Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Meenakshi

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Telugu

Shri Yogaminakshi Stotram in Telugu: ॥ శ్రీయోగమీనాక్షీస్తోత్రం ॥ శివానందపీయూషరత్నాకరస్థాం శివబ్రహ్మవిష్ణ్వామరేశాభివంద్యాం । శివధ్యానలగ్నాం శివజ్ఞానమూర్తిం శివాఖ్యామతీతాం భజే పాండ్యబాలాం ॥ 1 ॥ శివాదిస్ఫురత్పంచమంచాధిరూఢాం ధనుర్బాణపాశాంకుశోత్భాసిహస్తాం । నవీనార్కవర్ణాం నవీనేందుచూడాం పరబ్రహ్మపత్నీం భజే పాండ్యబాలాం ॥ 2 ॥ కిరీటాంగదోద్భాసిమాంగల్యసూత్రాం స్ఫురన్మేఖలాహారతాటంగభూషాం । పరామంత్రకాం పాండ్యసింహాసనస్థాం పరంధామరూపాం భజే పాండ్యబాలాం ॥ 3 ॥ లలామాంచితస్నిగ్ధఫాలేందుభాగాం లసన్నీరజోత్ఫుల్లకల్హారసంస్థాం । లలాటేక్షణార్ధాంగలగ్నోజ్జ్వలాంగీం పరంధామరూపాం భజే పాండ్యబాలాం ॥ 4 ॥ త్రిఖండాత్మవిద్యాం త్రిబిందుస్వరూపాం త్రికోణే లసంతీం […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Tamil

Shri Yogaminakshi Stotram in Tamil: ॥ ஶ்ரீயோக³மீனாக்ஷீஸ்தோத்ரம் ॥ ஶிவானந்த³பீயூஷரத்னாகரஸ்தா²ம்ʼ ஶிவப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாமரேஶாபி⁴வந்த்³யாம் । ஶிவத்⁴யானலக்³னாம்ʼ ஶிவஜ்ஞானமூர்திம்ʼ ஶிவாக்²யாமதீதாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 1 ॥ ஶிவாதி³ஸ்பு²ரத்பஞ்சமஞ்சாதி⁴ரூடா⁴ம்ʼ த⁴னுர்பா³ணபாஶாங்குஶோத்பா⁴ஸிஹஸ்தாம் । நவீனார்கவர்ணாம்ʼ நவீனேந்து³சூடா³ம்ʼ பரப்³ரஹ்மபத்னீம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 2 ॥ கிரீடாங்க³தோ³த்³பா⁴ஸிமாங்க³ல்யஸூத்ராம்ʼ ஸ்பு²ரன்மேக²லாஹாரதாடங்க³பூ⁴ஷாம் । பராமந்த்ரகாம்ʼ பாண்ட்³யஸிம்ʼஹாஸனஸ்தா²ம்ʼ பரந்தா⁴மரூபாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 3 ॥ லலாமாஞ்சிதஸ்னிக்³த⁴பா²லேந்து³பா⁴கா³ம்ʼ லஸந்நீரஜோத்பு²ல்லகல்ஹாரஸம்ʼஸ்தா²ம் । லலாடேக்ஷணார்தா⁴ங்க³லக்³னோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்ʼ பரந்தா⁴மரூபாம்ʼ ப⁴ஜே பாண்ட்³யபா³லாம் ॥ 4 ॥ த்ரிக²ண்டா³த்மவித்³யாம்ʼ த்ரிபி³ந்து³ஸ்வரூபாம்ʼ த்ரிகோணே லஸந்தீம்ʼ […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Yogaminakshi Stotram in Malayalam: ॥ ശ്രീയോഗമീനാക്ഷീസ്തോത്രം ॥ ശിവാനന്ദപീയൂഷരത്നാകരസ്ഥാം ശിവബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാമരേശാഭിവന്ദ്യാം । ശിവധ്യാനലഗ്നാം ശിവജ്ഞാനമൂർതിം ശിവാഖ്യാമതീതാം ഭജേ പാണ്ഡ്യബാലാം ॥ 1 ॥ ശിവാദിസ്ഫുരത്പഞ്ചമഞ്ചാധിരൂഢാം ധനുർബാണപാശാങ്കുശോത്ഭാസിഹസ്താം । നവീനാർകവർണാം നവീനേന്ദുചൂഡാം പരബ്രഹ്മപത്നീം ഭജേ പാണ്ഡ്യബാലാം ॥ 2 ॥ കിരീടാംഗദോദ്ഭാസിമാംഗല്യസൂത്രാം സ്ഫുരന്മേഖലാഹാരതാടംഗഭൂഷാം । പരാമന്ത്രകാം പാണ്ഡ്യസിംഹാസനസ്ഥാം പരന്ധാമരൂപാം ഭജേ പാണ്ഡ്യബാലാം ॥ 3 ॥ ലലാമാഞ്ചിതസ്നിഗ്ധഫാലേന്ദുഭാഗാം ലസന്നീരജോത്ഫുല്ലകൽഹാരസംസ്ഥാം । ലലാടേക്ഷണാർധാംഗലഗ്നോജ്ജ്വലാംഗീം പരന്ധാമരൂപാം ഭജേ പാണ്ഡ്യബാലാം ॥ 4 ॥ ത്രിഖണ്ഡാത്മവിദ്യാം ത്രിബിന്ദുസ്വരൂപാം ത്രികോണേ ലസന്തീം […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Kannada

Shri Yogaminakshi Stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಯೋಗಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಶಿವಾನಂದಪೀಯೂಷರತ್ನಾಕರಸ್ಥಾಂ ಶಿವಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾಮರೇಶಾಭಿವಂದ್ಯಾಂ । ಶಿವಧ್ಯಾನಲಗ್ನಾಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ಶಿವಾಖ್ಯಾಮತೀತಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 1 ॥ ಶಿವಾದಿಸ್ಫುರತ್ಪಂಚಮಂಚಾಧಿರೂಢಾಂ ಧನುರ್ಬಾಣಪಾಶಾಂಕುಶೋತ್ಭಾಸಿಹಸ್ತಾಂ । ನವೀನಾರ್ಕವರ್ಣಾಂ ನವೀನೇಂದುಚೂಡಾಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 2 ॥ ಕಿರೀಟಾಂಗದೋದ್ಭಾಸಿಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಾಂ ಸ್ಫುರನ್ಮೇಖಲಾಹಾರತಾಟಂಗಭೂಷಾಂ । ಪರಾಮಂತ್ರಕಾಂ ಪಾಂಡ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ ಪರಂಧಾಮರೂಪಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 3 ॥ ಲಲಾಮಾಂಚಿತಸ್ನಿಗ್ಧಫಾಲೇಂದುಭಾಗಾಂ ಲಸನ್ನೀರಜೋತ್ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಸಂಸ್ಥಾಂ । ಲಲಾಟೇಕ್ಷಣಾರ್ಧಾಂಗಲಗ್ನೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ ಪರಂಧಾಮರೂಪಾಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ॥ 4 ॥ ತ್ರಿಖಂಡಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ತ್ರಿಬಿಂದುಸ್ವರೂಪಾಂ ತ್ರಿಕೋಣೇ ಲಸಂತೀಂ […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Yogaminakshi Stotram in Gujarati: ॥ શ્રીયોગમીનાક્ષીસ્તોત્રમ્ ॥ શિવાનન્દપીયૂષરત્નાકરસ્થાં શિવબ્રહ્મવિષ્ણ્વામરેશાભિવન્દ્યામ્ । શિવધ્યાનલગ્નાં શિવજ્ઞાનમૂર્તિં શિવાખ્યામતીતાં ભજે પાણ્ડ્યબાલામ્ ॥ ૧ ॥ શિવાદિસ્ફુરત્પઞ્ચમઞ્ચાધિરૂઢાં ધનુર્બાણપાશાઙ્કુશોત્ભાસિહસ્તામ્ । નવીનાર્કવર્ણાં નવીનેન્દુચૂડાં પરબ્રહ્મપત્નીં ભજે પાણ્ડ્યબાલામ્ ॥ ૨ ॥ કિરીટાઙ્ગદોદ્ભાસિમાઙ્ગલ્યસૂત્રાં સ્ફુરન્મેખલાહારતાટઙ્ગભૂષામ્ । પરામન્ત્રકાં પાણ્ડ્યસિંહાસનસ્થાં પરન્ધામરૂપાં ભજે પાણ્ડ્યબાલામ્ ॥ ૩ ॥ લલામાઞ્ચિતસ્નિગ્ધફાલેન્દુભાગાં લસન્નીરજોત્ફુલ્લકલ્હારસંસ્થામ્ । લલાટેક્ષણાર્ધાઙ્ગલગ્નોજ્જ્વલાઙ્ગીં પરન્ધામરૂપાં ભજે પાણ્ડ્યબાલામ્ ॥ ૪ ॥ ત્રિખણ્ડાત્મવિદ્યાં ત્રિબિન્દુસ્વરૂપાં ત્રિકોણે લસન્તીં […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in English

Shri Yogaminakshi Stotram in English: ॥ shreeyogameenaaksheestotram ॥ shivaanandapeeyoosharatnaakarasthaam shivabrahmavishnvaamareshaabhivandyaam । shivadhyaanalagnaam shivajnyaanamoortim shivaakhyaamateetaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 1 ॥ shivaadisphuratpanchamanchaadhirood’haam dhanurbaanapaashaankushotbhaasihastaam । naveenaarkavarnaam naveenenduchood’aam parabrahmapatneem bhaje paand’yabaalaam ॥ 2 ॥ kireet’aangadodbhaasimaangalyasootraam sphuranmekhalaahaarataat’angabhooshaam । paraamantrakaam paand’yasimhaasanasthaam parandhaamaroopaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 3 ॥ lalaamaanchitasnigdhaphaalendubhaagaam lasanneerajotphullakalhaarasamsthaam । lalaat’ekshanaardhaangalagnojjvalaangeem parandhaamaroopaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 4 ॥ trikhand’aatmavidyaam tribindusvaroopaam trikone lasanteem […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Oriya

Shri Yogaminakshi Stotram in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀୟୋଗମୀନାକ୍ଷୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶିବାନନ୍ଦପୀୟୂଷରତ୍ନାକରସ୍ଥାଂ ଶିବବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣ୍ୱାମରେଶାଭିବନ୍ଦ୍ୟାମ୍ । ଶିବଧ୍ୟାନଲଗ୍ନାଂ ଶିବଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଂ ଶିବାଖ୍ୟାମତୀତାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୧ ॥ ଶିବାଦିସ୍ଫୁରତ୍ପଞ୍ଚମଞ୍ଚାଧିରୂଢାଂ ଧନୁର୍ବାଣପାଶାଙ୍କୁଶୋତ୍ଭାସିହସ୍ତାମ୍ । ନବୀନାର୍କବର୍ଣାଂ ନବୀନେନ୍ଦୁଚୂଡାଂ ପରବ୍ରହ୍ମପତ୍ନୀଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୨ ॥ କିରୀଟାଙ୍ଗଦୋଦ୍ଭାସିମାଙ୍ଗଲ୍ୟସୂତ୍ରାଂ ସ୍ଫୁରନ୍ମେଖଲାହାରତାଟଙ୍ଗଭୂଷାମ୍ । ପରାମନ୍ତ୍ରକାଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟସିଂହାସନସ୍ଥାଂ ପରନ୍ଧାମରୂପାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୩ ॥ ଲଲାମାଞ୍ଚିତସ୍ନିଗ୍ଧଫାଲେନ୍ଦୁଭାଗାଂ ଲସନ୍ନୀରଜୋତ୍ଫୁଲ୍ଲକଲ୍ହାରସଂସ୍ଥାମ୍ । ଲଲାଟେକ୍ଷଣାର୍ଧାଙ୍ଗଲଗ୍ନୋଜ୍ଜ୍ୱଲାଙ୍ଗୀଂ ପରନ୍ଧାମରୂପାଂ ଭଜେ ପାଣ୍ଡ୍ୟବାଲାମ୍ ॥ ୪ ॥ ତ୍ରିଖଣ୍ଡାତ୍ମବିଦ୍ୟାଂ ତ୍ରିବିନ୍ଦୁସ୍ୱରୂପାଂ ତ୍ରିକୋଣେ ଲସନ୍ତୀଂ […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Bengali

Shri Yogaminakshi Stotram in Bengali: ॥ শ্রীয়োগমীনাক্ষীস্তোত্রম্ ॥ শিবানন্দপীয়ূষরত্নাকরস্থাং শিবব্রহ্মবিষ্ণ্বামরেশাভিবন্দ্যাম্ । শিবধ্যানলগ্নাং শিবজ্ঞানমূর্তিং শিবাখ্যামতীতাং ভজে পাণ্ড্যবালাম্ ॥ ১ ॥ শিবাদিস্ফুরৎপঞ্চমঞ্চাধিরূঢাং ধনুর্বাণপাশাঙ্কুশোৎভাসিহস্তাম্ । নবীনার্কবর্ণাং নবীনেন্দুচূডাং পরব্রহ্মপত্নীং ভজে পাণ্ড্যবালাম্ ॥ ২ ॥ কিরীটাঙ্গদোদ্ভাসিমাঙ্গল্যসূত্রাং স্ফুরন্মেখলাহারতাটঙ্গভূষাম্ । পরামন্ত্রকাং পাণ্ড্যসিংহাসনস্থাং পরন্ধামরূপাং ভজে পাণ্ড্যবালাম্ ॥ ৩ ॥ ললামাঞ্চিতস্নিগ্ধফালেন্দুভাগাং লসন্নীরজোৎফুল্লকল্হারসংস্থাম্ । ললাটেক্ষণার্ধাঙ্গলগ্নোজ্জ্বলাঙ্গীং পরন্ধামরূপাং ভজে পাণ্ড্যবালাম্ ॥ ৪ ॥ ত্রিখণ্ডাত্মবিদ্যাং ত্রিবিন্দুস্বরূপাং ত্রিকোণে লসন্তীং […]

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in Sanskrit

Shri Yogaminakshi Stotram in Sanskrit: ॥ श्रीयोगमीनाक्षीस्तोत्रम् ॥ शिवानन्दपीयूषरत्नाकरस्थां शिवब्रह्मविष्ण्वामरेशाभिवन्द्याम् । शिवध्यानलग्नां शिवज्ञानमूर्तिं शिवाख्यामतीतां भजे पाण्ड्यबालाम् ॥ १ ॥ शिवादिस्फुरत्पञ्चमञ्चाधिरूढां धनुर्बाणपाशाङ्कुशोत्भासिहस्ताम् । नवीनार्कवर्णां नवीनेन्दुचूडां परब्रह्मपत्नीं भजे पाण्ड्यबालाम् ॥ २ ॥ किरीटाङ्गदोद्भासिमाङ्गल्यसूत्रां स्फुरन्मेखलाहारताटङ्गभूषाम् । परामन्त्रकां पाण्ड्यसिंहासनस्थां परन्धामरूपां भजे पाण्ड्यबालाम् ॥ ३ ॥ ललामाञ्चितस्निग्धफालेन्दुभागां लसन्नीरजोत्फुल्लकल्हारसंस्थाम् । ललाटेक्षणार्धाङ्गलग्नोज्ज्वलाङ्गीं परन्धामरूपां भजे पाण्ड्यबालाम् ॥ ४ ॥ त्रिखण्डात्मविद्यां त्रिबिन्दुस्वरूपां त्रिकोणे लसन्तीं […]

Hymn to Goddess Meenakshi Lyrics in Telugu

Hymn to Goddess Minakshi in Telugu: ॥ మీనాక్షీస్తోత్రం ॥ ॥ శ్రీః ॥ శ్రీవిద్యే శివవామభాగనిలయే శ్రీరాజరాజార్చితే శ్రీనాథాదిగురుస్వరూపవిభవే చింతామణీపీఠికే । శ్రీవాణీగిరిజానుతాంఘ్రికమలే శ్రీశాంభవి శ్రీశివే మధ్యాహ్నే మలయధ్వజాధిపసుతే మాం పాహి మీనాంబికే ॥ 1 ॥ చక్రస్థేఽచపలే చరాచరజగన్నాథే జగత్పూజితే ఆర్తాలీవరదే నతాభయకరే వక్షోజభారాన్వితే । విద్యే వేదకలాపమౌలివిదితే విద్యుల్లతావిగ్రహే మాతః పూర్ణసుధారసార్ద్రహృదయే మాం పాహి మీనాంబికే ॥ 2 ॥ కోటీరాంగదరత్నకుండలధరే కోదండబాణాంచితే కోకాకారకుచద్వయోపరిలసత్ప్రాలంబహారాంచితే । శింజన్నూపురపాదసారసమణీశ్రీపాదుకాలంకృతే మద్దారిద్ర్యభుజంగగారుడఖగే మాం పాహి […]

Scroll to top