Ashtaka

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੪

ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੪ Lyrics in Punjabi:

ਉਦ੍ਧਰ੍ਤੁਂ ਧਰਣੀਤਲੇ ਨਿਜਬਲੇਨੈਵ ਸ੍ਵਕੀਯਾਮ੍ ਜਨਾਨ੍
ਆਵਿਰ੍ਭੂਯ ਤਥਾ ਕਪਾਪਰਵਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਾਲਯੇ ।
ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਭਾਗਵਤਸ੍ਯ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਵਤੇਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹਂ ਵਚਃ
ਪੀਯੂਸ਼ੈਰਤਿਪੋਸ਼ਣਾਯ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ੋऽਵਤੁ ॥ ੧॥

ਯਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਮਾਰ੍ਗਗਤਭਾਵਵਿਭਾਵਨੈਕਂ
ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮਪਿ ਸਨ੍ਨਿਧਿਸੇਵਕਾਨਾਮ੍ ।
ਯੋ ਜ੍ਞਾਨਗੂਢਹਦਯਃ ਸਦਯਃ ਸਦੈਵ
ਸੇਵਾਸੁਖਂ ਮਮ ਤਨੋਤੁ ਸ ਗੋਕੁਲੇਸ਼ਃ ॥ ੨॥

ਯਃ ਸੇਵ੍ਯਃ ਸਤਤਂ ਸਤਾਂ ਨਿਜਫਲਪ੍ਰੇਪ੍ਸਾਵਦਾਵਿਰ੍ਤਨਾ-
ਮਾਚਾਰ੍ਯੋਦਿਤਸ਼ੁਦ੍ਧਪੁਸ਼੍ਟਿਸੁਪਥੇ ਨਿਤ੍ਯਾਨੁਕਮ੍ਪਾਧਰਃ ।
ਯਦ੍ਦਸ਼੍ਟ੍ਯੈਵ ਹਦਨ੍ਧਕਾਰਨਿਚਯੋ ਯਾਯਾਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਕ੍ਸ਼ੀਣਤਾ-
ਮਾਨਨ੍ਦਂ ਮੁਹੁਰਾਤਨੋਤੁ ਮਧੁਰਾਕਾਰਃ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਵਲ੍ਲਨਭਃ ॥ ੩॥

ਯੋ ਮਾਯਾਮਤਵਰ੍ਤਿਦੁਸ਼੍ਟਵਦਨਧ੍ਵਂਸਂ ਵਚੋਭਿਰ੍ਨਿਜੈਃ
ਕੁਰ੍ਵਨ੍ ਸੇਵਕਸਰ੍ਵਲੋਕਹਦਯਾਨਨ੍ਦਂ ਸਦਾ ਪੋਸ਼ਯਨ੍ ।
ਤਦ੍ਭਾਵਂ ਸੁਦਢਂ ਕਰੋਤਿ ਕਪਯਾ ਦਾਸੈਕਹਦ੍ਯਾਤਯਾ
ਯਾਤਾਨਾਂ ਸ਼ਰਣਂ ਹਦਾ ਸਮਨਸਾ ਮੋਦਂ ਸਦਾ ਯਚ੍ਛਤੁ ॥ ੪॥

ਹਸਦ੍ਵਦਨਪਙ੍ਕਜਸ੍ਫੁਰਦਮਨ੍ਦਭਾਵਾਰ੍ਦ੍ਰਦਕ੍
ਕਪੋਲਵਿਲਸਦ੍ਰਜੋਦ੍ਵਯਵਿਮਿਸ਼੍ਰਤਾਮ੍ਬੂਲਦਃ ।
ਸਮੁਨ੍ਨਤਸੁਨਾਸਿਕਃ ਸਰਸਚਾਰੁਬਿਮ੍ਬਾਧਰੋ
ਹਰਤ੍ਵਖਿਲਸੇਵਿਨਾਂ ਚਿਰਵਿਯੋਗਤਾਪਂ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੫॥

ਮਨੋਜਮਧੁਰਾਕਤਿਰ੍ਨਿਜਮਨੋਵਿਦੋਦੋਦ੍ਗਤਿ
ਕਤੇ ਜਨਮਨੋਹਤੌ ਵਿਰਤਿਕਾਰਕਃ ਸਂਸਤੌ ।
ਸ੍ਵਭਾਵਪਰਿਪੋਸ਼ਕੋ ਭਵਸਮੁਦ੍ਰਸਂਸ਼ੋਸ਼ਕਃ
ਕਰੋਤੁ ਵਰਣਂ ਸਦਾ ਸਫਲਮਤ੍ਰ ਵੈ ਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੬॥

ਗੋਧੂਮਮੇਚਕਮਨੋਹਰਵਰ੍ਣਦੇਹੋ
ਯਃ ਕੇਸ਼ਕਸ਼੍ਣਨਿਚਯੋਲ੍ਲਸਦੁਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੋਤ੍ਤਰੀਯਕਟਿਵਸ੍ਤ੍ਰਵਿਰਾਜਿਤਾਙ੍ਗਃ
ਸਙ੍ਗਂ ਤਨੋਤੁ ਮੁਦਮਦ੍ਭੁਤਗੋਕੁਲੇਸ਼ਃ ॥ ੭॥

ਤਾਤਾਜ੍ਞੈਕਪਰਾਯਣਾਸ਼ਯਵਿਦਾਂ ਵਰ੍ਯਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਦੋ
ਮਾਲਾ ਯੇਨ ਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਨਿਜਮਹਾਯਤ੍ਨੇਨ ਕਣ੍ਠੇ ਸਤਾਮ੍ ।
ਧਰ੍ਮੋ ਯੇਨ ਵਿਵਰ੍ਧਿਤਃ ਪਿਤਪਦਾਚਾਰੈਃ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਤਃ
ਸ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲਨਾਯਕਃ ਕਰੁਣਯਾ ਭੂਯਾਦ੍ਵਸ਼ੇ ਸੇਵਿਨਾਮ੍ ॥ ੮॥

ਸਰ੍ਵਂ ਸਾਧਨਜਾਤਮਤ੍ਰ ਵਿਫਲਂ ਨੂਨਂ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਜਨਾ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਂ ਭਜਤ ਪ੍ਰਿਯਂ ਪ੍ਰਭੁਮਯਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵੇਤਰਸ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਮ੍ ।
ਤਨ੍ਨਾਮਾਨਿ ਜਪਨ੍ਤੁ ਰੂਪਮਖਿਲਂ ਸਞ੍ਜਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਯਂ
ਸੌਖ੍ਯਂ ਤਤ੍ਪਦਭਾਵਤੋऽਭਿਲਸ਼ਿਤਂ ਸਰ੍ਵਂ ਸ੍ਵਤਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਤੇ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਰਾਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਗੋਕੁਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet