Ashtaka

Shri Gokuleshashtakam 2 Lyrics in English

śrīgokuleśāṣṭakam 2 Lyrics in English:

pranadhikapresthabhavajjananam tvadviprayoganalatapitanam ।
samastasantapanivartakam yadrupam nijam darsaya gokulesa ॥ 1॥

bhavadviyogoragadamsabhajam pratyangamudyadvisamurcchitanam ।
sanjivanam samprati tavakanam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 2॥

akasmikatvadvirahandhakarasanchaditasesanidarsananam ।
prakasakam tvajjanalocananam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 3॥

svamandirastirnavicitravarnam susparsamrdvastarane nisannam ।
prthupadhanasritaprsthabhagam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 4॥

sandarsanarthagatasarvalokavilocanasecanakam manojnam ।
krpavalokahitatatprasadam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 5॥

yatsarvada carvitanagavallirasapriyam tadrasaraktadantam ।
nijesu taccarvitasesadam ca rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 6॥

pratiksanam gokulasundarinamatrptimallocanapanapatram ।
samastasaundaryarasaughapurnam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 7॥

kvacitksanam vainikadattakarnam kadacidudganakrtavadhanam ।
sahasavacaḥ kva ca bhasamanam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 8॥

srigokulesastakamistadatrsraddhanvito yaḥ pathititi nityam ।
pasyatpavasyam sa tadiyarupam nijaikavasyam kurute ca hrstaḥ ॥ 9॥

iti srikrsnarayaviracitam srigokulesastakam samaptam ।