Ashtaka Hanuman Stotras

Shri Hanumad Ashtakam Lyrics in Punjabi

Click here to Read Sri Hanumad Ashtakam Meaning in English:

Sri Hanumadashtakam in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟਕਂ ॥

ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟਕਂ ਅਚ੍ਯੁਤਯਤਿਕਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਰਾਜਪਦਾਬ੍ਜਨਿਕੇਤਨ ਪਙ੍ਕਜਲੋਚਨ ਮਙ੍ਗਲਰਾਸ਼ੇ
ਚਣ੍ਡਮਹਾਭੁਜਦਣ੍ਡਸੁਰਾਰਿਵਿਖਣ੍ਡਨਪਣ੍ਡਿਤ ਪਾਹਿ ਦਯਾਲੋ ।
ਪਾਤਕਿਨਂ ਚ ਸਮੁਦ੍ਧਰ ਮਾਂ ਮਹਤਾਂ ਹਿ ਸਤਾਮਪਿ ਮਾਨਮੁਦਾਰਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸਂਸਤਿਤਾਪਮਹਾਨਲਦਗ੍ਧਤਨੂਰੁਹਮਰ੍ਮਤਨੋਰਤਿਵੇਲਂ
ਪੁਤ੍ਰਧਨਸ੍ਵਜਨਾਤ੍ਮਗਹਾਦਿਸ਼ੁ ਸਕ੍ਤਮਤੇਰਤਿਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਮੂਰ੍ਤੇਃ ।
ਕੇਨਚਿਦਪ੍ਯਮਲੇਨ ਪੁਰਾਕਤਪੁਣ੍ਯਸੁਪੁਞ੍ਜਲਵੇਨ ਵਿਭੋ ਵੈ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸਂਸਤਿਕੂਪਮਨਲ੍ਪਮਘੋਰਨਿਦਾਘਨਿਦਾਨਮਜਸ੍ਰਮਸ਼ੇਸ਼ਂ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸੁਦੁਃਖਸਹਸ੍ਰਭੁਜਙ੍ਗਵਿਸ਼ੈਕਸਮਾਕੁਲਸਰ੍ਵਤਨੋਰ੍ਮੇ ।
ਘੋਰਮਹਾਕਪਣਾਪਦਮੇਵ ਗਤਸ੍ਯ ਹਰੇ ਪਤਿਤਸ੍ਯ ਭਵਾਬ੍ਧੌ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਸਂਸਤਿਸਿਨ੍ਧੁਵਿਸ਼ਾਲਕਰਾਲਮਹਾਬਲਕਾਲਝਸ਼ਗ੍ਰਸਨਾਰ੍ਤਂ
ਵ੍ਯਗ੍ਰਸਮਗ੍ਰਧਿਯਂ ਕਪਣਂ ਚ ਮਹਾਮਦਨਕ੍ਰਸੁਚਕ੍ਰਹਤਾਸੁਮ੍ ।
ਕਾਲਮਹਾਰਸਨੋਰ੍ਮਿਨਿਪੀਡਿਤਮੁਦ੍ਧਰ ਦੀਨਮਨਨ੍ਯਗਤਿਂ ਮਾਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸਂਸਤਿਘੋਰਮਹਾਗਹਨੇ ਚਰਤੋ ਮਣਿਰਞ੍ਜਿਤਪੁਣ੍ਯਸੁਮੂਰ੍ਤੇਃ
ਮਨ੍ਮਥਭੀਕਰਘੋਰਮਹੋਗ੍ਰਮਗਪ੍ਰਵਰਾਰ੍ਦਿਤਗਾਤ੍ਰਸੁਸਨ੍ਧੇਃ ।
ਮਤ੍ਸਰਤਾਪਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨਿਪੀਡਿਤਬਾਹ੍ਯਮਤੇਸ਼੍ਚ ਕਥਞ੍ਚਿਦਮੇਯਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਸਂਸਤਿਵਕ੍ਸ਼ਮਨੇਕਸ਼ਤਾਘਨਿਦਾਨਮਨਨ੍ਤਵਿਕਰ੍ਮਸੁਸ਼ਾਖਂ
ਦੁਃਖਫਲਂ ਕਰਣਾਦਿਪਲਾਸ਼ਮਨਙ੍ਗਸੁਪੁਸ਼੍ਪਮਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸੁਮੂਲਮ੍ ।
ਤਂ ਹ੍ਯਧਿਰੁਹ੍ਯ ਹਰੇ ਪਤਿਤਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਮੇਵ ਵਿਮੋਚਯ ਮੂਢਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਸਂਸਤਿਪਨ੍ਨਗਵਕ੍ਤ੍ਰਭਯਙ੍ਕਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਮਹਾਵਿਸ਼ਦਗ੍ਧਸ਼ਰੀਰਂ
ਪ੍ਰਾਣਵਿਨਿਰ੍ਗਮਭੀਤਿਸਮਾਕੁਲਮਨ੍ਦਮਨਾਥਮਤੀਵ ਵਿਸ਼ਣ੍ਣਮ੍ ।
ਮੋਹਮਹਾਕੁਹਰੇ ਪਤਿਤਂ ਦਯਯੋਦ੍ਧਰ ਮਾਮਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਕਾਮਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਾਮਕਚੌਰਗਣੈਰ੍ਹਤਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਵੇਕਮਹਾਧਨਰਾਸ਼ਿਂ
ਸਂਸਤਿਜਾਲਨਿਪਾਤਿਤਮੇਵ ਮਹਾਬਲਿਭਿਸ਼੍ਚ ਵਿਖਣ੍ਡਿਤਕਾਯਮ੍ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਮਨੁਤ੍ਤਮਮਾਸ਼੍ਰਿਤਮਾਸ਼ੁ ਕਪੀਸ਼੍ਵਰ ਪਾਹਿ ਕਪਾਲੋ
ਤ੍ਵਾਂ ਭਜਤੋ ਮਮ ਦੇਹਿ ਦਯਾਘਨ ਹੇ ਹਨੁਮਨ੍ਸ੍ਵਪਦਾਮ੍ਬੁਜਦਾਸ੍ਯਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਰੁਦ੍ਗਣਰੁਦ੍ਰਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰੀਟਸੁਕੋਟਿਲਸਤ੍ਪਦਪੀਠਂ
ਦਾਸ਼ਰਥਿਂ ਜਪਤਿ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਮਣ੍ਡਲ ਏਸ਼ ਨਿਧਾਯ ਸਦੈਵ ਹਦਬ੍ਜੇ ।
ਤਸ੍ਯ ਹਨੂਮਤ ਏਵ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਮਸ਼੍ਟਕਮੇਤਦਨਿਸ਼੍ਟਹਰਂ ਵੈ
ਯਃ ਸਤਤਂ ਹਿ ਪਠੇਤ੍ਸ ਨਰੋ ਲਭਤੇऽਚ੍ਯੁਤਰਾਮਪਦਾਬ੍ਜਨਿਵਾਸਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਇਤਿ ਅਚ੍ਯੁਤਯਤਿਕਤਂ ਹਨੁਮਦਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Sri Hanumad Ashtakam Lyrics Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Gujarati | Punjabi

Add Comment

Click here to post a comment