Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Govardhanashtakam 2 Lyrics in English

śrīgovardhanāṣṭakam 2 Lyrics in English:

dvitiyam govardhanastakam
srigovardhanaya namah ।
nilastambhojjvalarucibharairmandite bahudande
chatracchayam dadhadaghariporlabdhasaptahavasah ।
dharapataglapitamanasam raksita gokulanam
krsnapreyan prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 1॥

bhito yasmadapariganayan bandhavasnehabandhan
sindhavadristvaritamavisat parvatipurvajo’pi ।
yastam jambhudvisamakuruta stambhasambhedasunyam
sa praudhatma prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 2॥

aviskrtya prakatamukutatopamaṅgam sthaviyah
sailo’smiti sphutamabhidadhat tustivispharadrstih ।
yasmai krsnah svayamarasayad vallavairdattamannam
dhanyah so’yam prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 3॥

adyapyurjapratipadi mahan bhrajate yasya yajñah
krsnopajñam jagati surabhisairibhikridayadhyah ।
saspalambottamatataya yah kutumbam pasunam
so’yam bhuyah prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 4॥

srigandharvadayitasarasipadmasaurabhyaratnam
hrtva saṅkotkaraparavasairasvanam sañcaradbhih ।
ambhahksodapraharikakulenakulenanuyatai-
rvatairjustaih prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 5॥

kamsaratestarivilasitairataranaṅgaraṅgai-
rabhirinam pranayamabhitah patramunmilayantyah ।
dhautagravavaliramalinairmanasamartyasindho-
rvicivrataih prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 6॥

yasyadhyaksah sakalahathinamadade cakravarti
sulkam nanyad vrajamrgadrsamarpanad vigrahasya ।
ghattasyoccairmadhukararucastasya dhamaprapañcaih
syamaprasthah prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 7॥

gandharvayah suratakalahoddamatavavadukaih
klantasrotrotpalavalayibhih ksiptapiñchavatamsaih ।
kuñjaistalpopari pariluthadvaijayantiparitaih
punyaṅgasrih prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 8॥

yastustatma sphutamanupathecchraddhaya suddhayanta-
rmedhyah padyastakamacatulah susthu govardhanasya ।
sandram govardhanadharapadadvandvasonaravinde
vindan premotkaramiha karotyadriraje sa vasam ॥ 9॥

iti srirupagosvamiviracitastavamalayam srigirindravasanandadam
nama dvitiyam srigovardhanastakam sampurnam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top