Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in Bengali | শ্রীগোকুলেশাষ্টকম্ ৪

শ্রীগোকুলেশাষ্টকম্ ৪ Lyrics in Bengali:

উদ্ধর্তুং ধরণীতলে নিজবলেনৈব স্বকীয়াম্ জনান্
আবির্ভূয় তথা কৃপাপরবশঃ শ্রীবিঠ্ঠলেশালয়ে ।
য়ঃ শ্রীভাগবতস্য তত্ত্ববিবৃতেশ্চক্রে প্রবাহং বচঃ
পীয়ূষৈরতিপোষণায় সততং শ্রীগোকুলেশোঽবতু ॥ ১॥

য়ঃ পুষ্টিমার্গগতভাববিভাবনৈকং
দক্ষঃ সমক্ষমপি সন্নিধিসেবকানাম্ ।
য়ো জ্ঞানগূঢহৃদয়ঃ সদয়ঃ সদৈব
সেবাসুখং মম তনোতু স গোকুলেশঃ ॥ ২॥

য়ঃ সেব্যঃ সততং সতাং নিজফলপ্রেপ্সাবদাবির্তনা-
মাচার্যোদিতশুদ্ধপুষ্টিসুপথে নিত্যানুকম্পাধরঃ ।
য়দ্দৃষ্ট্যৈব হৃদন্ধকারনিচয়ো য়ায়াত্ক্ষণাত্ক্ষীণতা-
মানন্দং মুহুরাতনোতু মধুরাকারঃ প্রভুর্বল্লনভঃ ॥ ৩॥

য়ো মায়ামতবর্তিদুষ্টবদনধ্বংসং বচোভির্নিজৈঃ
কুর্বন্ সেবকসর্বলোকহৃদয়ানন্দং সদা পোষয়ন্ ।
তদ্ভাবং সুদৃঢং করোতি কৃপয়া দাসৈকহৃদ্যাতয়া
য়াতানাং শরণং হৃদা সমনসা মোদং সদা য়চ্ছতু ॥ ৪॥

হসদ্বদনপঙ্কজস্ফুরদমন্দভাবার্দ্রদৃক্
কপোলবিলসদ্রজোদ্বয়বিমিশ্রতাম্বূলদঃ ।
সমুন্নতসুনাসিকঃ সরসচারুবিম্বাধরো
হরত্বখিলসেবিনাং চিরবিয়োগতাপং ক্ষণাত্ ॥ ৫॥

মনোজমধুরাকৃতির্নিজমনোবিদোদোদ্গতি
কৃতে জনমনোহৃতৌ বিরতিকারকঃ সংসৃতৌ ।
স্বভাবপরিপোষকো ভবসমুদ্রসংশোষকঃ
করোতু বরণং সদা সফলমত্র বৈ বল্লভঃ ॥ ৬॥

গোধূমমেচকমনোহরবর্ণদেহো
য়ঃ কেশকৃষ্ণনিচয়োল্লসদুত্তমাঙ্গঃ ।
সূক্ষ্মোত্তরীয়কটিবস্ত্রবিরাজিতাঙ্গঃ
সঙ্গং তনোতু মুদমদ্ভুতগোকুলেশঃ ॥ ৭॥

তাতাজ্ঞৈকপরায়ণাশয়বিদাং বর্যঃ পরানন্দদো
মালা য়েন সুরক্ষিতা নিজমহায়ত্নেন কণ্ঠে সতাম্ ।
ধর্মো য়েন বিবর্ধিতঃ পিতৃপদাচারৈঃ সদা সর্বতঃ
স শ্রীগোকুলনায়কঃ করুণয়া ভূয়াদ্বশে সেবিনাম্ ॥ ৮॥

সর্বং সাধনজাতমত্র বিফলং নূনং বিদিত্বা জনা
নিত্যং তং ভজত প্রিয়ং প্রভুময়ং ত্যক্ত্বেতরস্যাশ্রয়ম্ ।
তন্নামানি জপন্তু রূপমখিলং সঞ্জিন্তয়ন্তু স্বয়ং
সৌখ্যং তত্পদভাবতোঽভিলষিতং সর্বং স্বতঃ প্রাপ্স্যতে ॥ ৯॥

ইতি শ্রীহরিরায়বিরচিতং শ্রীগোকুলেশাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top