Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോകുലനാഥാഷ്ടകം

ശ്രീഗോകുലനാഥാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

ഭവഭീതജനാഖിലഭീതിഹരം
ഹരവന്ദിതനന്ദതനൂജരതം ।
രതവൃദ്ധഗുരുദ്വിജഭൃത്യജനം
ജനദുര്ലഭമാര്‍ഗസുബോധകരം ॥ 1॥

കരപദ്മസുസേവിതശൈലധരം
ധരണീതലവിശ്രുതസാധുഗുണം ।
ഗുണസിന്ധുവിമര്‍ദിതദുഷ്ടമുഖം
മുഖകല്‍പിതമാര്‍ഗനിവൃത്തിപരം ॥ 2॥

പരമപ്രിയമങ്ഗലവേഷധരം
വരബന്ധുസുഹൃത്സുതലബ്ധസുഖം ।
സുഖസാഗരമംബുജചാരുമുഖം
മുഖപങ്കജകീര്‍തിതകൃഷ്ണകഥം ॥ 3॥

കഥനീയഗുണാമൃതവാരിനിധിം
നിധിസേവിതമര്‍ചിതപദ്മപദം ।
പദപങ്കജസംശ്രിതവിജ്ഞബുധം
ബുധവിഠ്ഠലനാഥചതുര്‍ഥസുതം ॥ 4॥

സുതരാം കരുണാബ്ധിമനന്തഗുണം
ഗുണരത്നവിരാജിതശുദ്ധതനും ।
തനുരത്നവശീകൃതനന്ദസുതം
സുതമിത്രകലത്രസുസേവ്യപദം ॥ 5॥

പദപങ്കജപാവിതസാധുജനം
ജനഹേതുഗൃഹീതമനുഷ്യതനും ।
തനുകാന്തിതിരസ്കൃതപഞ്ചശരം
ശരണാഗതരക്ഷിതഭക്തജനം ॥ 6॥

ജനതോഷണപോഷണദത്തഹൃദം
ഹൃദയാര്‍പിതഗോപവധൂരമണം ।
രമണീയതരാമലഭക്തികൃതം
കൃതകൃഷ്ണകഥാമൃതതൃപ്തജനം ॥ 7॥

ജനവാഞ്ഛിതകാമദരത്നഗുണം
ഗുണഭൂഷണഭൂഷിതലോകഗുരും ।
ഗുരുഗോകുലനാഥമുപാസ്യമഹം
മഹതാം പരിസേവിതമാകലയേ ॥ 8॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലനാഥാനാമഷ്ടകം യഃ പഠേന്നരഃ ।
ഗോകുലേശപദാംഭോജഭക്തിം സ ലഭതേ പരാം ॥ 9॥

ഇതി സിംഹാവലോകയമകഗര്‍ഭ ശ്രീഗോകുലനാഥാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top