

sulayudho meghavarnah krsnadhvajapatakavan । varno patakavan
daksinasamukharatah tiksnadamstradharaya ca ॥ 3 ॥ damstrakaralakah

surpakarasanasthasca gomedabharanapriyah ।
masapriyah kasyaparsinandano bhujagesvarah ॥ 4 ॥ kasyapa

ulkapatayitasuli nidhipah krsnasarparat । ulkapatajanih suli
visajvalavrtasyo’rdhasariro jadyasampradah ॥ 5 ॥ satravapradah

ravindubhikaraschayasvarupi kathinangakah ।
dvisaccakracchedako’tha karalasyo bhayankarah ॥ 6 ॥

krurakarma tamorupah syamatma nilalohitah ।
kiriti nilavasanah sanisamantavartmagah ॥ 7 ॥

candalavarno’thasvyarksabhavo mesabhavastatha ।
sanivatphaladah suro’pasavyagatireva ca ॥ 8 ॥

uparagakarassuryahimamsucchaviharakah ।
var uparagakarassoma suryacchavi vimardakah
nilapuspaviharasca grahasrestho’stamagrahah ॥ 9 ॥

kabandhamatradehasca yatudhanakulodbhavah ।
govindavarapatram ca devajatipravistakah ॥ 10 ॥

kruro ghorah sanermitram sukramitramagocarah ।
manegangasnanadata svagrhe prabaladhyakah ॥ 11 ॥

sadgrhe’nyabaladhrccaturthe matrnasakah ।
candrayukte tu candalajanmasucaka eva tu ॥ 12 ॥

janmasimhe rajyadata mahakayastathaiva ca ।
janmakarta vidhuripu mattakojnanadasca sah ॥ 13 ॥

janmakanyarajyadata janmahanida eva ca ।
navame pitrhanta ca pancame sokadayakah ॥ 14 ॥

dyune kaḷatrahanta ca saptame kalahapradah ।
sasthe tu vittadata ca caturthe vairadayakah ॥ 15 ॥

navame papadata ca dasame sokadayakah ।
adau yasahpradata ca ante vairapradayakah ॥ 16 ॥

kalatma gocaracaro dhane casya kakutpradah ।
pancame dhisanasrngadah svarbhanurbali tatha ॥ 17 ॥

mahasaukhyapradayi ca candravairi ca sasvatah ।
surasatruh papagrahah sambhavah pujyakastatha ॥ 18 ॥

patirapuranascatha paithinasakulodbhavah ।
dirghakrsnotanurvisnunetrarirdevadanavau ॥ 19 ॥

bhaktarakso rahumurtih sarvabhistaphalapradah ।
etadrahugrahasyoktam namnamastottaram satam ॥ 20 ॥

sraddhaya yo japennityam mucyate sarva sankatat ।
sarvasampatkarastasya rahuristapradayakah ॥ 21 ॥

॥ iti rahu astottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Rahu Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top