Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gurucharanasmaranashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗುರುಚರಣಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗುರುಚರಣಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಪ್ರಾತಃ ಶ್ರೀತುಲಸೀನತಿಃ ಸ್ವಕರತಸ್ತತ್ಪಿಂಡಿಕಾಲೇಪನಂ
ತತ್ಸಾಮ್ಮುಖ್ಯಮಥ ಸ್ಥಿತಿಂ ಸ್ಮೃತಿರಥ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿನೋಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ತತ್ಸೇವಾರ್ಥಬಹುಪ್ರಸೂನಚಯನಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಯಸ್ಯ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 1॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ತು ನಿಜೇಶಪಾದಕಮಲಧ್ಯಾನಾರ್ಚನಾನ್ನಾರ್ಪಣ
ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣಾನತಿಸ್ತುತಿಪ್ರಣಯಿತಾ ನೃತ್ಯಂ ಸತಾಂ ಸಂಗತಿಃ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಥಸೀಧುಮಧುರಾಸ್ವಾದಃ ಸದಾ ಯಸ್ಯ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 2॥

ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯಾಂಘ್ರಿಯುಗಂ ನತಿಸ್ತುತಿಜಯಂ ಕರ್ತುಂ ಮನೋಽತ್ಯುತ್ಸುಕಂ
ಸಾಯಂ ಗೋಷ್ಠಮುಪಾಗತಂ ವನಭುವೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನಿಜಸ್ವಾಮಿನಮ್ ।
ಪ್ರೇಮಾನನ್ದಭರೇಣ ನೇತ್ರಪುಟಯೋರ್ಧಾರಾ ಚಿರಾದ್ಯಸ್ಯ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 3॥

ರಾತ್ರೌ ಶ್ರೀಜಯದೇವಪದ್ಯಪಠನಂ ತದ್ಗೀತಗಾನಂ ರಸಾ
ಸ್ವಾದೋ ಭಕ್ತಜನೈಃ ಕದಾಚಿದಭಿತಃ ಸಂಕೀರ್ತನೇ ನರ್ತನಮ್ ।
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವಿಲಾಸಕೇಲ್ಯನುಭವಾದುನ್ನಿದ್ರತಾ ಯಸ್ಯ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 4॥

ನಿನ್ದೇತ್ಯಕ್ಷರಯೋರ್ದ್ವಯಂ ಪರಿಚಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ನ ಯತ್ಕರ್ಣಯೋಃ
ಸಾಧೂನಾಂ ಸ್ತುತಿಮೇವ ಯಃ ಸ್ವರಸನಾಮಾಸ್ವಾದಯತ್ಯನ್ವಹಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಂ ಜಗದೇವ ಯಸ್ಯ ನ ಪುನಃ ಕುತ್ರಾಪಿ ದೋಷಗ್ರಹಃ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 5॥

ಯಃ ಕೋಽಪ್ಯಸ್ತು ಪದಾಬ್ಜಯೋರ್ನಿಪತಿತೋ ಯಃ ಸ್ವೀಕರೋತ್ಯೇವ ತಂ
ಶೀಘ್ರಂ ಸ್ವೀಯಕೃಪಾಬಲೇನ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತೌ ತು ಮತ್ವಾಸ್ಪದಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿರಹಸ್ಯಶಿಕ್ಷಣವಿಧಿರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭೃತ್ಯೇಷು ತಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 6॥

ಸರ್ವಾಂಗೈರ್ನತಭೃತ್ಯಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃಪಯಾ ಸ್ವಪಾದಾರ್ಪಣಂ
ಸ್ಮಿತ್ವಾ ಚಾರು ಕೃಪಾವಲೋಕಸುಧಯಾ ತನ್ಮಾನಸೋದಾಸನಮ್ ।
ತತ್ಪ್ರೇಮೋದಯಹೇತವೇ ಸ್ವಪದಯೋಃ ಸೇವೋಪದೇಶಃ ಸ್ವಯಂ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 7॥

ರಾಧೇ ! ಕೃಷ್ಣ ! ಇತಿ ಪ್ಲುತಸ್ವರಯುತಂ ನಾಮಾಮೃತಂ ನಾಥಯೋ-
ರ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ನಟಯನ್ ನಿರನ್ತರಮಹೋ ನೋ ವೇತ್ತಿ ವಸ್ತು ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಯತ್ಕಿಂಚಿದ್ವ್ಯವಹಾರಸಾಧಕಮಪಿ ಪ್ರೇಮ್ನೈವ ಮಗ್ನೋಽಸ್ತಿ ಯಃ
ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 8॥

ತ್ವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸೀಧುಸೂಚಕತಯಾ ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸರ್ವಥಾ
ಯಾತಂ ಯತ್ಪರಮಾಣುತಾಂ ಪ್ರಭುವರ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ ।
ಮಚ್ಚೇತೋಭ್ರಮರೋಽವಲಮ್ಬಾ ತದಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾವಿಲಮ್ಬಂ ಭವತ್
ಸಂಗಂ ಮಂಜುನಿಕುಂಜಧಾಮ್ನಿ ಜುಷತಾಂ ತತ್ಸ್ವಾಮಿನೋಃ ಸೌರಭಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಗುರುಚರಣಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top