Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guru Charansmaran Ashtakam Slokam Kannada

Shri Gurucharanasmaranashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗುರುಚರಣಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗುರುಚರಣಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಪ್ರಾತಃ ಶ್ರೀತುಲಸೀನತಿಃ ಸ್ವಕರತಸ್ತತ್ಪಿಂಡಿಕಾಲೇಪನಂ ತತ್ಸಾಮ್ಮುಖ್ಯಮಥ ಸ್ಥಿತಿಂ ಸ್ಮೃತಿರಥ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿನೋಃ ಪಾದಯೋಃ । ತತ್ಸೇವಾರ್ಥಬಹುಪ್ರಸೂನಚಯನಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಯಸ್ಯ ತಂ ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 1॥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ತು ನಿಜೇಶಪಾದಕಮಲಧ್ಯಾನಾರ್ಚನಾನ್ನಾರ್ಪಣ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣಾನತಿಸ್ತುತಿಪ್ರಣಯಿತಾ ನೃತ್ಯಂ ಸತಾಂ ಸಂಗತಿಃ । ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಥಸೀಧುಮಧುರಾಸ್ವಾದಃ ಸದಾ ಯಸ್ಯ ತಂ ಶ್ರೀರಾಧಾರಮಣಂ ಮುದಾ ಗುರುವರಂ ವನ್ದೇ ನಿಪತ್ಯಾವನೌ ॥ 2॥ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯಾಂಘ್ರಿಯುಗಂ ನತಿಸ್ತುತಿಜಯಂ ಕರ್ತುಂ ಮನೋಽತ್ಯುತ್ಸುಕಂ ಸಾಯಂ ಗೋಷ್ಠಮುಪಾಗತಂ ವನಭುವೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನಿಜಸ್ವಾಮಿನಮ್ । ಪ್ರೇಮಾನನ್ದಭರೇಣ […]

Scroll to top