Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Krishnashtakam 8 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ 8 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗೋಪಗೋಕುಲವಿವರ್ಧನ ನನ್ದಸೂನೋ
ರಾಧಾಪತೇ ವ್ರಜಜನಾರ್ತಿಹರಾವತಾರ ।
ಮಿತ್ರಾತ್ಮಜಾತಟವಿಹಾರಣ ದೀನಬನ್ಧೋ
ದಾಮೋದರಾಚ್ಯುತ ವಿಭೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 1॥

ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾರಮಣ ಮಾಧವ ಗೋಕುಲೇನ್ದ್ರ-
ಸೂನೋ ಯದೂತ್ತಮ ರಮಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮ ।
ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತ್ತೇ
ಗೋವಿನ್ದ ಯಾದವಪತೇ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 2॥

ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣ ಗೋಕುಲವಲ್ಲಭಾದ್ಯ
ವಂಶೋದ್ಭಟಾಲಯ ಹರೇಽಖಿಲಲೋಕನಾಥ ।
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ಮಧುಸೂದನ ವಿಶ್ವನಾಥ
ವಿಶ್ವೇಶ ಗೋಕುಲಪತೇ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 3॥

ರಾಸೋತ್ಸವಪ್ರಿಯ ಬಲಾನುಜ ಸತ್ತ್ವರಾಶೇ
ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿತಭವಾರ್ತಿಹರಾಧಿನಾಥ ।
ವಿಜ್ಞಾನಧಾಮ ಗುಣಧಾಮ ಕಿಶೋರಮೃರ್ತೇ
ಸರ್ವೇಶ ಮಂಗಲತನೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 4॥

ಸದ್ಧರ್ಮಪಾಲ ಗರುಡಾಸನ ಯಾದವೇನ್ದ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ಯದುನನ್ದನ ಭಕ್ತಿದಾನ
ಸಂಕರ್ಷಣಪ್ರಿಯ ಕೃಪಾಲಯ ದೇವ ವಿಷ್ಣೋ
ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞ ಭಗವನ್ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 5॥

ಗೋಪೀಜನಪ್ರಿಯತಮ ಕ್ರಿಯಯೈಕಲಭ್ಯ
ರಾಧಾವರಪ್ರಿಯ ವರೇಣ್ಯ ಶರಣ್ಯನಾಥಾ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಬಾಲ ವರದೇಶ್ವರ ಪೂರ್ಣಕಾಮ
ವಿದ್ವತ್ತಮಾಶ್ರಯ ವಿಭೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 6॥

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಮದಹಾರಣ ತೀರ್ಥಕೀರ್ತ್ತೇ
ವಿಶ್ವೈಕವನ್ದ್ಯ ಕರುಣಾರ್ಣವತೀರ್ಥಪಾದ ।
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವರದಾಶ್ರಯಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ನಾರಾಯಣಾಖಿಲಗುರೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 7॥

ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ ಮುಕುನ್ದ ಮನೋಜ್ಞವೇಷ
ವಂಶೀವಿಭೂಷಿತಕರಾಮ್ಬುಜ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ।
ವಿಶ್ವೇಶ ಕೇಶವ ವ್ರಜೋತ್ಸವ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯ
ದೇವೇಶ ಪಾಂಡವಪತೇ ಮಮ ದೇಹಿ ದಾಸ್ಯಮ್ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತವರತ್ನಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಿಯಂ ಹರೇಶ್ಚ ನಿತರಾಂ ಯೋ ವೈ ಪಠೇತ್ಪಾವನಮ್ ।
ತಸ್ಯಾಸೌ ವ್ರಜರಾಜಸೂನುರತುಲಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಪಾದಾಮ್ಬುಜೇ
ಸತ್ಸೇವ್ಯೇ ಪ್ರದದಾತಿ ಗೋಕುಲಪತಿಃ ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾವಲ್ಲಭಃ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top