Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀକମଲଜଦୟିତାଷ୍ଟକମ୍

Shri Kamalajadayitashtakam Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀକମଲଜଦୟିତାଷ୍ଟକମ୍

130 Views

ଶ୍ରୀକମଲଜଦୟିତାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶୃଙ୍ଗକ୍ଷ୍ମାଭୃନ୍ନିଵାସେ ଶୁକମୁଖମୁନିଭିଃ ସେଵ୍ୟମାନାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମେ
ସ୍ଵାଙ୍ଗଚ୍ଛାୟାଵିଧୂତାମୃତକରସୁରରାଡ୍ଵାହନେ ଵାକ୍ସଵିତ୍ରି ।
ଶମ୍ଭୁଶ୍ରୀନାଥମୁଖ୍ୟାମରଵରନିକରୈର୍ମୋଦତଃ ପୂଜ୍ୟମାନେ
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୧॥

କଲ୍ପାଦୌ ପାର୍ଵତୀଶଃ ପ୍ରଵରସୁରଗଣପ୍ରାର୍ଥିତଃ ଶ୍ରୌତଵର୍ତ୍ମ
ପ୍ରାବଲ୍ୟଂ ନେତୁକାମୋ ୟତିଵରଵପୁଷାଗତ୍ୟ ୟାଂ ଶୃଙଗଶୈଲେ ।
ସଂସ୍ଥାପ୍ୟାର୍ଚାଂ ପ୍ରଚକ୍ରେ ବହୁଵିଧନତିଭିଃ ସା ତ୍ଵମିନ୍ଦ୍ଵର୍ଧଚୂଡା
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୨॥

ପାପୌଘଂ ଧ୍ଵଂସୟିତ୍ଵା ବହୁଜନିରଚିତଂ କିଂ ଚ ପୁଣ୍ୟାଲିମାରା-
ତ୍ସମ୍ପାଦ୍ୟାସ୍ତିକ୍ୟବୁଦ୍ଧିଂ ଶ୍ରୁତିଗୁରୁଵଚନେଷ୍ଵାଦରଂ ଭକ୍ତିଦାର୍ଢ୍ୟମ୍ ।
ଦେଵାଚାର୍ୟଦ୍ଵିଜାଦିଷ୍ଵପି ମନୁନିଵହେ ତାଵକୀନେ ନିତାନ୍ତଂ
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୩॥

ଵିଦ୍ୟାମୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାମୃତଘଟଵିଲସତ୍ପାଣିପାଥୋଜଜାଲେ
ଵିଦ୍ୟାଦାନପ୍ରଵୀଣେ ଜଡବଧିରମୁଖେଭ୍ୟୋଽପି ଶୀଘ୍ରଂ ନତେଭ୍ୟଃ ।
କାମାଦୀନାନ୍ତରାନ୍ମତ୍ସହଜରିପୁଵରାନ୍ଦେଵି ନିର୍ମୂଲ୍ୟ ଵେଗାତ୍
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୪॥

କର୍ମସ୍ଵାତ୍ମୋଚିତେଷୁ ସ୍ଥିରତରଧିଷଣାଂ ଦେହଦାର୍ଢ୍ୟଂ ତଦର୍ଥଂ
ଦୀର୍ଘଂ ଚାୟୁର୍ୟଶଶ୍ଚ ତ୍ରିଭୁଵନଵିଦିତଂ ପାପମାର୍ଗାଦ୍ଵିରକ୍ତିମ୍ ।
ସତ୍ସଙ୍ଗଂ ସତ୍କଥାୟାଃ ଶ୍ରଵଣମପି ସଦା ଦେଵି ଦତ୍ଵା କୃପାବ୍ଧେ
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୫॥

ମାତସ୍ତ୍ଵତ୍ପାଦପଦ୍ମଂ ନ ଵିଵିଧକୁସୁମୈଃ ପୂଜିତଂ ଜାତୁ ଭକ୍ତ୍ୟା
ଗାତୁଂ ନୈଵାହମୀଶେ ଜଡମତିରଲସସ୍ତ୍ଵଦ୍ଗୁଣାନ୍ଦିଵ୍ୟପଦ୍ୟୈଃ ।
ମୂକେ ସେଵାଵିହୀନେଽପ୍ୟନୁପମକରୁଣାମର୍ଭକେଽମ୍ବେଵ କୃତ୍ଵା
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୬॥

ଶାନ୍ତ୍ୟାଦ୍ୟାଃ ସମ୍ପଦୋ ଵିତର ଶୁଭକରୀର୍ନିତ୍ୟତଦ୍ଭିନ୍ନବୋଧଂ
ଵୈରାଗ୍ୟଂ ମୋକ୍ଷଵାଞ୍ଛାମପି ଲଘୁ କଲୟ ଶ୍ରୀଶିଵାସେଵ୍ୟମାନେ ।
ଵିଦ୍ୟାତୀର୍ଥାଦିୟୋଗିପ୍ରଵରକରସରୋଜାତସମ୍ପୂଜିତାଙ୍ଘ୍ରେ
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୭॥

ସଚ୍ଚିଦ୍ରୂପାତ୍ମନୋ ମେ ଶ୍ରୁତିମନନନିଦିଧ୍ୟାସନାନ୍ୟାଶୁ ମାତଃ
ସମ୍ପାଦ୍ୟ ସ୍ଵାନ୍ତମେତଦ୍ରୁଚିୟୁତମନିଶଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପେ ସମାଧୌ ।
ତୁଙ୍ଗାତୀରାଙ୍କରାଜଦ୍ଵରଗୃହଵିଲସଚ୍ଚକ୍ରରାଜାସନସ୍ଥେ
ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୮॥

ଇତି ଶୃଙ୍ଗେରି ଶ୍ରୀଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଶିଵାଭିନଵନୃସିଂହ-
ଭାରତୀସ୍ଵାମିଭିଃ ଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀକମଲଜଦୟିତାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *