Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Ashtakam in Malayalam

ഗോഷ്ഠേശ്വരാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: സത്യജ്ഞാനമനന്തമദ്വയസുഖാകാരം ഗുഹാന്തഃസ്ഥിത- ശ്രീചിദ്വ്യോംനി ചിദര്‍കരൂപമമലം യദ് ബ്രഹ്മ തത്ത്വം പരം । നിര്‍ബീജസ്ഥലമധ്യഭാഗവിലസദ്ഗോഷ്ഠോത്ഥവല്‍മീക- സംഭൂതം സത് പുരതോ വിഭാത്യഹഹ തദ്ഗോഷ്ഠേശലിങ്ഗാത്മനാ ॥ 1॥ സര്‍വജ്ഞത്വനിദാനഭൂതകരുണാമൂര്‍തിസ്വരൂപാമലാ ചിച്ഛക്തിര്‍ജഡശക്തികൈതവവശാത് കാഞ്ചീനദീത്വം ഗതാ । വല്‍മീകാശ്രയഗോഷ്ഠനായകപരബ്രഹ്മൈക്യകര്‍ത്രീ…

ശ്രീഗോവിന്ദദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ജാംബൂനദോഷ്ണീഷവിരാജിമുക്താ മാലാമണിദ്യോതിശിഖണ്ഡകസ്യ । ഭങ്ഗ്യാ നൃണാം ലോലുപയന്‍ ദൃശഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദദേവഃ ശരണം മമാസ്തു ॥ 1॥ കപോലയോഃ കുണ്ഡലലാസ്യഹാസ്യ- ച്ഛവിച്ഛിടാചുംബിതയോര്യുഗേന । സമ്മോഹയന്‍ സംഭജതാം ധിയഃ ശ്രീ ഗോവിന്ദദേവഃ ശരണം…

ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: കൃഷ്ണപ്രസാദേന സമസ്തശൈല സാംരാജ്യമാപ്നോതി ച വൈരിണോഽപി । ശക്രസ്യ യഃ പ്രാപ ബലിം സ സാക്ഷാ- ദ്ഗോവര്‍ധനോ മേ ദിശതാമഭീഷ്ടം ॥ 1॥ സ്വപ്രേഷ്ഠഹസ്താംബുജസൌകുമാര്യ സുഖാനുഭൂതേരതിഭൂമി വൃത്തേഃ । മഹേന്ദ്രവജ്രാഹതിമപ്യജാനന്‍ ഗോവര്‍ധനോ…

ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം 1 Lyrics in Malayalam: പ്രഥമം ശ്രീഗോവര്‍ധനാഷ്ടകം നമഃ ശ്രീഗോവര്‍ധനായ । ഗോവിന്ദാസ്യോത്തംസിത വംശീക്വണിതോദ്യ- ല്ലാസ്യോത്കണ്ഠാമത്തമയൂരവ്രജവീത । രാധാകുണ്ഡോത്തുങ്ഗതരങ്ഗാങ്കുരിതാങ്ഗ പ്രത്യാശാം മേ ത്വം കുരു ഗോവര്‍ധന പൂര്‍ണാം ॥ 1॥ യസ്യോത്കര്‍ഷാദ് വിസ്മിതധീഭിര്‍വ്രജദേവീ വൃന്ദൈര്‍വര്‍ഷം വണിതമാസ്തേ…

ശ്രീഗോകുലേശാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: നന്ദഗോപഭൂപവംശഭൂഷണം വിഭൂഷണം var വിദൂഷണം ഭൂമിഭൂതിഭുരിഭാഗ്യഭാജനം ഭയാപഹം । ധേനുധര്‍മരക്ഷണാവതീര്‍ണപൂര്‍ണവിഗ്രഹം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 1॥ ഗോപബാലസുന്ദരീഗണാവൃതം കലാനിധിം രാസമണ്ഡലീവിഹാരകാരികാമസുന്ദരം । പദ്മയോനിശങ്കരാദിദേവവൃന്ദവന്ദിതം നീലവാരിവാഹകാന്തിഗോകുലേശമാശ്രയേ ॥ 2॥ ഗോപരാജരത്നരാജിമന്ദിരാനുരിങ്ഗണം ഗോപബാലബാലികാകലാനുരുദ്ധഗായനം । സുന്ദരീമനോജഭാവഭാജനാംബുജാനനം…

ശ്രീഗോകുലേശശയനാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: പ്രാതഃ സ്മരാമി ഗുരുഗോകുലനാഥസംജ്ഞം സംസാരസാഗരസമുത്തരണൈകസേതും । ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രചരണാംബുജസര്‍വകാല- സംശുദ്ധസേവനവിധൌ കമലാവതാരം ॥ 1॥ പ്രസ്വാപ്യ നന്ദതനയം പ്രണയേന പശ്ചാ- ദാനന്ദപൂര്‍ണനിജമന്ദിരമഭ്യുപേതം । സ്ഥൂലോപധാനസഹിതാസനസന്നിഷണ്ണം ശ്രീഗോകുലേശമനിശം നിശി ചിന്തയാമി ॥ 2॥ അഭ്യഗ്രഭക്തകരദത്തസിതാഭ്രയുക്തം…

ശ്രീഗോകുലേശദ്വാത്രിംശന്നാമാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഗോകുലേശോ ജയതി നമസ്തേ ഗോകുലാധിപ । നമസ്തേ ഗോകുലാരാധ്യ നമസ്തേ ഗോകുലപ്രഭോ ॥ 1॥ നമസ്തേ ഗോകുലമണേ നമസ്തേ ഗോകുലോത്സവ । നമസ്തേ ഗോകുലൈകാശ നമസ്തേ ഗോകുലോദയ ॥ 2॥ നമസ്തേ…

ശ്രീഗോകുലാഷ്ടകം അഥവാ ഗോകുലനാമസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീമദ്ഗോകുലസര്‍വസ്വം ശ്രീമദ്ഗോകുലമണ്ഡനം । ശ്രീമദ്ഗോകുലദക്താരാ ശ്രീമദ്ഗോകുലജീവനം ॥ 1॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലമാത്രേശഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലപാലക । ധീമദ്ഗോകുലലീലാബ്ധിഃ ത്രീമദ്ഗോകുലസംശ്രയഃ മേ 2॥ ശ്രീമദ്ഗോകുലജീവാത്മാ ശ്രീമദ്ഗോകുലമാനസം । ശ്രീമദ്ഗോകുലദുഃഖഘ്നഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലവീക്ഷിതഃ ॥ 3॥…

ശ്രീഗോകുലനാഥാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ഭവഭീതജനാഖിലഭീതിഹരം ഹരവന്ദിതനന്ദതനൂജരതം । രതവൃദ്ധഗുരുദ്വിജഭൃത്യജനം ജനദുര്ലഭമാര്‍ഗസുബോധകരം ॥ 1॥ കരപദ്മസുസേവിതശൈലധരം ധരണീതലവിശ്രുതസാധുഗുണം । ഗുണസിന്ധുവിമര്‍ദിതദുഷ്ടമുഖം മുഖകല്‍പിതമാര്‍ഗനിവൃത്തിപരം ॥ 2॥ പരമപ്രിയമങ്ഗലവേഷധരം വരബന്ധുസുഹൃത്സുതലബ്ധസുഖം । സുഖസാഗരമംബുജചാരുമുഖം മുഖപങ്കജകീര്‍തിതകൃഷ്ണകഥം ॥ 3॥ കഥനീയഗുണാമൃതവാരിനിധിം നിധിസേവിതമര്‍ചിതപദ്മപദം…

ശ്രീഗോകുലനന്ദഗോവിന്ദദേവാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: കോടികന്ദര്‍പസന്ദര്‍പവിധ്വംസന സ്വീയരൂപാമൃതാപ്ലാവിതക്ഷ്മാതല । ഭക്തലോകേക്ഷണം സക്ഷണം തര്‍ഷയന്‍ ഗോകുലാനന്ദ ഗോവിന്ദ തുഭ്യം നാമഃ ॥ 1॥ യസ്യ സൌരഭ്യസൌലഭ്യഭാഗ്ഗോപികാ ഭാഗ്യലേശായ ലക്ഷ്ംയാപി തപ്തം തപഃ । നിന്ദിതേന്ദീവരശ്രീക തസ്മൈ മുഹു- ര്‍ഗോകുലാനന്ദ…