Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Gokuleshashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2

Shri Gokuleshashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2

78 Views

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಪ್ರೇಷ್ಠಭವಜ್ಜನಾನಾಂ ತ್ವದ್ವಿಪ್ರಯೋಗಾನಲತಾಪಿತಾನಾಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಸನ್ತಾಪನಿವರ್ತಕಂ ಯದ್ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 1॥

ಭವದ್ವಿಯೋಗೋರಗದಂಶಭಾಜಾಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಮುದ್ಯದ್ವಿಷಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾನಾಮ್ ।
ಸಂಜೀವನಂ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ತಾವಕಾನಾಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 2॥

ಆಕಸ್ಮಿಕತ್ವದ್ವಿರಹಾನ್ಧಕಾರಸಂಛಾದಿತಾಶೇಷನಿದರ್ಶನಾನಾಮ್ ।
ಪ್ರಕಾಶಕಂ ತ್ವಜ್ಜನಲೋಚನಾನಾಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 3॥

ಸ್ವಮನ್ದಿರಾಸ್ತೀರ್ಣವಿಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಸುಸ್ಪರ್ಶಮೃದ್ವಾಸ್ತರಣೇ ನಿಷಣ್ಣಮ್ ।
ಪೃಥೂಪಧಾನಾಶ್ರಿತಪೃಷ್ಠಭಾಗಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 4॥

ಸನ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಾಗತಸರ್ವಲೋಕವಿಲೋಚನಾಸೇಚನಕಂ ಮನೋಜ್ಞಮ್ ।
ಕೃಪಾವಲೋಕಹಿತತತ್ಪ್ರಸಾದಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 5॥

ಯತ್ಸರ್ವದಾ ಚರ್ವಿತನಾಗವಲ್ಲೀರಸಪ್ರಿಯಂ ತದ್ರಸರಕ್ತದನ್ತಮ್ ।
ನಿಜೇಷು ತಚ್ಚರ್ವಿತಶೇಷದಂ ಚ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 6॥

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಗೋಕುಲಸುನ್ದರೀಣಾಮತೃಪ್ತಿಮಲ್ಲೋಚನಪಾನಪಾತ್ರಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಸೌನ್ದರ್ಯರಸೌಘಪೂರ್ಣಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 7॥

ಕ್ವಚಿತ್ಕ್ಷಣಂ ವೈಣಿಕದತ್ತಕರ್ಣಂ ಕದಾಚಿದುದ್ಗಾನಕೃತಾವಧಾನಮ್ ।
ಸಹಾಸವಾಚಃ ಕ್ವ ಚ ಭಾಷಮಾಣಂ ರೂಪಂ ನಿಜಂ ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲೇಶ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮಿಷ್ಟದಾತೃಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತೋ ಯಃ ಪಠಿತೀತಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಪಶ್ಯತ್ಪವಶ್ಯಂ ಸ ತದೀಯರೂಪಂ ನಿಜೈಕವಶ್ಯಂ ಕುರುತೇ ಚ ಹೃಷ್ಟಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *