Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Govardhan Kannada Ashtakam

Vishvanathachakravartin’s Shri Govardhanashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದೇನ ಸಮಸ್ತಶೈಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಚ ವೈರಿಣೋಽಪಿ । ಶಕ್ರಸ್ಯ ಯಃ ಪ್ರಾಪ ಬಲಿಂ ಸ ಸಾಕ್ಷಾ- ದ್ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಶತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 1॥ ಸ್ವಪ್ರೇಷ್ಠಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಸುಖಾನುಭೂತೇರತಿಭೂಮಿ ವೃತ್ತೇಃ । ಮಹೇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಹತಿಮಪ್ಯಜಾನನ್ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ 2॥ ಯತ್ರೈವ ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾ ದಾನಂ ಗೃಹೀತುಂ ಕಲಹಂ ವಿತೇನೇ । ಶ್ರುತೇಃ ಸ್ಪೃಹಾ ಯತ್ರ ಮಹತ್ಯತಃ ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನೋ ಮೇ ದಿಷತಾಮಭಿಷ್ಟಮ್ ॥ 3॥ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸರಃ ಸ್ವಶು ಸಮೀರ ಹಸ್ತೀ ಯತ್ರೈವ […]

Shri Govardhanashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada: ದ್ವಿತೀಯಂ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ನೀಲಸ್ತಮ್ಭೋಜ್ಜ್ವಲರುಚಿಭರೈರ್ಮಂಡಿತೇ ಬಾಹುದಂಡೇ ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಂ ದಧದಘರಿಪೋರ್ಲಬ್ಧಸಪ್ತಾಹವಾಸಃ । ಧಾರಾಪಾತಗ್ಲಪಿತಮನಸಾಂ ರಕ್ಷಿತಾ ಗೋಕುಲಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಯಾನ್ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 1॥ ಭೀತೋ ಯಸ್ಮಾದಪರಿಗಣಯನ್ ಬಾನ್ಧವಸ್ನೇಹಬನ್ಧಾನ್ ಸಿನ್ಧಾವದ್ರಿಸ್ತ್ವರಿತಮವಿಶತ್ ಪಾರ್ವತೀಪೂರ್ವಜೋಽಪಿ । ಯಸ್ತಂ ಜಮ್ಭುದ್ವಿಷಮಕುರುತ ಸ್ತಮ್ಭಸಮ್ಭೇದಶೂನ್ಯಂ ಸ ಪ್ರೌಢಾತ್ಮಾ ಪ್ರಥಯತು ಸದಾ ಶರ್ಮ ಗೋವರ್ಧನೋ ನಃ ॥ 2॥ ಆವಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಕಟಮುಕುಟಾಟೋಪಮಂಗಂ ಸ್ಥವೀಯಃ ಶೈಲೋಽಸ್ಮೀತಿ ಸ್ಫುಟಮಭಿದಧತ್ ತುಷ್ಟಿವಿಸ್ಫಾರದೃಷ್ಟಿಃ । ಯಸ್ಮೈ ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಮರಸಯದ್ ವಲ್ಲವೈರ್ದತ್ತಮನ್ನಂ […]

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1

ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಮ್ 1 Lyrics in Kannada: ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಗೋವರ್ಧನಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಸ್ಯೋತ್ತಂಸಿತ ವಂಶೀಕ್ವಣಿತೋದ್ಯ- ಲ್ಲಾಸ್ಯೋತ್ಕಂಠಾಮತ್ತಮಯೂರವ್ರಜವೀತ । ರಾಧಾಕುಂಡೋತ್ತುಂಗತರಂಗಾಂಕುರಿತಾಂಗ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 1॥ ಯಸ್ಯೋತ್ಕರ್ಷಾದ್ ವಿಸ್ಮಿತಧೀಭಿರ್ವ್ರಜದೇವೀ ವೃನ್ದೈರ್ವರ್ಷಂ ವಣಿತಮಾಸ್ತೇ ಹರಿದಾಸ್ಯಮ್ । ಚಿತ್ರೈರ್ಯುಂಜನ ಸ ದ್ಯುತಿಪುಂಜೈರಖಿಲಾಶಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 2॥ ವಿನ್ದದ್ಭಿರ್ಯೋ ಮನ್ದಿರತಾಂ ಕನ್ದರವೃನ್ದೈಃ ಕನ್ದೈಶ್ಚೇನ್ದೋರ್ಬನ್ಧುಭಿರಾನನ್ದಯತೀಶಮ್ । ವೈದೂರ್ಯಾಭೈರ್ನಿರ್ಝರತೋಯೈರಪಿ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ತ್ವಂ ಕುರು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂರ್ಣಾಮ್ ॥ 3॥ […]

Scroll to top