Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Govardhanashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 2

Shri Govardhanashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 2

215 Views

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ದ್ವಿತೀಯಂ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ
ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ನೀಲಸ್ತಮ್ಭೋಜ್ಜ್ವಲರುಚಿಭರೈರ್ಮಂಡಿತೇ ಬಾಹುದಂಡೇ
ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಂ ದಧದಘರಿಪೋರ್ಲಬ್ಧಸಪ್ತಾಹವಾಸಃ ।
ಧಾರಾಪಾತಗ್ಲಪಿತಮನಸಾಂ ರಕ್ಷಿತಾ ಗೋಕುಲಾನಾಂ
ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಯಾನ್ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 1॥

ಭೀತೋ ಯಸ್ಮಾದಪರಿಗಣಯನ್ ಬಾನ್ಧವಸ್ನೇಹಬನ್ಧಾನ್
ಸಿನ್ಧಾವದ್ರಿಸ್ತ್ವರಿತಮವಿಶತ್ ಪಾರ್ವತೀಪೂರ್ವಜೋಽಪಿ ।
ಯಸ್ತಂ ಜಮ್ಭುದ್ವಿಷಮಕುರುತ ಸ್ತಮ್ಭಸಮ್ಭೇದಶೂನ್ಯಂ
ಸ ಪ್ರೌಢಾತ್ಮಾ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 2॥

ಆವಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಕಟಮುಕುಟಾಟೋಪಮಂಗಂ ಸ್ಥವೀಯಃ
ಶೈಲೋಽಸ್ಮೀತಿ ಸ್ಫುಟಮಭಿದಧತ್ ತುಷ್ಟಿವಿಸ್ಫಾರದೃಷ್ಟಿಃ ।
ಯಸ್ಮೈ ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಮರಸಯದ್ ವಲ್ಲವೈರ್ದತ್ತಮನ್ನಂ
ಧನ್ಯಃ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 3॥

ಅದ್ಯಾಪ್ಯೂರ್ಜಪ್ರತಿಪದಿ ಮಹಾನ್ ಭ್ರಾಜತೇ ಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞಃ
ಕೃಷ್ಣೋಪಜ್ಞಂ ಜಗತಿ ಸುರಭೀಸೈರಿಭೀಕ್ರೀಡಯಾಢ್ಯಃ ।
ಶಷ್ಪಾಲಮ್ಬೋತ್ತಮತಟಯಾ ಯಃ ಕುಟುಮ್ಬಂ ಪಶೂನಾಂ
ಸೋಽಯಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 4॥

ಶ್ರೀಗಾನ್ಧರ್ವಾದಯಿತಸರಸೀಪದ್ಮಸೌರಭ್ಯರತ್ನಂ
ಹೃತ್ವಾ ಶಂಕೋತ್ಕರಪರವಶೈರಸ್ವನಂ ಸಂಚರದ್ಭಿಃ ।
ಅಮ್ಭಃಕ್ಷೋದಪ್ರಹರಿಕಕುಲೇನಾಕುಲೇನಾನುಯಾತೈ-
ರ್ವಾತೈರ್ಜುಷ್ಟೈಃ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 5॥

ಕಂಸಾರಾತೇಸ್ತರಿವಿಲಸಿತೈರಾತರಾನಂಗರಂಗೈ-
ರಾಭೀರೀಣಾಂ ಪ್ರಣಯಮಭಿತಃ ಪಾತ್ರಮುನ್ಮೀಲಯನ್ತ್ಯಾಃ ।
ಧೌತಗ್ರಾವಾವಲಿರಮಲಿನೈರ್ಮಾನಸಾಮರ್ತ್ಯಸಿನ್ಧೋ-
ರ್ವೀಚಿವ್ರಾತೈಃ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 6॥

ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸಕಲಹಠಿನಾಮಾದದೇ ಚಕ್ರವರ್ತೀ
ಶುಲ್ಕಂ ನಾನ್ಯದ್ ವ್ರಜಮೃಗದೃಶಾಮರ್ಪಣಾದ್ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ।
ಘಟ್ಟಸ್ಯೋಚ್ಚೈರ್ಮಧುಕರರುಚಸ್ತಸ್ಯ ಧಾಮಪ್ರಪಂಚೈಃ
ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸ್ಥಃ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 7॥

ಗಾನ್ಧರ್ವಾಯಾಃ ಸುರತಕಲಹೋದ್ದಾಮತಾವಾವದೂಕೈಃ
ಕ್ಲಾನ್ತಶ್ರೋತ್ರೋತ್ಪಲವಲಯಿಭಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ತಪಿಂಛಾವತಂಸೈಃ ।
ಕುಂಜೈಸ್ತಲ್ಪೋಪರಿ ಪರಿಲುಠದ್ವೈಜಯನ್ತೀಪರೀತೈಃ
ಪುಣ್ಯಾಂಗಶ್ರೀಃ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 8॥

ಯಸ್ತುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಸ್ಫುಟಮನುಪಠೇಚ್ಛ್ರದ್ಧಯಾ ಶುದ್ಧಯಾನ್ತ-
ರ್ಮೇಧ್ಯಃ ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಮಚಟುಲಃ ಸುಷ್ಠು ಗೋವರ್ಧನಸ್ಯ ।
ಸಾನ್ದ್ರಂ ಗೋವರ್ಧನಧರಪದದ್ವನ್ದ್ವಶೋಣಾರವಿನ್ದೇ
ವಿನ್ದನ್ ಪ್ರೇಮೋತ್ಕರಮಿಹ ಕರೋತ್ಯದ್ರಿರಾಜೇ ಸ ವಾಸಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಶ್ರೀಗಿರೀನ್ದ್ರವಾಸಾನನ್ದದಂ
ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *