Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kannada Shri Gokulesh Ashtakam 4

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 4

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 4 Lyrics in Kannada: ಉದ್ಧರ್ತುಂ ಧರಣೀತಲೇ ನಿಜಬಲೇನೈವ ಸ್ವಕೀಯಾಮ್ ಜನಾನ್ ಆವಿರ್ಭೂಯ ತಥಾ ಕೃಪಾಪರವಶಃ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೇಶಾಲಯೇ । ಯಃ ಶ್ರೀಭಾಗವತಸ್ಯ ತತ್ತ್ವವಿವೃತೇಶ್ಚಕ್ರೇ ಪ್ರವಾಹಂ ವಚಃ ಪೀಯೂಷೈರತಿಪೋಷಣಾಯ ಸತತಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶೋಽವತು ॥ 1॥ ಯಃ ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗಗತಭಾವವಿಭಾವನೈಕಂ ದಕ್ಷಃ ಸಮಕ್ಷಮಪಿ ಸನ್ನಿಧಿಸೇವಕಾನಾಮ್ । ಯೋ ಜ್ಞಾನಗೂಢಹೃದಯಃ ಸದಯಃ ಸದೈವ ಸೇವಾಸುಖಂ ಮಮ ತನೋತು ಸ ಗೋಕುಲೇಶಃ ॥ 2॥ ಯಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸತತಂ ಸತಾಂ ನಿಜಫಲಪ್ರೇಪ್ಸಾವದಾವಿರ್ತನಾ- ಮಾಚಾರ್ಯೋದಿತಶುದ್ಧಪುಷ್ಟಿಸುಪಥೇ ನಿತ್ಯಾನುಕಮ್ಪಾಧರಃ । ಯದ್ದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ಹೃದನ್ಧಕಾರನಿಚಯೋ ಯಾಯಾತ್ಕ್ಷಣಾತ್ಕ್ಷೀಣತಾ- ಮಾನನ್ದಂ ಮುಹುರಾತನೋತು […]

Scroll to top