Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Minaxi Sundareshvara Stotram Lyrics in Kannada

Sri Meenakshi Sundareshwar Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸುಂದರೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಸುವರ್ಣಪದ್ಮಿನೀತಟಾಂತದಿವ್ಯಹರ್ಮ್ಯವಾಸಿನೇ
ಸುಪರ್ಣವಾಹನಪ್ರಿಯಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿತೇಜಸೇ ।
ಅಪರ್ಣಯಾ ವಿಹಾರಿಣೇ ಫಣಾಧರೇಂದ್ರಧಾರಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 1 ॥

ಸುತುಂಗಭಂಗಜಾನ್ಹುಜಾಸುಧಾಂಶುಖಂಡಮೌಲಯೇ
ಪತಂಗಪಂಕಜಾಸುಹೃತ್ಕೃಪೀಟಯೋನಿಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಭುಜಂಗರಾಜಕುಂಡಲಾಯ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಬಂಧವೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 2 ॥

ಚತುರ್ಮುಖಾನನಾರವಿಂದವೇದಗೀತಮೂರ್ತಯೇ
ಚತುರ್ಭುಜಾನುಜಾಶರೀರಶೋಭಮಾನಮೂರ್ತಯೇ ।
ಚತುರ್ವಿಧಾರ್ಥದಾನಶೌಂಡತಾಂಡವಸ್ವರೂಪಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 3 ॥

ಶರನ್ನಿಶಾಕರಪ್ರಕಾಶಮಂದಹಾಸಮಂಜುಲಾ-
ಧರಪ್ರವಾಲಭಾಸಮಾನವಕ್ತ್ರಮಂಡಲಶ್ರಿಯೇ ।
ಕರಸ್ಫುರತ್ಕಪಾಲಮುಕ್ತವಿಷ್ಣುರಕ್ತಪಾಯಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 4 ॥

ಸಹಸ್ರಪುಂಡರೀಕಪೂಜನೈಕಶೂನ್ಯದರ್ಶನಾ
ಸಹಸ್ವನೇತ್ರಕಲ್ಪಿತಾರ್ಚನಾಚ್ಯುತಾಯ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಸಹಸ್ರಭಾನುಮಂಡಲಪ್ರಕಾಶಚಕ್ರದಾಯಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 5 ॥

ರಸಾರಥಾಯ ರಮ್ಯಪತ್ರಭೃದ್ರಥಾಂಗಪಾಣಯೇ
ರಸಾಧರೇಂದ್ರಚಾಪಶಿಂಜಿನೀಕೃತಾನಿಲಾಶಿನೇ ।
ಸ್ವಸಾರಥೀಕೃತಾಜನುನ್ನವೇದರೂಪವಾಜಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 6 ॥

ಅತಿಪ್ರಗಲ್ಭವೀರಭದ್ರಸಿಂಹನಾದಗರ್ಜಿತ
ಶ್ರುತಿಪ್ರಭೀತದಕ್ಷಯಾಗಭೋಗಿನಾಕಸದ್ಮನಾಂ ।
ಗತಿಪ್ರದಾಯ ಗರ್ಜಿತಾಖಿಲಪ್ರಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾ ಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 7 ॥

ಮೃಕಂಡುಸೂನುರಕ್ಷಣಾವಧೂತದಂಡಪಾಣಯೇ
ಸುಗಂಡಮಂಡಲಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಜಿತಾಮೃತಾಂಶವೇ ।
ಅಖಂಡಭೋಗಸಂಪದರ್ಥಿಲೋಕಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾ ಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ ॥ 8 ॥

ಮಧುರಿಪುವಿಧಿಶಕ್ರಮುಖ್ಯದೇವೈರಪಿ ನಿಯಮಾರ್ಚಿತಪಾದಪಂಕಜಾಯ ।
ಕನಕಗಿರಿಶರಾಸನಾಯ ತುಭ್ಯಂ ರಜತಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 9 ॥

ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಹಾಲಾಹಲಾಲಂಕೃತಕಂಧರಾಯ ।
ಮೀನೇಕ್ಷನಾಯಾಃ ಪತಯೇ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸುಂದರತಾಂಡವಾಯ ॥ 10 ॥

ತ್ವಯಾ ಕೃತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ।
ತಸ್ಯಾಽಽಯುರ್ದೀರ್ಘಮಾರೋಗ್ಯಂ ಸಂಪದಶ್ಚ ದದಾಮ್ಯಹಂ ॥ 11 ॥

Also Read:

Shri Minaxi Sundareshvara Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top