Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krishna Ashtakam in Malayalam

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Malayalam | ഗോഷ്ഠേശ്വരാഷ്ടകം

ഗോഷ്ഠേശ്വരാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: സത്യജ്ഞാനമനന്തമദ്വയസുഖാകാരം ഗുഹാന്തഃസ്ഥിത- ശ്രീചിദ്വ്യോംനി ചിദര്‍കരൂപമമലം യദ് ബ്രഹ്മ തത്ത്വം പരം । നിര്‍ബീജസ്ഥലമധ്യഭാഗവിലസദ്ഗോഷ്ഠോത്ഥവല്‍മീക- സംഭൂതം സത് പുരതോ വിഭാത്യഹഹ തദ്ഗോഷ്ഠേശലിങ്ഗാത്മനാ ॥ 1॥ സര്‍വജ്ഞത്വനിദാനഭൂതകരുണാമൂര്‍തിസ്വരൂപാമലാ ചിച്ഛക്തിര്‍ജഡശക്തികൈതവവശാത് കാഞ്ചീനദീത്വം ഗതാ । വല്‍മീകാശ്രയഗോഷ്ഠനായകപരബ്രഹ്മൈക്യകര്‍ത്രീ മുഹുഃ നൃണാം സ്നാനകൃതാം വിഭാതി സതതം ശ്രീപിപ്പിലാരണ്യഗാ ॥ 2॥ ശ്രീമദ്രാജതശൈലശൃങ്ഗവിലസച്ഛ്രീമദ്ഗുഹായാം മഹീ- വാര്‍വഹ്ന്യാശുഗഖാത്മികീ വിജയതേ യാ പഞ്ചലിങ്ഗാകൃതിഃ । സൈവാശക്തജനേഷു ഭൂരികൃപയാ ശ്രീപിപ്പിലാരണ്യഗേ വല്‍മീകേ കില ഗോഷ്ഠനായകമഹാലിങ്ഗാത്മനാ ഭാസതേ ॥ 3॥ യത്രാദ്യാപ്യണിമാദിസിദ്ധിനിപുണാഃ സിദ്ധേശ്വരാണാം ഗണാഃ തത്തദ്ദിവ്യഗുഹാസു […]

Shri Govindadevashtakam Lyrics in Malayalam with Meaning | ശ്രീഗോവിന്ദദേവാഷ്ടകം

ശ്രീഗോവിന്ദദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ജാംബൂനദോഷ്ണീഷവിരാജിമുക്താ മാലാമണിദ്യോതിശിഖണ്ഡകസ്യ । ഭങ്ഗ്യാ നൃണാം ലോലുപയന്‍ ദൃശഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദദേവഃ ശരണം മമാസ്തു ॥ 1॥ കപോലയോഃ കുണ്ഡലലാസ്യഹാസ്യ- ച്ഛവിച്ഛിടാചുംബിതയോര്യുഗേന । സമ്മോഹയന്‍ സംഭജതാം ധിയഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദദേവഃ ശരണം മമാസ്തു ॥ 2॥ സ്വപ്രേയസീലോചനകോണശീധു പ്രാപ്ത്യൈ പുരോവര്‍തി ജനേക്ഷണേന । ഭാവം കമപ്യുദ്ഗമയന്‍ ബുധാനാം ഗോവിന്ദദേവഃ ശരണം മമാസ്തു ॥ 3॥ വാമപ്രഗണ്ഡാര്‍പിതഗണ്ഡഭാസ്വത് താടങ്കലോലാലകകാന്തിസിക്തൈഃ । ഭ്രൂവല്‍ഗനൈരുന്‍മദയന്‍ കുലസ്ത്രീ- ര്‍ഗോവിന്ദദേവഃ ശരണം മമാസ്തു ॥ 4॥ ദൂരേ സ്ഥിതാസ്താ […]

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം

ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: കൃഷ്ണപ്രസാദേന സമസ്തശൈല സാംരാജ്യമാപ്നോതി ച വൈരിണോഽപി । ശക്രസ്യ യഃ പ്രാപ ബലിം സ സാക്ഷാ- ദ്ഗോവര്‍ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം ॥ 1॥ സ്വപ്രേഷ്ഠഹസ്താംബുജസൌകുമാര്യ സുഖാനുഭൂതേരതിഭൂമി വൃത്തേഃ । മഹേന്ദ്രവജ്രാഹതിമപ്യജാനന്‍ ഗോവര്‍ധനോ മേ ദിഷതാമഭീഷ്ടം ॥ 2॥ യത്രൈവ കൃഷ്ണോ വൃഷഭാനുപുത്ര്യാ ദാനം ഗൃഹീതും കലഹം വിതേനേ । ശ്രുതേഃ സ്പൃഹാ യത്ര മഹത്യതഃ ശ്രീ ഗോവര്‍ധനോ മേ ദിഷതാമഭിഷ്ടം ॥ 3॥ സ്നാത്വാ സരഃ സ്വശു സമീര ഹസ്തീ യത്രൈവ […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം 1

ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം 1 Lyrics in Malayalam: പ്രഥമം ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം നമഃ ശ്രീഗോവര്‍ധനായ । ഗോവിന്ദാസ്യോത്തംസിത വംശീക്വണിതോദ്യ- ല്ലാസ്യോത്കണ്ഠാമത്തമയൂരവ്രജവീത । രാധാകുണ്ഡോത്തുങ്ഗതരങ്ഗാങ്കുരിതാങ്ഗ പ്രത്യാശാം മേ ത്വം കുരു ഗോവര്‍ധന പൂര്‍ണാം ॥ 1॥ യസ്യോത്കര്‍ഷാദ് വിസ്മിതധീഭിര്‍വ്രജദേവീ വൃന്ദൈര്‍വര്‍ഷം വണിതമാസ്തേ ഹരിദാസ്യം । ചിത്രൈര്യുഞ്ജന സ ദ്യുതിപുഞ്ജൈരഖിലാശാം പ്രത്യാശാം മേ ത്വം കുരു ഗോവര്‍ധന പൂര്‍ണാം ॥ 2॥ വിന്ദദ്ഭിര്യോ മന്ദിരതാം കന്ദരവൃന്ദൈഃ കന്ദൈശ്ചേന്ദോര്‍ബന്ധുഭിരാനന്ദയതീശം । വൈദൂര്യാഭൈര്‍നിര്‍ഝരതോയൈരപി സോഽയം പ്രത്യാശാം മേ ത്വം കുരു ഗോവര്‍ധന പൂര്‍ണാം ॥ 3॥ […]

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോകുലേശാഷ്ടകം

ശ്രീഗോകുലേശാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: നന്ദഗോപഭൂപവംശഭൂഷണം വിഭൂഷണം var വിദൂഷണം ഭൂമിഭൂതിഭുരിഭാഗ്യഭാജനം ഭയാപഹം । ധേനുധര്‍മരക്ഷണാവതീര്‍ണപൂര്‍ണവിഗ്രഹം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 1॥ ഗോപബാലസുന്ദരീഗണാവൃതം കലാനിധിം രാസമണ്ഡലീവിഹാരകാരികാമസുന്ദരം । പദ്മയോനിശങ്കരാദിദേവവൃന്ദവന്ദിതം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 2॥ ഗോപരാജരത്നരാജിമന്ദിരാനുരിങ്ഗണം ഗോപബാലബാലികാകലാനുരുദ്ധഗായനം । സുന്ദരീമനോജഭാവഭാജനാംബുജാനനം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 3॥ കംസകേശികുഞ്ജരാജദുഷ്ടദൈത്യദാരണം ഇന്ദ്രസൃഷ്ടവൃഷ്ടിവാരിവാരണോദ്ധൃതാചലം । കാമധേനുകാരിതാഭിധാനഗാനശോഭിതം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 4॥ ഗോപികാഗൃഹാന്തഗുപ്തഗവ്യചൌര്യചഞ്ചലം ദുഗ്ധഭാണ്ഡഭേദഭീതലജ്ജിതാസ്യപങ്കജം । ധേനുധൂലിധൂസരാങ്ഗശോഭിഹാരനൂപുരം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 5॥ വത്സധേനുഗോപബാലഭീഷണോത്ഥവഹ്നിപം കേകിപിച്ഛകല്‍പിതാവതംസശോഭിതാനനം । വേണുവാദ്യമത്തധോഷസുന്ദരീമനോഹരം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 6॥ ഗര്‍വിതാമരേന്ദ്രകല്‍പകല്‍പിതാന്നഭോജനം ശാരദാരവിന്ദവൃന്ദശോഭിഹംസജാരതം । ദിവ്യഗന്ധലുബ്ധഭൃങ്ഗപാരിജാതമാലിനം […]

Shri Gokuleshashayanashyakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോകുലേശശയനാഷ്ടകം

ശ്രീഗോകുലേശശയനാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: പ്രാതഃ സ്മരാമി ഗുരുഗോകുലനാഥസംജ്ഞം സംസാരസാഗരസമുത്തരണൈകസേതും । ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രചരണാംബുജസര്‍വകാല- സംശുദ്ധസേവനവിധൌ കമലാവതാരം ॥ 1॥ പ്രസ്വാപ്യ നന്ദതനയം പ്രണയേന പശ്ചാ- ദാനന്ദപൂര്‍ണനിജമന്ദിരമഭ്യുപേതം । സ്ഥൂലോപധാനസഹിതാസനസന്നിഷണ്ണം ശ്രീഗോകുലേശമനിശം നിശി ചിന്തയാമി ॥ 2॥ അഭ്യഗ്രഭക്തകരദത്തസിതാഭ്രയുക്തം താംബൂലപൂര്‍ണവദനം സദനം രസാബ്ധേഃ । ആവേഷ്ടിതം പരിത ആത്മജനൈരശേഷൈഃ ശ്രീഗോകുലേശമനിശം നിശി ചിന്തയാമി ॥ 3॥ ജാതേ തഥാ പ്രഭുകഥാകഥനേ തദാനീ- മുത്ഥാപിതേ പരിചയേണ പൃഥൂപധാനേ । ഗന്തും ഗൃഹായ സുഹൃദഃ സ്വയമുക്തവന്തം ശ്രീഗോകുലേശമനിശം നിശി ചിന്തയാമി ॥ […]

Shri Gokuleshadvatrimshannama Ashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോകുലേശദ്വാത്രിംശന്നാമാഷ്ടകം

ശ്രീഗോകുലേശദ്വാത്രിംശന്നാമാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഗോകുലേശോ ജയതി നമസ്തേ ഗോകുലാധിപ । നമസ്തേ ഗോകുലാരാധ്യ നമസ്തേ ഗോകുലപ്രഭോ ॥ 1॥ നമസ്തേ ഗോകുലമണേ നമസ്തേ ഗോകുലോത്സവ । നമസ്തേ ഗോകുലൈകാശ നമസ്തേ ഗോകുലോദയ ॥ 2॥ നമസ്തേ ഗോകുലപതേ നമസ്തേ ഗോകുലാത്മക । നമസ്തേ ഗോകുലസ്വാമിന്‍ നമസ്തേ ഗോകുലേശ്വര ॥ 3॥ നമസ്തേ ഗോകുലാനന്ദ നമസ്തേ ഗോകുലപ്രിയ । നമസ്തേ ഗോകുലാഹ്ലാദ നമസ്തേ ഗോകുലവ്രജ ॥ 4॥ നമസ്തേ ഗോകുലോത്സാഹ നമസ്തേ ഗോകുലാവന । നമസ്തേ ഗോകുലോദ്ഗീത […]

Shri Gokul Ashtakam Lyrics in Malayalam with Meaning | ശ്രീഗോകുലാഷ്ടകം അഥവാ ഗോകുലനാമസ്തോത്രം

ശ്രീഗോകുലാഷ്ടകം അഥവാ ഗോകുലനാമസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീമദ്ഗോകുലസര്‍വസ്വം ശ്രീമദ്ഗോകുലമണ്ഡനം । ശ്രീമദ്ഗോകുലദക്താരാ ശ്രീമദ്ഗോകുലജീവനം ॥ 1॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലമാത്രേശഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലപാലക । ധീമദ്ഗോകുലലീലാബ്ധിഃ ത്രീമദ്ഗോകുലസംശ്രയഃ മേ 2॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലജീവാത്മാ ശ്രീമദ്ഗോകുലമാനസം । ശ്രീമദ്ഗോകുലദുഃഖഘ്നഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലവീക്ഷിതഃ ॥ 3॥ ഥ ശ്രീമദ്ഗോകുലസൌന്ദര്യം ശ്രീമദ്ഗോകുലസത്ഫലം । ശ്രീമദ്ഗോകുലഗോപ്രാണഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലകാമഹഃ ॥ 4॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലരാകേശഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലതാരകഃ । ശ്രീമദ്ഗോകുലപദ്മാലിഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലസംസ്തുതഃ ॥ 5॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലസങ്ഗീതഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലലാസ്യകൃത് । ശ്രീമദ്ഗോകുലഭാവാത്മാ ശ്രീമദ്ഗോകുലപാലകഃ ॥ 6॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലഹൃത്സ്ഥാനഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലസംവൃതഃ । ശ്രീമദ്ഗോകുലദൃക്പുഷ്ടഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലമോദിതഃ ॥ […]

Shri Gokulanathashtakam Lyrics in Malayalam | ശ്രീഗോകുലനാഥാഷ്ടകം

ശ്രീഗോകുലനാഥാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ഭവഭീതജനാഖിലഭീതിഹരം ഹരവന്ദിതനന്ദതനൂജരതം । രതവൃദ്ധഗുരുദ്വിജഭൃത്യജനം ജനദുര്ലഭമാര്‍ഗസുബോധകരം ॥ 1॥ കരപദ്മസുസേവിതശൈലധരം ധരണീതലവിശ്രുതസാധുഗുണം । ഗുണസിന്ധുവിമര്‍ദിതദുഷ്ടമുഖം മുഖകല്‍പിതമാര്‍ഗനിവൃത്തിപരം ॥ 2॥ പരമപ്രിയമങ്ഗലവേഷധരം വരബന്ധുസുഹൃത്സുതലബ്ധസുഖം । സുഖസാഗരമംബുജചാരുമുഖം മുഖപങ്കജകീര്‍തിതകൃഷ്ണകഥം ॥ 3॥ കഥനീയഗുണാമൃതവാരിനിധിം നിധിസേവിതമര്‍ചിതപദ്മപദം । പദപങ്കജസംശ്രിതവിജ്ഞബുധം ബുധവിഠ്ഠലനാഥചതുര്‍ഥസുതം ॥ 4॥ സുതരാം കരുണാബ്ധിമനന്തഗുണം ഗുണരത്നവിരാജിതശുദ്ധതനും । തനുരത്നവശീകൃതനന്ദസുതം സുതമിത്രകലത്രസുസേവ്യപദം ॥ 5॥ പദപങ്കജപാവിതസാധുജനം ജനഹേതുഗൃഹീതമനുഷ്യതനും । തനുകാന്തിതിരസ്കൃതപഞ്ചശരം ശരണാഗതരക്ഷിതഭക്തജനം ॥ 6॥ ജനതോഷണപോഷണദത്തഹൃദം ഹൃദയാര്‍പിതഗോപവധൂരമണം । രമണീയതരാമലഭക്തികൃതം കൃതകൃഷ്ണകഥാമൃതതൃപ്തജനം ॥ 7॥ ജനവാഞ്ഛിതകാമദരത്നഗുണം […]

Shri Gokulanandagovindadevashtakam Lyrics in Malayalam with Meaning

ശ്രീഗോകുലനന്ദഗോവിന്ദദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: കോടികന്ദര്‍പസന്ദര്‍പവിധ്വംസന സ്വീയരൂപാമൃതാപ്ലാവിതക്ഷ്മാതല । ഭക്തലോകേക്ഷണം സക്ഷണം തര്‍ഷയന്‍ ഗോകുലാനന്ദ ഗോവിന്ദ തുഭ്യം നാമഃ ॥ 1॥ യസ്യ സൌരഭ്യസൌലഭ്യഭാഗ്ഗോപികാ ഭാഗ്യലേശായ ലക്ഷ്ംയാപി തപ്തം തപഃ । നിന്ദിതേന്ദീവരശ്രീക തസ്മൈ മുഹു- ര്‍ഗോകുലാനന്ദ ഗോവിന്ദ തുഭ്യം നാമഃ ॥ 2॥ വംശികാകണ്ഠയോര്യഃ സ്വരസ്തേ സ ചേത് താലരാഗാദിമാന്‍ ശ്രുത്യനുഭ്രാജിതഃ । കാ സുധാ ബ്രഹ്മ കിം കാ നു വൈകുണ്ഠമു- ദ്ഗോകുലാനന്ദ ഗോവിന്ദ തുഭ്യം നാമഃ ॥ 3॥ യത്പദസ്പര്‍ശമാധുര്യമജ്ജത്കുചാ ധന്യതാം യാന്തി […]

Scroll to top