Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್

157 Views

ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶೃಂಗಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಿವಾಸೇ ಶುಕಮುಖಮುನಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ
ಸ್ವಾಂಗಚ್ಛಾಯಾವಿಧೂತಾಮೃತಕರಸುರರಾಡ್ವಾಹನೇ ವಾಕ್ಸವಿತ್ರಿ ।
ಶಮ್ಭುಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಾಮರವರನಿಕರೈರ್ಮೋದತಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 1॥

ಕಲ್ಪಾದೌ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪ್ರವರಸುರಗಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶ್ರೌತವರ್ತ್ಮ
ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ ನೇತುಕಾಮೋ ಯತಿವರವಪುಷಾಗತ್ಯ ಯಾಂ ಶೃಙಗಶೈಲೇ ।
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯಾರ್ಚಾಂ ಪ್ರಚಕ್ರೇ ಬಹುವಿಧನತಿಭಿಃ ಸಾ ತ್ವಮಿನ್ದ್ವರ್ಧಚೂಡಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 2॥

ಪಾಪೌಘಂ ಧ್ವಂಸಯಿತ್ವಾ ಬಹುಜನಿರಚಿತಂ ಕಿಂ ಚ ಪುಣ್ಯಾಲಿಮಾರಾ-
ತ್ಸಮ್ಪಾದ್ಯಾಸ್ತಿಕ್ಯಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರುತಿಗುರುವಚನೇಷ್ವಾದರಂ ಭಕ್ತಿದಾರ್ಢ್ಯಮ್ ।
ದೇವಾಚಾರ್ಯದ್ವಿಜಾದಿಷ್ವಪಿ ಮನುನಿವಹೇ ತಾವಕೀನೇ ನಿತಾನ್ತಂ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 3॥

ವಿದ್ಯಾಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಮೃತಘಟವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಪಾಥೋಜಜಾಲೇ
ವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವೀಣೇ ಜಡಬಧಿರಮುಖೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಶೀಘ್ರಂ ನತೇಭ್ಯಃ ।
ಕಾಮಾದೀನಾನ್ತರಾನ್ಮತ್ಸಹಜರಿಪುವರಾನ್ದೇವಿ ನಿರ್ಮೂಲ್ಯ ವೇಗಾತ್
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 4॥

ಕರ್ಮಸ್ವಾತ್ಮೋಚಿತೇಷು ಸ್ಥಿರತರಧಿಷಣಾಂ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಂ ತದರ್ಥಂ
ದೀರ್ಘಂ ಚಾಯುರ್ಯಶಶ್ಚ ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತಂ ಪಾಪಮಾರ್ಗಾದ್ವಿರಕ್ತಿಮ್ ।
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸತ್ಕಥಾಯಾಃ ಶ್ರವಣಮಪಿ ಸದಾ ದೇವಿ ದತ್ವಾ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 5॥

ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ನ ವಿವಿಧಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಿತಂ ಜಾತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಗಾತುಂ ನೈವಾಹಮೀಶೇ ಜಡಮತಿರಲಸಸ್ತ್ವದ್ಗುಣಾನ್ದಿವ್ಯಪದ್ಯೈಃ ।
ಮೂಕೇ ಸೇವಾವಿಹೀನೇಽಪ್ಯನುಪಮಕರುಣಾಮರ್ಭಕೇಽಮ್ಬೇವ ಕೃತ್ವಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 6॥

ಶಾನ್ತ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಸಮ್ಪದೋ ವಿತರ ಶುಭಕರೀರ್ನಿತ್ಯತದ್ಭಿನ್ನಬೋಧಂ
ವೈರಾಗ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷವಾಂಛಾಮಪಿ ಲಘು ಕಲಯ ಶ್ರೀಶಿವಾಸೇವ್ಯಮಾನೇ ।
ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಾದಿಯೋಗಿಪ್ರವರಕರಸರೋಜಾತಸಮ್ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 7॥

ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾತ್ಮನೋ ಮೇ ಶ್ರುತಿಮನನನಿದಿಧ್ಯಾಸನಾನ್ಯಾಶು ಮಾತಃ
ಸಮ್ಪಾದ್ಯ ಸ್ವಾನ್ತಮೇತದ್ರುಚಿಯುತಮನಿಶಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಸಮಾಧೌ ।
ತುಂಗಾತೀರಾಂಕರಾಜದ್ವರಗೃಹವಿಲಸಚ್ಚಕ್ರರಾಜಾಸನಸ್ಥೇ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *