Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 4

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 4 Lyrics in Kannada:

ಉದ್ಧರ್ತುಂ ಧರಣೀತಲೇ ನಿಜಬಲೇನೈವ ಸ್ವಕೀಯಾಮ್ ಜನಾನ್
ಆವಿರ್ಭೂಯ ತಥಾ ಕೃಪಾಪರವಶಃ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೇಶಾಲಯೇ ।
ಯಃ ಶ್ರೀಭಾಗವತಸ್ಯ ತತ್ತ್ವವಿವೃತೇಶ್ಚಕ್ರೇ ಪ್ರವಾಹಂ ವಚಃ
ಪೀಯೂಷೈರತಿಪೋಷಣಾಯ ಸತತಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶೋಽವತು ॥ 1॥

ಯಃ ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗಗತಭಾವವಿಭಾವನೈಕಂ
ದಕ್ಷಃ ಸಮಕ್ಷಮಪಿ ಸನ್ನಿಧಿಸೇವಕಾನಾಮ್ ।
ಯೋ ಜ್ಞಾನಗೂಢಹೃದಯಃ ಸದಯಃ ಸದೈವ
ಸೇವಾಸುಖಂ ಮಮ ತನೋತು ಸ ಗೋಕುಲೇಶಃ ॥ 2॥

ಯಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸತತಂ ಸತಾಂ ನಿಜಫಲಪ್ರೇಪ್ಸಾವದಾವಿರ್ತನಾ-
ಮಾಚಾರ್ಯೋದಿತಶುದ್ಧಪುಷ್ಟಿಸುಪಥೇ ನಿತ್ಯಾನುಕಮ್ಪಾಧರಃ ।
ಯದ್ದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ಹೃದನ್ಧಕಾರನಿಚಯೋ ಯಾಯಾತ್ಕ್ಷಣಾತ್ಕ್ಷೀಣತಾ-
ಮಾನನ್ದಂ ಮುಹುರಾತನೋತು ಮಧುರಾಕಾರಃ ಪ್ರಭುರ್ವಲ್ಲನಭಃ ॥ 3॥

ಯೋ ಮಾಯಾಮತವರ್ತಿದುಷ್ಟವದನಧ್ವಂಸಂ ವಚೋಭಿರ್ನಿಜೈಃ
ಕುರ್ವನ್ ಸೇವಕಸರ್ವಲೋಕಹೃದಯಾನನ್ದಂ ಸದಾ ಪೋಷಯನ್ ।
ತದ್ಭಾವಂ ಸುದೃಢಂ ಕರೋತಿ ಕೃಪಯಾ ದಾಸೈಕಹೃದ್ಯಾತಯಾ
ಯಾತಾನಾಂ ಶರಣಂ ಹೃದಾ ಸಮನಸಾ ಮೋದಂ ಸದಾ ಯಚ್ಛತು ॥ 4॥

ಹಸದ್ವದನಪಂಕಜಸ್ಫುರದಮನ್ದಭಾವಾರ್ದ್ರದೃಕ್
ಕಪೋಲವಿಲಸದ್ರಜೋದ್ವಯವಿಮಿಶ್ರತಾಮ್ಬೂಲದಃ ।
ಸಮುನ್ನತಸುನಾಸಿಕಃ ಸರಸಚಾರುಬಿಮ್ಬಾಧರೋ
ಹರತ್ವಖಿಲಸೇವಿನಾಂ ಚಿರವಿಯೋಗತಾಪಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 5॥

ಮನೋಜಮಧುರಾಕೃತಿರ್ನಿಜಮನೋವಿದೋದೋದ್ಗತಿ
ಕೃತೇ ಜನಮನೋಹೃತೌ ವಿರತಿಕಾರಕಃ ಸಂಸೃತೌ ।
ಸ್ವಭಾವಪರಿಪೋಷಕೋ ಭವಸಮುದ್ರಸಂಶೋಷಕಃ
ಕರೋತು ವರಣಂ ಸದಾ ಸಫಲಮತ್ರ ವೈ ವಲ್ಲಭಃ ॥ 6॥

ಗೋಧೂಮಮೇಚಕಮನೋಹರವರ್ಣದೇಹೋ
ಯಃ ಕೇಶಕೃಷ್ಣನಿಚಯೋಲ್ಲಸದುತ್ತಮಾಂಗಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮೋತ್ತರೀಯಕಟಿವಸ್ತ್ರವಿರಾಜಿತಾಂಗಃ
ಸಂಗಂ ತನೋತು ಮುದಮದ್ಭುತಗೋಕುಲೇಶಃ ॥ 7॥

ತಾತಾಜ್ಞೈಕಪರಾಯಣಾಶಯವಿದಾಂ ವರ್ಯಃ ಪರಾನನ್ದದೋ
ಮಾಲಾ ಯೇನ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ನಿಜಮಹಾಯತ್ನೇನ ಕಂಠೇ ಸತಾಮ್ ।
ಧರ್ಮೋ ಯೇನ ವಿವರ್ಧಿತಃ ಪಿತೃಪದಾಚಾರೈಃ ಸದಾ ಸರ್ವತಃ
ಸ ಶ್ರೀಗೋಕುಲನಾಯಕಃ ಕರುಣಯಾ ಭೂಯಾದ್ವಶೇ ಸೇವಿನಾಮ್ ॥ 8॥

ಸರ್ವಂ ಸಾಧನಜಾತಮತ್ರ ವಿಫಲಂ ನೂನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಜನಾ
ನಿತ್ಯಂ ತಂ ಭಜತ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಭುಮಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೇತರಸ್ಯಾಶ್ರಯಮ್ ।
ತನ್ನಾಮಾನಿ ಜಪನ್ತು ರೂಪಮಖಿಲಂ ಸಂಜಿನ್ತಯನ್ತು ಸ್ವಯಂ
ಸೌಖ್ಯಂ ತತ್ಪದಭಾವತೋಽಭಿಲಷಿತಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿರಾಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top