Ashtaka Hanuman Stotras

Shri Hanumat Mangalashtakam or Prasananjaneya Mangalashtakam Lyrics in English

Hanuman Mangalashtakam / Prasannanjaneya Mangalashtakam Lyrics in English:

hanumat mangalastakam prasanna anjaneya mangalastakam ca
Om gam ganapataye namah ।
Om srivagisvaryai namah ।
Om srisomesvarabhyam namah ।
Om sri sitaramabhyam namah ।
om sri prasannanjaneyaya namah ॥

srimaddharmapuri prasannanjaneya mangalasasanam ॥

bhasvadvanararupaya vayuputraya dhimate ।
anjanigarbhajataya anjaneyaya mangalam ॥ 1 ॥

suryasisyaya suraya suryakotiprakasine ।
surendradibhirvandyaya anjaneyaya mangalam ॥ 2 ॥

ramasugrivasandhatre ramayarpitacetase ।
ramanamaika nisthaya ramamitraya mangalam ॥ 3 ॥

manojavena gantre ca samudrollanghanaya ca ।
mainakarcitapadaya ramadutaya mangalam ॥ 4 ॥

nirjita surasayasmai samhrtasimhikasave ।
lankinigarvabhangaya ramadutaya mangalam ॥ 5 ॥

hrtalankesagarvaya lankadahanakarine ।
sitasokavinasaya ramadutaya mangalam ॥ 6 ॥

bhibhatsaranarangaya dustadaitya vinasine ।
ramalaksmanavahaya ramabhrtyaya mangalam ॥ 7 ॥

dhrtasanjivahastaya krtalaksmanajivine ।
bhrtalankasurartaya ramabhataya mangalam ॥ 8 ॥

janakiramasandhatre janakihladakarine ।
hrtpratisthitaramaya ramadasaya mangalam ॥ 9 ॥

ramye dharmapuriksetre nrsimhasya ca mandire ।
vilasad ramanisthaya vayuputraya mangalam ॥ 10 ॥

gayantam rama rameti bhaktam tam raksakaya ca ।
sri prasannanjaneyaya varadatre ca mangalam ॥ 11 ॥

visvalokasuraksaya visvanathanutaya ca ।
sri prasannanjaneyaya varadatre ca mangalam ॥ 12 ॥

iti srikoride visvanathasarmanaviracitam srimaddharmapuri
prasannanjaneya mangalastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment