Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Krishna Ashtakam 2 in English

Home /

śrīgovardhanāṣṭakam 2 Lyrics in English: dvitiyam govardhanastakam srigovardhanaya namah । nilastambhojjvalarucibharairmandite bahudande chatracchayam dadhadaghariporlabdhasaptahavasah । dharapataglapitamanasam raksita gokulanam krsnapreyan prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 1॥ bhito…

śrīgokuleśāṣṭakam 2 Lyrics in English: pranadhikapresthabhavajjananam tvadviprayoganalatapitanam । samastasantapanivartakam yadrupam nijam darsaya gokulesa ॥ 1॥ bhavadviyogoragadamsabhajam pratyangamudyadvisamurcchitanam । sanjivanam samprati tavakanam rupam nijam darsaya gokulesa ॥ 2॥…