Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Govardhan English Ashtakam

Home /

śrīgovardhanāṣṭakam 2 Lyrics in English: dvitiyam govardhanastakam srigovardhanaya namah । nilastambhojjvalarucibharairmandite bahudande chatracchayam dadhadaghariporlabdhasaptahavasah । dharapataglapitamanasam raksita gokulanam krsnapreyan prathayatu sada sarma govardhano nah ॥ 1॥ bhito…

śrīgovardhanāṣṭakam 1 Lyrics in English: prathamam srigovardhanastakam namah srigovardhanaya । govindasyottamsita vamsikvanitodya- llasyotkanthamattamayuravrajavita । radhakunḍottungatarangankuritanga pratyasam me tvam kuru govardhana purnam ॥ 1॥ yasyotkarsad vismitadhibhirvrajadevi vrndairvarsam vanitamaste…